dzieci W WIEKU 0-6 LAT

KONSULTACJE

Zapraszamy Państwa na konsultacje ze specjalistami Poradni:

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE

KONSULTACJE PEDAGOGICZNE

KONSULTACJE LOGOPEDYCZNE

KONSULTACJE W ZAKRESIE INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

DIAGNOZA

DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNo-pedagogiczna

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna w Poradni służy ocenie funkcjonowania poznawczego, przedszkolnego lub szkolnego dziecka i obejmuje:

- ocenę rozwoju psychomotorycznego,

- ocenę gotowości szkolnej (dla dzieci w wieku 5-6 lat),

- określenie rozwoju funkcji percepcyjnych: wzrokowo-przestrzennych i wzrokowo-ruchowych, orientacji przestrzennej , słuchowo-językowych, motorycznych i grafomotorycznych,

- ocenę podstawowych umiejętności szkolnych: pisania, czytania i liczenia,

- określenie szczególnych uzdolnień i mocnych stron dziecka.

Diagnoza ma również na celu profilaktykę - zapobieganie negatywnym zjawiskom w rozwoju oraz stanowi podstawę do prognozowania dalszego rozwoju funkcji psychomotorycznych i poznawczych.

Diagnoza w naszej Poradni składa się z 3 - 4 etapów:

etap I - Wizyta rodziców dziecka u psychologa współpracującego z daną szkołą/przedszkolem, zgodnie z aktualnie obowiązującym przydziale placówek. Przeprowadzenie wywiadu dotyczącego rozwoju dziecka. Przedstawienie planu kolejnych wizyt w Poradni dziecka i jego rodziców, celu tych spotkań, podanie terminu. (1 spotkanie)

etap II - Wizyta dziecka u psychologa. Przeprowadzenie psychologicznej części badań diagnostycznych. (1-2 spotkania)

etap III - Wizyta dziecka u pedagoga. Przeprowadzenie pedagogicznej części badań diagnostycznych dotyczących umiejętności czytania, pisania, liczenia. (1-2 spotkania)

etap IV - Wizyta dziecka u innych specjalistów (logopeda, terapeuta SI, terapeuta ręki) - o ile istnieje taka potrzeba.

Dla postawienia rzetelnej diagnozy czasami niezbędne jest przeprowadzenie dodatkowych specjalistycznych badań poza Poradnią, np. okulistycznych, laryngologicznych, psychiatrycznych, neurologicznych i uzyskanie zaświadczeń lekarskich o stanie zdrowia dziecka.

Po skończonej diagnozie psycholog zaprasza rodziców na omówienie wyników badań, ustala właściwe formy pomocy i wsparcia.

DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA

Zadaniem diagnozy logopedycznej jest ocena poziomu rozwoju mowy dziecka, jego umiejętności komunikacyjnych, prawidłowości lub nieprawidłowości rozwoju artykulacji, czyli wymawiania głosek, sprawności i budowy aparatu artykulacyjnego, a także innych funkcji, które są niezbędne dla prawidłowego rozwoju mowy dziecka.

Logopeda sprawdzi:

 • sprawność języka, warg, policzków i podniebienia miękkiego

 • pozycję spoczynkową języka, sposób połykania

 • tor oddechowy

 • oceni wędzidełko podjęzykowe, budowę podniebienia, zgryz

 • rozumienie zdań, poleceń, zasób słownictwa

 • umiejętność nazywania, budowania zdań, ich poprawność gramatyczną

 • słuch fonemowy, pamięć słuchową.

W trakcie spotkania diagnostycznego logopeda przeprowadzi obserwację dziecka, pozwalającą na zebranie dodatkowych informacji dotyczących sposobu i chęci nawiązywania kontaktu, rodzaju i sposobu zabawy, wykorzystywania innych form komunikacji (gestów, mimiki itp).

Wizyta diagnostyczna kończy się omówieniem wynik badania:

Rodzic otrzyma informacje na temat:

 • aktualnego stanu rozwoju mowy;

 • objawów i możliwych przyczyn zakłóceń;

 • nieprawidłowości w budowie i funkcjonowaniu aparatu artykulacyjnego;

 • problemów artykulacyjnych;

 • prognozy związanej z rozwojem mowy i artykulacji;

 • umiejętności i trudności komunikacyjnych;

 • ewentualnych zaleceń do terapii logopedycznej i konsultacji (w celu pogłębienia diagnozy ) ze specjalistami takimi jak np. laryngolog, audiolog, foniatra, ortodonta, neurolog, psychiatra, psycholog

 • wskazówek do pracy w domu.

Jak się zgłaszać?

 • Bezpośrednio - telefonicznie przez sekretariat, bądź rozmowę z logopedą;

 • Przez psychologa po wcześniejszej wizycie i uzyskaniu zaleceń do diagnozy.

DIAGNOZA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Diagnoza integracji sensorycznej ma na celu ocenę rozwoju procesów sensorycznych. Procesy przetwarzania sensorycznego dotyczą informacji płynących ze świata zewnętrznego (wzrokowych, słuchowych, dotykowych, węchowych i smakowych) i z ciała dziecka (wrażenia informujące o ułożeniu ciała w przestrzeni i grawitacji oraz wrażenia czuciowe płynące z mięśni i ścięgien). Polegają na rejestrowaniu przez układ nerwowy tych wrażeń, ich przetwarzaniu, integrowaniu oraz odpowiedzi organizmu.

Wstępną ocenę procesów sensorycznych prowadzimy w Poradni u dzieci do 4 roku życia. Pełną diagnozę – u dzieci od 4 do 9 roku życia.

diagnoza matematyczna

Diagnoza przyczyn trudności matematycznych jest badaniem pedagogicznym. Przed jej wykonaniem konieczne jest wykonanie diagnozy psychologicznej. Diagnoza ma na celu ustalenie przyczyn występowania u dziecka trudności matematycznych. Przyczyna trudności matematycznych może mieć podłoże specyficzne (zaburzenia zdolności matematycznych) lub zwyczajne, wynikające z zaległości programowych, wolniejszego nabywania kompetencji i umiejętności matematycznych lub niewłaściwych metod nauczania. W zależności od przyczyny trudności matematycznych podejmuje się działania terapeutyczne. Po wykonaniu diagnozy matematycznej i badania psychologicznego wydawana jest opinia psychologiczno-pedagogiczna na wniosek rodziców, zawierająca opis trudności, przyczynę trudności oraz zalecenia dla szkoły i rodziców. Diagnoza przyczyn trudności matematycznych skierowana jest dla uczniów szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, natomiast możliwe jest również wykonanie diagnozy dzieci w wieku przedszkolnym. Obejmuje ona kompetencje i umiejętności matematyczne niezbędne do osiągnięcia gotowości matematycznej niezbędnej do podjęcia nauki w szkole.

diagnoza sprawności motoryki dużej i małej

Diagnoza sprawności motoryki dużej i małej ma na celu ocenę sprawności motorycznej dziecka. Diagnozę można przeprowadzić z dziećmi wieku przedszkolnym i szkolnym. Wskazana jest w ramach profilaktyki, ale również, gdy pojawią się objawy obniżonej sprawności motorycznej. Wskazane jest przeprowadzenie tej diagnozy, gdy nauczyciel lub rodzic zauważają:

 • niechęć dziecka do rysowania i prac plastycznych,

 • obniżoną koordynacje wzrokowo-ruchową lub oko-ręka,

 • obniżoną sprawność mięśni posturalnych, grzbietowych,

 • szybką męczliwość ręki podczas rysowania/pisania,

 • nieprawidłowy chwyt narzędzia pisarskiego,

 • słabą precyzję ruchów dłoni i palców.

TERAPIA

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Cele terapii:

 • Usprawnienie motoryki narządów mowy, czyli sprawności mięśni artykulacyjnych.

 • Korekcja pozycji spoczynkowej języka i połykania.

 • Poprawienie jakości funkcji oddechowej.

 • Korygowanie wad wymowy i tworzenie prawidłowych warunków dla dalszego rozwoju artykulacji.

 • Rozbudowanie zasobu słownictwa czynnego i biernego.

 • Poprawa jakości komunikacji i kompetencji językowych poprzez naukę i doskonalenie umiejętności budowania zdań i tworzenia dłuższych wypowiedzi

 • Poprawa jakości fonacji

 • Ewentualne wypracowanie alternatywnych systemów i sposobów komunikacji.

Na terapię logopedyczną kwalifikuje logopeda po przeprowadzonej diagnozie.

Terapia logopedyczna dostosowana jest do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.

Na terapię przyjmowane są dzieci w miarę dostępności miejsc.

Logopeda zawiera z rodzicem/ opiekunem kontrakt terapeutyczny, który zobowiązuje do ścisłej współpracy, w celu jak najszybszego osiągnięcia pełnego sukcesu.

W przypadku braku miejsca na systematyczną terapię, istnieje możliwość korzystania z konsultacji, w celu uzyskania wskazówek do pracy z dzieckiem w domu – częstotliwość spotkań określa logopeda.

W przypadku zaostrzenia sytuacji pandemicznej możliwe będzie prowadzenie terapii on-line.

TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Zajęcia indywidualne, których głównym celem jest wspieranie rozwoju sensomotorycznego dziecka i prawidłowego przetwarzania informacji zmysłowych docierających do systemu nerwowego ze środowiska zewnętrznego (wrażenia dotykowe, wzrokowe, słuchowe, węchowe) i z ciała (wrażenia związane ze zmysłem równowagi i czuciem głębokim płynącym z mięśni, ścięgien).

Adresaci: dzieci w wieku przedszkolnym z rejonu poradni, posiadające aktualną diagnozę rozwoju procesów sensorycznych

Prowadzące: Elżbieta Kowalska – psycholog, terapeuta SI, Joanna Zapalska-Brud – psycholog, terapeuta SI

Liczba miejsc ograniczona – obowiązują zapisy na listę oczekujących

Zapisy telefonicznie: (22) 825 18 15 sekretariat PPP 11

terapia ręki

Są to zajęcia indywidualne, trwają semestr lub dwa semestry w zależności od potrzeb dziecka. Przed rozpoczęciem zajęć przeprowadzana jest diagnoza sprawności motoryki dużej i małej, aby ustalić przyczynę nieprawidłowości w zakresie pracy ręki np. szybkiej męczliwości ręki podczas pisania, wolnego tempa pisania lub nieprawidłowego chwytu narzędzia pisarskiego. Zajęcia skierowane są na pracę nad partiami mięśniowymi oraz stawami, których praca jest nieprawidłowa. Między innymi skierowane są na: usprawnianie mięśni posturalnych i mięśni brzucha, poprawy ruchomości w stawach (barkowym, łokciowym i nadgarstkowym), usprawnienie mięśni dłoni i palców oraz koordynację wzrokowo-ruchową oraz koordynację oko-ręka. pracy dłoni i palców podczas pisania. W sytuacji, gdy motoryka duża i mała zostanie wzmocniona możliwa jest kontynuacja zajęć w formie ćwiczeń zakresu grafomotoryki (ćwiczeń poprawiających posługiwanie się narzędziami pisarskimi oraz pisania w liniaturze).

Adresaci: dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym mające trudności w zakresie funkcjonowania motoryki dużej i/lub małej.

Zapisy na zajęcia poprzez prowadzącego zajęcia, mgr Annę Korczyńską-Witczak

multimedialny trening bazowych funkcji słuchowych - baza

Adresaci: dzieci od 4 rż

  • ze zdiagnozowanymi zaburzeniami funkcji słuchowych

  • po przebytych chorobach uszu

  • z zaburzeniami słuchu fonematycznego

  • z zaburzeniami uwagi i koncentracji słuchowej

  • z problemami z nauką czytania i pisania

  • z wadami wymowy

  • z opóźnionym rozwojem mowy

Cel:

  • poprawa odbioru bodźców słuchowych

  • aktywne i świadome słuchanie

  • zaktywizowanie uwagi i koncentracji słuchowej

Sposób zapisu: Konsultacja z neurologopedą w Poradni

Ważne informacje:

  • Zestaw aktywności układany jest dla każdego dziecka indywidualnie, po przeprowadzonej konsultacji.

  • Trening odbywa się w domu w cyklach 10 dniowych. Liczba etapów uzależniona jest od zdiagnozowanych deficytów słuchowych, ich nasilenia i regularności w ćwiczeniach.

  • Sesja dzienna trawa ok 10 minut.

  • Do przeprowadzenia treningu niezbędny jest dostęp do internetu na dowolnym sprzęcie tzn. tablecie, komputerze, smartfonie oraz słuchawki nauszne.

ZAJĘCIA GRUPOWE

PROGRAM TWÓRCZEGO WSPIERANIA ROZWOJU

warsztaty i zajęcia skierowane dla rodziców i dzieci w wieku 3-6 lat - link do szczegółowych informacji