Funkcjonowanie Poradni od 04.05.2020 r.

Data publikacji: May 08, 2020 12:4:55 PM

Szanowni Państwo, informujemy, że od 04.05.2020 r. Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. Ze względów bezpieczeństwa, w Poradni może przebywać określona liczba osób, dlatego na wizyty ze specjalistami prosimy umawiać się telefonicznie pod numerem 22 825 18 15. Terapie, które dotąd odbywały się zdalnie, będą kontynuowane w ten sam sposób. Pracownicy poradni pełnią dodatkowo dyżury telefoniczne w godzinach 16-19.

ZASADY OGÓLNE

Do poradni zapraszamy tylko dzieci/młodzież zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Towarzysząca im jedna osoba dorosła musi być zdrowa, nie może przebywać na kwarantannie ani w izolacji domowej.

Podczas osobistego kontaktu w Poradni obowiązują wytyczne przeciwepidemiczne GIS z 30 kwietnia 2020 r. oraz Rekomendacje GIS dotyczące procedur działania poradni psychologiczno-pedagogicznych dla dzieci i młodzieży w zakresie zapobiegania COVID-19 z dn. 15.05.2020 r. Podczas wizyty w poradni, będziecie Państwo poproszeni o podpisanie oświadczenia dotyczącego zapoznania się z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w naszej placówce (link do procedur PPP11), (link do oświadczenia)

Prosimy również o używanie maseczek, rękawiczek, a przed wejściem do poradni o zdezynfekowanie rąk.

Niezastosowanie się do procedur bezpieczeństwa, które mogą narazić na zakażenie Państwa, Państwa dzieci oraz pracowników poradni może być przyczyną odmowy przeprowadzenia badań psychologiczno-pedagogicznych.

Prosimy o wyposażenie dzieci w długopis i ołówek oraz w miarę możliwości korzystanie z własnych przyborów do pisania. (wyciąg z procedury)

UWAGA!

Zgłoszenia telefoniczne na diagnozę analizowane są pod kątem zasadności, pilności i konieczności. Pierwszeństwo mają wnioski dotyczące wydania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, odroczenia obowiązku szkolnego i gotowości szkolnej.

W sprawach wymagających innej specjalistycznej diagnozy prosimy o indywidualny kontakt ze specjalistami.

Sprawy, które nie wymagają kontaktu bezpośredniego, dotyczące umówienia się na wizytę, omówienia wyników diagnozy, porady lub konsultacje prosimy, aby odbywały się telefonicznie lub w inny ustalony wspólnie ze specjalistami sposób (drogą mailową bądź online).

ZESPOŁY ORZEKAJĄCE

Posiedzenia Zespołu Orzekającego odbywają się w ustalanych na bieżąco, zgodnie z potrzebami terminach.

Przypominamy, że warunkiem otrzymania opinii lub orzeczenia jest wcześniej przeprowadzona diagnoza przez specjalistów, aktualne zaświadczenie lekarskie – do orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego, wczesnego wspomagania rozwoju, zindywidualizowanej ścieżki kształcenia oraz opinia z przedszkola/szkoły, do której dziecko/uczeń uczęszcza.

Wszystkie orzeczenia oraz opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju wydawane są na pisemny wniosek rodzica/opiekuna dziecka/ucznia/pełnoletniego ucznia, dostarczony bezpośrednio do Poradni lub przez skrzynkę podawczą (e-PUAP). Wnioski o wydanie orzeczenia dostępne są w zakładce "orzecznictwo".

Pozostałe Opinie

Wszystkie opinie wydawane są na pisemny wniosek rodzica/opiekuna dziecka/ucznia/pełnoletniego ucznia, dostarczony bezpośrednio do Poradni.

Do wniosku (wniosek) o opinię w sprawie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ucznia (zaświadczenie) oraz opinię nauczyciela, wychowawcy lub innych specjalistów o funkcjonowaniu ucznia o funkcjonowaniu (opinia szkoły).

EDUKACJA DOMOWA!

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z 29 kwietnia zmieniającym rozporządzenie z 20 marca b.r. w §13 pkt.16 w okresie czasowego ograniczenia działania jednostek systemu oświaty nie stosuje się przepisów art.37 ust.2 pkt.2 lit. a Ustawy Prawo oświatowe, co oznacza, że do uzyskania zgody do realizacji obowiązku szkolnego/nauki poza szkołą nie jest potrzebna opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej. (Rozporządzenie z 29 kwietnia 2020 r. Dz.U. 2020 Poz. 781)

W Poradni przyjmowane są tylko osoby zdrowe! Jeśli macie Państwo jakiekolwiek wątpliwości, co do swojego stanu zdrowia lub stanu zdrowia dziecka zostańcie w domu! Decyzję o przyjściu do Poradni podejmują rodzice/opiekunowie prawni dziecka/ucznia.

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją,

prosimy śledzić na bieżąco naszą stronę internetową.