วาระเร่งด่วนของโรงเรียน

๑. ระเบียบวินัย ได้แก่ การแต่งกายไม่ถูกระเบียบ การแต่งหน้า  ทรงผม และการมาโรงเรียนสาย                   

๒. มารยาทในที่สาธารณะ ได้แก่ การแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่ การพูด การนั่ง การยืน การเดิน และการรับประทานอาหาร

         ๓. การรักษาความสะอาด 
Comments