บุคลากรของงานนโยบายและแผน

งานนโยบายและแผน โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
นายสิทธิชัย  ตันเจริญ
ตำแหน่งครู อันดับ คศ.๓
หัวหน้างานนโยบายและแผน


นางสาวหทัยรัตน์   รำพึงจิตต์
ตำแหน่งครู  อันดับ คศ.๒
รองหัวหน้างานนโยบายและแผนComments