บุคลากรของงานนโยบายและแผน

งานนโยบายและแผน โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

นายสิทธิชัย ตันเจริญ

ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างานนโยบายและแผน

นางสาวหทัยรัตน์ รำพึงจิตต์

ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

ผู้ช่วยงานนโยบายและแผน