Fiscal Officer
Shaunna Tafelski
sitafelski@gmail.com

.re

movetag

Trustees


Gary Salmon - Board   President
513-523-3280
oxfordtwptrustees@oxfordtwpohio.org
 John Kinne- Trustee
 Cell: 513-461-2997

oxfordtwptrustees@oxfordtwpohio.org


  Trustee  Norma Pennock
   Phone: 513-461-3483
oxfordtwptrustees@oxfordtwpohio.org