เอกสารประกอบการเรียนวิชาหลักพันธุศาสตร์

Download หรือเรียกดูได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง

รายการเอกสาร (รูปแบบ pdf) :

ปก
สารบัญ
บทที่ 1 เซลล์ และ การแบ่งเซลล์แบบ Meiosis
บทที่ 2 ศัพท์ที่ใช้ในทางพันธุศาสตร์
บทที่ 3 พันธุศาสตร์ตามหลักของ Mendel
บทที่ 4 การแสดงออกของ gene นอกเหนือจากกฎของ Mendel
บทที่ 5 multiple alleles
บทที่ 6 พันธุประวัติ (Pedigree)
บทที่ 7 การทดสอบอัตราส่วนทางพันธุศาสตร์
บทที่ 8 การเปลี่ยนแปลงของ chromosome
บทที่ 9 การกลายพันธุ์ (Mutation)
บทที่ 10 พันธุวิศวกรรมเบื้องต้น
แบบฝึกทักษะเรื่องการทดสอบอัตราส่วนทางพันธุศาสตร์โดยใช้ Chi-Square Test
Ċ
Kreangsak Thasit,
18 ส.ค. 2554 03:36
Ċ
Kreangsak Thasit,
18 ส.ค. 2554 03:36
Ċ
Kreangsak Thasit,
18 ส.ค. 2554 03:37
Ċ
Kreangsak Thasit,
18 ส.ค. 2554 03:37
Ċ
Kreangsak Thasit,
18 ส.ค. 2554 03:38
Ċ
Kreangsak Thasit,
18 ส.ค. 2554 03:38
Ċ
Kreangsak Thasit,
18 ส.ค. 2554 03:38
Ċ
Kreangsak Thasit,
18 ส.ค. 2554 03:38
Ċ
Kreangsak Thasit,
18 ส.ค. 2554 03:38
Ċ
Kreangsak Thasit,
18 ส.ค. 2554 03:39
Ċ
Kreangsak Thasit,
18 ส.ค. 2554 03:36
Ċ
Kreangsak Thasit,
18 ส.ค. 2554 03:34
Ċ
Kreangsak Thasit,
18 ส.ค. 2554 03:39
Comments