เอกสารประกอบการเรียนวิชาหลักพันธุศาสตร์

หลังจากที่แปลง website ให้เป็นแบบใหม่ตามคำแนะนำของ Google แล้วก็เกิดความเพี้ยน ผู้เข้าชมไม่สามารถเปิดเอกสารที่ลงไว้แต่เดิมได้
จึงได้ลง link ใหม่ไว้ข้างล่างนี้

เอกสารประกอบการเรียนวิชาหลักพันธุศาสตร์

เปิดอ่าน , download ได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/1Kk7JH6lFeEQPskYXulenPFGVpa-M1dsG?usp=sharing

รายการเอกสาร (รูปแบบ pdf) :

ปก

สารบัญ

บทที่ 1 เซลล์ และ การแบ่งเซลล์แบบ Meiosis

บทที่ 2 ศัพท์ที่ใช้ในทางพันธุศาสตร์

บทที่ 3 พันธุศาสตร์ตามหลักของ Mendel

บทที่ 4 การแสดงออกของ gene นอกเหนือจากกฎของ Mendel

บทที่ 5 multiple alleles

บทที่ 6 พันธุประวัติ (Pedigree)

บทที่ 7 การทดสอบอัตราส่วนทางพันธุศาสตร์

บทที่ 8 การเปลี่ยนแปลงของ chromosome

บทที่ 9 การกลายพันธุ์ (Mutation)

บทที่ 10 พันธุวิศวกรรมเบื้องต้น

แบบฝึกทักษะเรื่องการทดสอบอัตราส่วนทางพันธุศาสตร์โดยใช้ Chi-Square Test