Yhdistyksen säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Laaksolahden kirjaston ystävät ry ja sen kotipaikka on Espoo.

2. Yhdistyksen tarkoituksena on

 • toimia asukas- ja asiakaslähtöisesti Laaksolahden kirjaston kehittämiseksi sekä sen palvelujen ja toiminnan turvaamiseksi.

 • toimia yhdyssiteenä kirjaston käyttäjien, alueen koulujen, päiväkotien, kirjailijoiden, viranomaisten ja kirjaston välillä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • pitää yhteyttä viranomaisiin ja poliittisiin päättäjiin kirjasto- ja muiden palvelujen säilyttämiseksi ja kehittämiseksi alueella sekä tekee aloitteita ja esityksiä ja antaa lausuntoja niille.

 • toimii läheisessä yhteistyössä alueen kaupunginosayhdistysten ja muiden järjestöjen kanssa.

 • järjestää itse tai yhdessä muiden yhdistysten kanssa mahdollisuuksien mukaan kulttuuri- ym. muita vastaavia tilaisuuksia.

 • Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäsenmaksua sekä voi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia.

3. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Hallitus hyväksyy yhdistyksen jäsenet. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valittu puheenjohtaja ja vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) muuta jäsentä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai tarvittaessa, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi (2) varsinaista kokousta, kevätkokouksen tammi-maaliskuussa ja syyskokouksen syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, joka on saanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle kaksi viikkoa ennen kokousta Laaksolahden kirjaston ilmoitustaululle toimitettavalla kokouskutsulla.

11. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Kokouksen avaus

 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 • Hyväksytään kokouksen työjärjestys

 • Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

 • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Kokouksen avaus

 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 • Hyväksytään kokouksen työjärjestys

 • Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

 • Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

 • Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.