Kuidas tõlkida Khan Academy videosid

Siin lehel leiad nimekirja viidetest enam kui 600 Khan Academy videole, mis on tõlgitud eesti keelde tänu Tartu Ülikooli informaatika esmakursuslastele.

See tähendab, et saad vaadata neid videosid Khan Academy lehel (www.khanacademy.org) koos eestikeelsete subtiitritega, mille saab sisse lülitada "Captions" nupust Youtube'i pleieris.

Kui oled huvitatud Khan Academy kasutamisest õpetamisel, siis soovitan lugeda järgmiseid inglisekeelseid juhendeid:

- Õppetajatele ja koolijuhtidele Khan Academy kasutamisest

- Erinevate võtete kasutamisest tunnis (ing. k.)


Videote tõlke kvaliteet

Enamike videote tõlked on toimetamata, st. nende tase vastab neid tõlkinud tudengite võimetele, seega kui oled näiteks õpetaja ja tahad näidata videot õpilastele, siis vaata video üle ja vajadusel toimeta tõlget. Toimetamine käib samamoodi (tehniliselt) nagu tõlkimine - loe "Subtiitrite tegemise" osa.

Videote tõlkimise või tõlgete toimetamisega saad ise ka abiks olla - hea inglisekeele oskuse juures saad oma esimese video subtiitrid valmis paari tunniga ilma pingutamata. Loe lähemalt "Subtiitrite tegemise" osast.

Keemia

Anorgaaniline keemia

Sissejuhatus aatomisse

Orbitaalid

Veel orbitaalidest ja elektronide paigutusest

Elektronide paigutus

Elektronide paigutus 2

Mool ja Avogadro arv

Massikompositiooni ülesanne

Stöhhiomeetria

Stöhhiomeetria: reagendi piiramine

Ideaalse gaasi võrrand PV=nRT

Ideaalse gaasi võrrand: näide 1

Ideaalse gaasi võrrand: näide 2

Ideaalse gaasi võrrand: näide 3

Ideaalse gaasi võrrand: näide 4

Osaline rõhk

Aine olekud

Aine olekud: järg

Erisoojus, sulamis- ja aurustumissoojus

Jäätuva vee ülesanne

Faasi diagrammid

Van der Waals jõud

Kovalentsed võrgustikud, metallilised- ja ioonilised kristallid

Suspensioonid, kolloidid ja lahused

Lahustuvus

Iooni suuruse mini video

Heterogeenne tasakaal

Le Chatelier' printsiip

Tsitratsioon

Lagunemise tüübid

Poolestusaeg

Eksponentsiaalse lagunemisvõrrandi tõestus (saab jätta vahele, sisaldab mat. analüüsi)

Sissejuhatus eksponentsiaalsesse lagunemisse

Veel eksponentsiaalse lagunemise näiteid

Termodünaamika esimene seadus, sisemine energia

Isotermilise protsessi poolt tehtav töö

Maxwelli deemon

Vaade paeluvale, kuid väärale Gibb'i/Spontaansuse tõestusele


Orgaaniline keemia

Lihtalkaanide nomenklatuur

Alküülrühmadega alkaanide nomenklatuur

Orgaanilise keemia nomenklatuur 1

Orgaanilise keemia nomenklatuur 2

Orgaanilise keemia nomenklatuur 3

Alkeenide nomenklatuuri näited

E2, E1, Sn2 ja Sn1 reaktsioonid 1

E2, E1, Sn2 ja Sn1 reaktsioonid 2

E2, E1, Sn2 ja Sn1 reaktsioonid 3

Vabade radikaalide reaktsioonid

Alkoholid

Alkoholi omadused

Resonants

Eetri nomenklatuur ja sissejuhatus

Tsükliliste eetrite ja epoksiidide nomenklatuur

Sissejuhatus benseeni derivaatide nomenklatuuri

Elektrofiilne aromaatne asendusreaktsioon

Benseeni broomimine

Sissejuhatus amiini nomenklatuuri

Amiini nomenklatuur 2

Ketooni nomenklatuur

Sissejuhatus karboksüülhappesse

Happe kloriidi moodustaine

Amiidid, anhübriidid, estrid ja atsüülkloriidid

Amiidide, estrite, anhübriidide ja atsüülkloriidide suhteline stabiilsus

Atsüülkloriididest amiidide moodustamine

Aldoolreaktsioon


Matemaatika

Algebra

Lihtsad võrrandid 1

Lihtsad võrrandid 2

Lihtsad võrrandid 3

Algebra: Lineaarvõrrandid 4

Algebra: Tõus ja Y-telje lõikepunkt

Algebra: Sirge määramine tõusu ja telje lõikepunkti abil

Algebra: Joone võrrand

Tõus ja Y-telje lõikepunkti mõistmine

Keskmised

Protsentide arvutamine

Protsentuaalne kasv

Teine protsentide tekstülesanne

Muud protsentide ülesanded

Ruutvõrrandi lahendamine faktoriseerimise teel

Sissejuhatus imaginaarühikusse ja -arvudesse

Ruutvõrrandid 1

Ruutvõrrandid 2

Funktsioonid

Funktsiooni määramispiirkond

Tõestus: log a + log b = log ab

Tõestus: A(log B) = log (B^A), log A - log B = log (A/B)

Algebraline kirjalik jagamine (Ameerika süsteem)

Sissejuhatus koonuslõigetesse

Koonuslõiked: Sissejuhatus

Koonuslõiked: Sissejuhatus ellipsidesse

Koonuslõiked: Sissejuhatus hüperboolidesse

Koonuslõiked: Hüperbooli joonestamine

Koonuse tuvastamine 1

Koonuse tuvastamine 2

Koonuse tuvastamine 3

Ellipsi fookus

Hüperbooli fookus

Hüperbooli fookuse tõestus

Algmurru laiendamine 1

Algmurru laiendamine 2

Algmurru laiendamine 3

Mööduvate rongide ülesanne

Varajase rongi ülesanne

Murdvõrratused 2

Sissejuhatus pöördfunktsioonidesse

Pöördfunktsiooni näide 1

Pöördfunktsiooni näide 2

Pöördfunktsiooni näide 3

Otsesed- ja pöördvõrrandid

Otseste- ja pöördvõrrandite tuvastamine

Paaris- ja paaritute funktsioonide tuvastamine

Paaris/paaritute arvude/funktsioonide seos

Uue operaatori definitsioonid

Induktsiooniline tõestus


Trigonomeetria

Sissejuhatus trigonomeetriasse

Täisnurkse kolmnurga nurkade suhted

Tõestus: Siinuse seadus

Tõestus: Koosiinuse seadus

Polaarkoordinaadid 1

Arkussiinus

Arkustangens

Arkuskoosinus

Ülevaade trigonomeetrilistest valemitest

Tau versus Pi


Tõenäosus

Kombinatsioonide kasutamine tõenäosuses 1

Kombinatsioonide kasutamine tõenäosuses 2

Kombinatsiooniline tõenäosus ja kombinatsioonid

Sünnipäeva tõenäosuse mõistatus

Tihedusfunktsiooni tõenäosus

Binoomjaotuse keskväärtus

Poissoni protsess 1

Poissoni protsess 2

Suurte arvude seadus

Elukindlustusest ja surma tõenäosusest


Matemaatilise analüüsi alused

Sissejuhatus piirväärtusesse

Võileiva reegel

Intress 1

Intress 2

Liitintress ja Euleri arv 1

Liitintress ja Euleri arv 2

Liitintress ja Euleri arv 3

Liitintress ja Euleri arv 4

Parameetrilised võrrandid 1

Parameetrilised võrrandid 2

Parameetrilised võrrandid 3

Parameetrilised võrrandid 4

Sissejuhatus pöördfunktsioonidesse

Pöördfunktsiooni näide 1

Pöördfunktsiooni näide 2

Pöördfunktsiooni näide 3

Kompleksanalüüsi alused

Logaritmi skaala

Kõrgharidus

Statistika

Statistika: Keskmine

Normaaljaotuse ülesanne MS Excelis

Sissejuhatus normaaljaotusesse

ck12.org Normaaljaotuse ülesanded: Normaaljaotuse kvalitatiivne tähendus

ck12.org Normaaljaotuse ülesanded: z-statistik

ck12.org Normaaljaotuse ülesanded: empiirilisuse reegel

ck12.org Ülesanne: standartne noraaljaotus ja empiirilisuse reegel

ck12.org: Veel harjutamist empiirilisuse reegli ja z-statistikuga

Usaldusvahemik 1

Bernouilli jaotuse keskväärtus ja dispersioon

Bernoulli jaotuse keskväärtuse ja dispersiooni valemid

Usaldusvahemik 1

Usaldusvahemik 2

Usaldusvahemiku näide

Ühe- ja kahe otsaga testid

Z-statistikud vs. T-statistikud

Esimest tüüpi määramatused

Väikese valimi hüpoteesikontroll

T-statistiku usaldusvahemik

Juhuslike muutujate vahede dispersioon

Valimi keskmiste jaotuse vahe

Keskmise vahe usaldusvahemik

Keskmiste vahe usaldusvahemiku selgitus

Keskmise vahe hüpoteesikontroll

Kogumi proportsioonide võrdlus 1

Kogumi proportsioonide võrdlus 2

Kogumi proportsioonide võrdluse hüpoteesi kontroll

Regressioonsirge vahe ruut

Tõestus: Regressioonisrge vahe ruudu minimeerimine 1

Tõestus: Regressioonisrge vahe ruudu minimeerimine 2

Tõestus: Regressioonisrge vahe ruudu minimeerimine 3

Tõestus: Regressioonisrge vahe ruudu minimeerimine 4

Regressioonsirge näide

Teine regressiooni näide

R ruudus või määratlustegur


Matemaatiline analüüs

Tuletised 1 (HD)

Tuletised 2 (HD)

Tuletised 2.5 (HD)

Tuletised 8, (jagamisreegel)

Tõestus: d/dx(x^n)

Tõestus: d/dx(sqrt(x))

Funktsioonide Ln(x) ja e^x tuletiste tõestus

Veel ahelareegli ja kaudse diferentseerimise mõistmisest

Funktsiooni x^(x^x) tuletis

Keskväärtusteoreem

Integraalid, trigonomeetriline asendus 1

Integraalid, trigonomeetriline asendus 2

Integraalid, trigonomeetriline asendus 3 (pikk ülesanne)

AP Mat. analüüsi BC eksamiülesanne: 2008 1 a

AP Mat. analüüsi BC eksamiülesanne: 2008 1 b ja c

AP Mat. analüüsi BC eksamiülesanne: 2008 1 c ja d

AP Mat. analüüsi BC eksamiülesanne: 2008 1 d

Mat. analüüs BC 2008 2 a

Mat. analüüs BC 2008 2 b ja c

Mat. analüüs BC 2008 2d

Kahekordsed integraalid 1

Kahekordsed integraalid 2

Kahekordsed integraalid 3

Kahekordsed integraalid 4

Kahekordsed integraalid 5

Kahekordsed integraalid 6

Kolmekordsed integraalid 1

Kolmekordsed integraalid 2

Kolmekordsed integraalid 3

(2^ln x)/x pöördtuletise näide

Joonintegraal (sissejuhatus)

Joonintegraal (näide 1)

Joonintegraal (näide 2.1)

Joonintegraal (näide 2.2)

Kohavektoriga määratud funktsioonid

Kohavektoriga määratud funktsiooni tuletis

Kohavektoriga määratud funktsiooni diferentsiaal

Kohavektoriga määratud funktsiooni tuletise näide

Joone integraalid ja vektorväljad

Näide: Vektorvälja poolt tehtud töö arvutamine joonintegraali abil

Vastassuuna parametriseerimine

Tee suunast sõltumatu joonintegraal skalaarväljas

Tee suunast sõltuvad vektorvälja joone integraalid

Konservatiivsete vektorväljade kinnise joone integraalid

Konservatiivse välja kinnise joone integraali näide 1

Konservatiivse välja kinnise joone integraali näide 2

Greeni teoreem 1

Greeni teoreem 2 (tõestus)

Greeni teoreemi näide 1

Greeni teoreemi näide 2

Sissejuhatus pinna defineerimisse kahe parameetri abil

Positsiooni vektorväärtusega funktsiooni määramine kahe parameetri defineerimiseks

Vektorväärtustega funktsioonide osatuletised

Pindintegraali sissejuhatus

Pindintegraali arvutamise näide 1

Pindintegraali arvutamise näide 2

Pindintegraali arvutamise näide 3

L'Hopitali reegli sissejuhatus

L'Hopitali reegli näide 1

L'Hopitali reegli näide 2

L'Hopitali reegli näide 3


Diferentsiaalvõrrandid

Eristatavad diferentsiaalvõrrandid 1

Eristatavad diferentsiaalvõrrandid 2

Täisdiferentsiaalvõrrandi mõiste 1 (tõestus)

Täisdiferentsiaalvõrrandi mõiste 2 (tõestus)

Täisdiferentsiaalvõrrandi näide 1

Täisdiferentsiaalvõrrandi näide 2

Täisdiferentsiaalvõrrandi näide 3

Tegurite integreerimine 1

Tegurite integreerimine 2

Esimest järku homogeensed võrrandid 1

Esimest järku homogeensed võrrandid 2

Teist järku homogeensed diferentsiaalvõrrandid 1

Teist järku homogeensed diferentsiaalvõrrandid 2

Teist järku homogeensed diferentsiaalvõrrandid 3

Teist järku homogeensed diferentsiaalvõrrandid 4

Karakteristiliste võrrandite kompleksjuured 1

Karakteristiliste võrrandite kompleksjuured 2

Karakteristiliste võrrandite kompleksjuured 3

Karakteristiliste võrrandite korduvad juured

Määramata koefitsiendid 1

Määramata koefitsiendid 2

Määramata koefitsiendid 4

Laplace'i teisendus 2

Laplace'i teisendus 3 (L{sin(at)})

Laplace'i teisendus 4

Laplace'i teisendus 5

Laplace'i teisendus 6

Laplace'i teisendus võrrandi lahendamiseks 1

Laplace'i teisendus võrrandi lahendamiseks 2

Veel Laplac'i teisenduse vahendeid


Lineaaralgebra

Sissejuhatus maatriksitesse

Maatriksite korrutamine 1

Maatriksite korrutamine 2

Pöördmaatriksid 1

Pöördmaatriksid 2

Pöördmaatriksid 3

Võrrandisüsteemide lahendamine maatriksitega

Vektorikombinatsiooni ülesande lahendamine maatriksiga

Singulaarmaatriksid

3-muutujaga lineaarvõrrandid 1

Kolme võrrandi lahendamine kolme tundmatuga

Sissejuhatus vektoritesse

Vektori näited

Joonte parameetriline esitus

Lineaarkombinatsioon ja lineaarkate

Sissejuhatus lineaarsõltumatusesse

Veel lineaarsultumatusest

Lineaarkatte ja lineaarsõltumatuse näide

Lineaarsed alamruumid

Alamruumi alused

Vektori skalaarkorrutis ja vektori pikkus

Cauchy-Schwarz'i võrratuse tõestus

Vektori kolmnurga võrratus

Vektorite vahelise nurga defineerimine

Pinna määramine punkti ja normaalvektoriga kolmemõõtmelises ruumis

Vektorkorrutise sissejuhatus

Vektorkorrutise ja nurga siinuse vahelise seose tõestus

Skalaar- ja vektorkorrutise võrdlus

Maatriksite taandamine trepitud kujule 1

Maatriksite taandamine trepitud kujule 2

Maatriksite taandamine trepitud kujule 3

Maatriksi vektorkorrutised

Sissejuhatus maatriksi nullruumi

Nullruum 2: maatriksi nullruumi arvutamine

Nullruum 3: seos lineaarsõltumatusega

Maatriksi veeruruum

Nullruum ja veeruruumi baas

Veeruruumi kujutamine pinnana kolmemõõtmelises ruumis

Baas- ja pöördveergude vahelise seose näitamine

Funktsioonide formaalsem arusaam

Vektorteisendused

Lineaarteisendused

Maatriksi vektorkorrutised kui lineaarteisendused

Lineaarkorrutised kui maatriksi vektorkorrutised

Hulga negatiivkujutis

Lineaarteisenduste summad ja skalaarkorrutised

Veel maatriksi liitmisest ja skalaarkorrutisest

Lineaarteisenduse näited: skaleerimine ja peegeldus

Lineaarteisenduse näited: pöörded ja tasand

Pööre ümber kolmemõõtmelise ruumi X-telje

Ühikvektorid

Sissejuhatus projektsioonidesse

Maatriksi vektori korrutise kujutamine joonel

Lineaarteisenduste kompositsioonid 1

Lineaarteisenduste kompositsioonid 2

Maatriksite korrutamise näited

Maatriksite korrutamise ühenduvus

Maatriksite korrutamise distributiivsus

Sissejuhatus pöördfunktsiooni

Tõestus: pööratavus toob kaasa funktsioonile f(x)=y unikaalse lahenduse

Funktsioonide peale- ja üks-ühene kujutus

Peale- ja üks-ühene kujutuse sidumine pööratavusega (Relating invertibility to being onto and one-to-one)??

Maatriksi pealekujutuvuse tuvastamine

Ax=b lahendite hulga uurimine

Maatriksi tingimus üks-üheseks teisenduseks (Linear Algebra: Matrix condition for one-to-one trans)??

Tingimuste lihtsustamine pööratavuse jaoks

Pööratavuse lineaarsuse näitamine

Vastandite leidmise meetodi tuletamine

Pöördmaatriksi leidmise näide

2x2-pöördmaatriksi valem

3x3-determinant

NxN-determinant

Determinandid teiste ridade/veergude kaupa

Determinantide Sarruse reegel

Determinant, kui rida korrutati skalaariga

Rea skalaarkorrutis (parandus)

Determinant, kui rida liidetakse

Duplikaatrea determinant

Determinant pärast rea operatsiooni

Ülemine kolmnurkne determinant

Lihtsam 4x4-determinant

Determinant ja rööpküliku pindala

Determinant kui mastaabikordaja

Maatriksi transponeerimine

Transponeeritud maatriksi determinant

Summa ja pöördmaatriksite transponeerimine

Vektori transponeerimine

Kujutise projekteerimine tasapinnale

Projektsioon alamruumi on lineaarteisendus

Alamruumi projektsiooni maatriksi näide

Projektsioonimaatriksi teine näide

Projektsioon on alamruumis lähim vektor

Vähima ruudu lähend

Lähima ruudu näited 1

Lähima ruudu näited 2

Näidislahendus 2x2-maatriksi sisemiste väärtuste leidmiseks

3x3 maatriksi sisemised väärtused