Εκπαιδευτικό Υλικό

Οι πληροφορίες που υποδεικνύει αυτή η σελίδα διατίθενται μόνο για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς. Το υλικό προέρχεται από δημόσια sites στο Διαδίκτυο ή/και αποτελεί προϊόν εργασιών φοιτητών. Όπου είναι εφικτό αναφέρεται ο κάτοχος του Copyright στον οποίο πρέπει να απευθύνεται όποιος ενδιαφέρεται για εμπορική εκμετάλλευση του υλικού.


Πτυχιακές και διπλωματικές εργασίες


Υποστηρικτικό υλικό και Υλικό μαθημάτων

Παράλληλα και Κατανεμημένα Συστήματα με Java.

Μια εισαγωγή στις αρχιτεκτονικές και τις τεχνικές προγραμματισμού για ένα ευρύ φάσμα συστημάτων, από τoυς πολυ-πύρηνους επεξεργαστές ως το υπολογιστικό πλέγμα και την ομότιμη υπολογιστική, με χρήση εργαλείων της Java.

Τεχνικές Παράλληλου Προγραμματισμού

Υλικό για το μάθημα του Παράλληλου και Κατανεμημένου Υπολογισμού. Περιλαμβάνει επισκόπηση παράλληλων αρχιτεκτονικών, σχεδιασμό παράλληλων αλγορίθμων, προγραμματισμό στην εκπαιδευτική γλώσσα Multi Pascal, εγχειρίδιο χρήσης, ασκήσεις.

Designing and Building Parallel Programs, by Ian Foster.

Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια εισαγωγή στον παράλληλο προγραμματισμό και ταυτόχρονα έναν πρακτικό οδηγό για προγραμματιστές.

Eκπαιδευτικό υλικό Παράλληλου Υπολογισμού.

Υλικό σχετικά με το Παράλληλο Υπολογισμό και Προγραμματισμό από το Lawrence Livermore Laboratory και αλλού.

Εκπαιδευτικό υλικό για MPI

Εισαγωγή στη Διεπαφή Μεταβίβασης Μηνυμάτων (Message Passing Interface).

Java and Eclipse Tutorials

Τutorials για προγραμματισμό κατανεμημένων και παράλληλων εφαρμογών με Java και περιβαλλον Eclipse (κυρίως).

Eκπαιδευτικό υλικό Κατανεμημένου Υπολογισμού.

Υλικό σχετικά με το Κατανεμημένο Υπολογισμό και Προγραμματισμό από διάφορα ιδρύματα.

Συστήματα Υπολογιστών: εκπαιδευτικό υλικό

Εκπαιδευτικό υλικό, προγράμματα προσομοίωσης, παραδείγματα με τη χρήση animation κλπ.

Linux και Διαχείριση Συστημάτων

Χρήσιμοι Οδηγοί για Linux, Προγραμματισμό Συστημάτων και (λίγο) Ελεύθερο Λογισμικό .

Προγραμματισμός Συστημάτων σε C

Εκπαιδευτικό υλικό για τη γλώσσα προγραμματισμού C του A.D. Marshal, Unversity Cardiff, με έμφαση στο προγραμματισμό συστημάτων. Ελληνική Έκδοση (υπό ..διαρκή ανάπτυξη).

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Υλικό του μαθήματος.

Λειτουργικά Συστήματα

Υλικό του μαθήματος.


Άλλο εκπαιδευτικό υλικό

My Computer

Αναλυτικό εγχειρίδιο για τους Ποσωπικούς Υπολογιστές (Pcs). Περιλαμβάνει πολλές πληροφορίες για την εξέλιξη, το υλικό, τα εξαρτήματα και τις λειτουργίες των PCs.

Open-ICDL International Computer Driving Licence

Σημειώσεις για το ICDL και οι μεταφράσεις τους στην Ελληνική Γλώσσα, βασισμένες σε Ανοικτό Λογισμικό. Αφορούν σε εισαγωγή στο Ubuntu Linux, Mozilla Firefox και Thunderbird, OpenOffice Writer, Calc, Impress, Base

Internet, World Wide Web (ΚΥΔ)

Οδηγοί του Κέντρου Υπολογιστών και Δικτύων (ΚΥΔ) του Πανεπιστημίου που αναφέρονται στο Internet και World Wide Web (WWW), οδηγίες για την ανάρτηση προσωπικών ιστοσελίδων, βασικές εντολές του λειτουργικού συστήματος Unix. Οδηγίες για την αλλαγή του password.

HTML

Πλήρης οδηγός της γλώσσας Hyper Text Markup Language για συγγραφή ιστοσελίδων.

Μαθήματα NVU

Εκπαιδευτική εισαγωγή για τo πρόγραμμα ανάπτυξης ιστοτόπων NVU. Οι οδηγίες ισχύουν και για τα συγγενικά περιβάλλοντα ανάπτυξης ιστοτόπων Kompozer και Seamonkey Composer.

Fundamentals of Computer Architecture, Mark Burrell, 2003, Palgrave Macmillan

Εισαγωγικό εγχειρίδιο γύρω από την προσομοίωση ενός απλού μικροεπεξεργαστή για την κατανόηση των θεμελιωδών εννοιών της αρχιτεκτονικής των υπολογιστών.

Ενσωματωμένα Συστήματα

Εκπαιδευτικό υλικό από ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια.

Ψηφιακή Σχεδίαση

Εκπαιδευτικό υλικό για το μάθημα Ψηφιακή Σχεδίαση με βάση το PSPICE (DesignLab).

Μαθήματα C

Οδηγός εκμάθησης της γλώσσας προγραμματισμού C με πολλά παραδείγματα.

Μαθήματα C++

Οδηγός εκμάθησης της γλώσσας προγραμματισμού C++ με πολλά παραδείγματα και τελική εφαρμογή.

Παρουσίαση από το βιβλίο: C How to program, 3rd edition 2001, Deitel & Deitel.

Το βιβλίο αυτό αποτελεί εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού C, επεκτείνεται στο δομημένο προγραμματισμό και στις κατάλληλες τεχνικές προγραμματισμού. Επιπλέον καλύπτει την γλώσσα προγραμματισμού C++ και περιλαμβάνει μια εισαγώγη σε εφαρμογές Java και Java Applets.

C optimization tutorial

Εγχειρίδιο βελτιστοποίησης κώδικα C.

Εγχειρίδια GCC

Εγχειρίδια χρήσης για GNU compilers.

Μαθήματα Java

Εισαγωγικό εγχειρίδιο Προγραμματισμού σε Java με αρκετά παραδείγματα και το περιβάλλον JDK.

Internet and Java Programming

Πλήρης σειρά μαθημάτων με βάση τα βιβλία των Deitel και Deitel για Internet και Java.

Μαθήματα Perl

Εκπαιδευτική εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Perl με αρκετά παραδείγματα και το περιβάλλον ActivePerl.

Διδακτικό υλικό λογισμικού

Ολοκληρωμένο site για τα μαθήματα Προγραμματισμός Η/Υ και Δομές Αρχείων όπου περιλαμβάνονται εγχειρίδια μαθημάτων με έμφαση στη γλώσσα Pascal, ασκήσεις, διορθωτής ασκήσεων, ανακοινώσεις καθώς και άλλο υλικό των μαθημάτων.

Using PLAPACK: Parallel Linear Algebra Package by Robert A. van de Geijn, with contributions by Philip Alpatov, Greg Baker, Carter Edwards, John Gunnels, Greg Morrow, James Overfelt.

Το βιβλίο αυτό είναι ένας αναλυτικός οδηγός για το PLAPACK.

SNNS

Εγχειρίδιο χρήσης του προσομοιωτή τεχνητών νευρωνικών δικτύων SNNS.

TEX & LATEX.

Βασικές οδηγίες στις εντολές κειμένου LaTeX αλλά και αναφορές σε πληροφορίες για χρήστες πιο οικείους στο LaTeΧ καθώς και οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης διαφόρων πακέτων σχετικών με LaTeX

Gnuplot tutorials

Οδηγοί χρήσης και tutorials αναφορικά με το gnuplot

Computational Linear Algebra.

Μια μαθηματική περιγραφή των εφαρμογών με μήτρες και διανύσματα στους μοντέρνους υπολογιστές και αριθμητικά παραδείγματα.

Templates for the Solution of Linear Systems.

Building Blocks for Iterative Methods.

Προγραμματιστικές Εργασίες

Σειρά ασκήσεων και projects από μαθήματα προγραμματισμού σε C, C++. Τα περισσότερα τμήματα είναι υπό ανάπτυξη.

MS-Dos

Οι βασικές εντολές του λειτουργικού συστήματος ΜS-DOS με παραδείγματα και γενικά εισαγωγικά σχόλια.

Windows 95, Word, Excel for Windows

Οδηγός του λειτουργικού συστήματος Windows 95 με οδηγίες για κάθε εικονίδιο και λειτουργία. Οδηγός του γνωστού επεξεργαστή κειμένου Word 7 for Windows. Οδηγός του γνωστού φύλλου εργασίας Excel 7 for Windows.

HTML

Σύντομος οδηγός της γλώσσας Hyper Text Markup Language για συγγραφή ιστοσελίδων για το WWW.

Μαθήματα JavaScript και Dynamic HTML

Εκπαιδευτική εισαγωγή για τη scripting language Javascript και για τη Dynamic HTML.

Μαθήματα VBscript

Εκπαιδευτική εισαγωγή για τη scripting language Vbscript της Microsoft.

Μαθήματα VRML

Εκπαιδευτική εισαγωγή για τη Virtual Reality Modeling Language. Δύο εγχειρίδια, links και πολλά παραδείγματα

Οδηγός XML

Αναφορά στo πρότυπο Extended Markup Language (XML) του W3 Consortium. Παραδείγματα και editor.

Μαθήματα FrontPage

Εκπαιδευτική εισαγωγή για τo πρόγραμμα ανάπτυξης web sites της Microsoft Frontpage.

Μαθήματα Visual Interdev

Εκπαιδευτική εισαγωγή για τo πρόγραμμα ανάπτυξης web sites της Microsoft Visual Interdev.

Μαθήματα Photoshop

Εκπαιδευτική εισαγωγή για τo πρόγραμμα γραφικών και επεξεργασίας εικόνας.

Μαθήματα Web Graphics

Μια αναλυτική εισαγωγή στις τεχνικές γραφικών για Web Design, Lori's Web Graphics με Paint Shop Pro.

Macromedia Director και Internet

Εκπαιδευτική εισαγωγή για το πρόγραμμα ανλαπτυξης πολυμεσικών εφαρμογών Macrmedia Director με έμφαση στο Διαδίκτυο. Η εισαγωγή δίνεται σε κείμενα μόνο (οχι HTML).

The Art of Assemmbly Language

Εισαγωγικό εγχειρίδιο για τον προγραμματισμό σε assembly για επεξεργαστές Intel.

Online Quiz about C

Διαδικτυακή εφαρμογή Quiz ερωτημάτων για την αξιολόγηση των γνώσεων των χρηστών στη γλώσσα προγραμματισμού C.

Σημειώσεις PdP Lab

Υλικό σε PDF μορφή για διάφορα θέματα που ενδιαφέρουν το Εργαστήριο Παράλληλης Κατανεμημένης Επεξεργασίας, όπως Ασαφής Λογική και Συστήματα, Εξελικτικοί Αλγόριθμοι και Στρατηγικές, Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα, Πολύπλοκα Συστήματα, Τεχνητή Ζωή, Παράλληλη Επεξεργασία, κλπ.

Έμπειρα Συστήματα / Συστήματα Γνώσεων

Εκπαιδευτικό υλικό (στα Αγγλικά) και downloads, παραδείγματα, ασκήσεις κλπ σχετικά με το expert system shell CLIPS.