Ons geskiedenis

Nadat Izak en Tonia le Roux hulle reeds sedert 1975 beywer het vir die stigting van 'n Voortrekkerkommando in Brackenfell, is hulle en 'n groep ouers op 13 November van daardie jaar toegespreek deur die destydse Sekretaris vir die Kaaplandse Voortrekkers, Oom Vossie Vosloo. Die eerste ouerkomitee bestaande uit Izak en Tonia le Roux, Isak Crozier en Sam Olivier het opdrag gekry om die nodige aanvoorwerk vir die stigting van 'n kommando by die skole en in die gemeenskap te doen.

Op 2 Februarie 1976 waartydens ongeveer 50 ouers in die Laerskool Brackenfell vergader het, is besluit om 'n Voortrekkerkommando te stig. Die eerste verkose dagbestuur het bestaan uit:

Kommandant - Sam Olivier

Onder-kommandant - Izak le Roux

Sekretaris - Juliana Olivier

Penningmeester - Isak Crozier

Die kommando, genoem Voortrekkers Kanonkop om hul verbintenis met die kop te toon, het op 13 Februarie 1976 120 jeuglede, 13 offisiere en 12 heemrade (ouers) by die Laerskool Brackenfell, wie se geriewe hulle vir ongeveer sewe jaar sou gebruik, verwelkom.

Vyftien rondawels is op 5 November 1983 op grond wat in Jakarandastraat deur die Munisipaliteit beskikbar gestel is, amptelik in gebruik geneem. Die rondawels moes in 1997 platgeslaan word.

Met as grondslag: "Die Woord en Skeppings-openbaring van God Drieenig" is die doel van die beweging om die Afrikanerjeug te lei tot diensvaardigheid as jong Christen, goeie landsburger, met 'n waardering vir dit wat sy eie is en om die taal en kultuur van die Afrikaner in 'n hedendaagse milieu deur middel van moderne aktiwiteite te vestig. Die Voortrekkers Kanonkop was betrokke by gemeenskapsaktiwiteite en het onder andere deelgeneem aan die ingebruikneming van die munisipale kantore, Republiekfees 20 in 1981, die Hugenotefees, die herdenking van die simboliese Ossewatrek in 1988 en ook aan die Dorpsfeeste wat in 1992 en 1993 gehou is.

In 2001 het die kommando uit 50 jeuglede en 12 aktiewe offisiere bestaan. Daar word gebruik gemaak van volwasse leiding binne 'n spanstelsel van Penkoppe en Drawwers (seuns en meisies onderskeidelik vanaf voorskools tot standerd 5 (graad 7) en Verkenners (hoerskoollede). Die Presidentsverkennertoekenning, die hoogste wat 'n Verkenner kan verwerf, is reeds aan verskeie lede van Kanonkop toegeken. In 2001 was Johan Maree die Kommandoleier en Sam Olivier sy adjunk.

Bron: Dalena Vollgraaff se boek Brackenfell van toeka tot nou, 2001: 67-68