ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವದ ಕಡಿಯಾಳಿ

ಶ್ರೀ ಮಹಿಷಮರ್ಧಿನಿ

ಒಂದು ಸಂಶೋಧನಾತ್ಮಕ ಲೇಖನ

ಡಾ. ಗುರುರಾಜ ಭಟ್ಟ

Kadiyali Shree Mahishamardini's Historical Importance

by Late Dr. Gururaja Bhatt

In Kannada