Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen säännöt

Seniorien atk-yhdistys

JOEN SEVERI ry

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on JOEN SEVERI ry ja sen kotipaikka on Joensuun kaupunki.

2. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoituksena on vertaistuen – ja ohjauksen avulla auttaa ikääntyviä ihmisiä selviytymään heidän elämänsä eri tarpeista sekä edesauttaa heidän osallistumaan yhteiskunnan toimintoihin.

Yhdistys järjestää ikääntyneille ryhmä- ja yksilöohjausta tieto- ja viestintätekniikan käytöstä, tukee vertaisohjaajien toimintaa sekä toimii tietotekniikan harrastajien yhdyssiteenä.

Yhdistys hakee ja toteuttaa uusia toimintatapoja ikäihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi huomioimalla erityisesti kotona yksin asuvat ikäihmiset.

3. YHDISTYKSEN TOIMINTA JA TALOUS

Yhdistyksellä on hallituksen nimittämä toiminnanjohtaja, jonka tulee hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaan johtaa yhdistyksen toimintaa sekä hoitaa yhdistyksen juoksevaa hallintoa ja taloutta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voittoa tavoittelematta järjestää tutor-toimintaa, koulutustilaisuuksia ja kokoontumisia, tekee esityksiä ja aloitteita ja toimii yhteistyössä muiden vastaavien järjestöjen kanssa.

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää tai irtainta omaisuutta. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, toimeenpanna myyjäisiä ja arpajaisia sekä harjoittaa julkaisutoimintaa, kioskikauppaa sekä periä materiaali- ja jäsenmaksuja jäseniltä.

4. JÄSENET

Rekisteröidyt yhdistykset ja säätiöt sekä muut oikeuskelpoiset yhteisöt voidaan hyväksyä yhdistyksen varsinaisiksi yhteisöjäseniksi tai kannattajayhteisöiksi.

Yksityiset henkilöt voidaan hyväksyä yhdistyksen varsinaisiksi henkilö- tai kannattajajäseniksi.

Jäseneksi hyväksymisestä päättää hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, mikäli jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta edelliseltä vuodelta

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

5. LIITTYMIS- JA JÄSENJÄSENMAKSUT

Varsinaisilta henkilöjäseniltä ja kannattajajäseniltä sekä varsinaisilta yhteisöjäseniltä ja kannattajayhteisöiltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6. HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Hallituksen muodostavat puheenjohtaja ja vähintään neljä (4), enintään kahdeksan (8) jäsentä. Puheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta. Hallituksen muut jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Vuosittain on erovuorossa puolet. Ensimmäisellä kerralla erovuoroiset arvotaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä kokouksessa.

Hallituksen tehtävänä on

1. vastata yhdistyksen toiminnasta

2. päättää yhdistyksen jäseneksi hyväksymisestä

3. valmistella yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat ja panna ne täytäntöön

4. asettaa tarpeelliseksi katsomansa toimikunnat ja työryhmät

5. palkata tarpeelliseksi katsomansa työntekijät ja päättää heidän työsuhteensa ehdoista

6. valita edustajat yhteisöihin, joiden jäsen yhdistys on

7. päättää yhdistyksen omaisuuden kiinnittämisestä.

7. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai toiminnanjohtaja molemmat yksin, lisäksi hallituksen siihen oikeuttamat hallituksen jäsenet tai toimihenkilöt aina kaksi yhdessä.

8. TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava tilintarkastajalle tarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

9. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään kesäkuun loppuun mennessä ja syys-kokous marraskuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä päivänä.

Hallitus kutsuu koolle yhdistyksen ylimääräisen kokouksen, jos se katsoo tarpeelliseksi, jos yhdistyksen kokous niin päättää tai jos vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti hallitukselta vaatii. Hallituksen on kutsuttava kokous koolle 14 vuorokauden kuluessa pyynnön esittämisestä.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen kokoukseen on toimitettava jäsenille vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta. Kutsu toimitetaan yhdistyksen syys-kokouksen määräämällä tavalla joko kirjallisesti jäsenille tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä julkaistavalla ilmoituksella. Kokouskutsussa on otettava huomioon Yhdistyslain 23 §:n ja 24 §:n määräykset.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella henkilöjäsenellä, kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenellä ja varsinaisella yhteisöjäsenellä yksi (1) ääni.

Kannattajajäsenillä ja kannattajayhteisöillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. VARSINAISET KOKOUKSET

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä.

6. esitellään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta, yli- tai alijäämän käytöstä ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

7. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja

8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle kuukautta ennen varsinaista ajankohtaa.

11. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä kahdessa yhdistyksen kokouksessa, joiden väli on vähintään 30 päivää. Muutoksen puolesta on kummassakin kokouksessa annettava vähintään ¾ äänestyksessä annetuista äänistä.

12. YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.