Tietoa Joen Severin projekteista

Tieto- ja viestintätekniikan taitoja ikäihmisille -projekti 2012-2014

Joen Severi ry aloitti vuonna 2012 RAY:n rahoittaman projektin, jonka tavoitteena oli, että edistämällä ikäihmisten tietotekniikan taitoja voidaan saavuttaa huomattavia terveys- ja hyvinvointihyötyjä pienin kustannuksin. Vertais- ja kansalaistoiminnan avulla tarjottiin eläkeläisille monipuolisia osallistumis- ja toimintamahdollisuuksia oman ja yhteisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Tietotekniikan ja internetin käytön osaaminen tuo mielekästä ja merkityksellistä tekemistä ikäihmisten arkeen.

Hankkeessa koulutettiin vertaisohjaajia eli tuutoreita, jotka vapaaehtoisesti tekivät ohjaustoimintaa ajatuksella ”toinen ikäihminen opastaa toista" tietokoneen ja internetin käytössä. Hankkeessa käynnistettiin tukiryhmiä Pohjois-Karjalan alueelle. Lopputuotoksena kehitettiin vapaaehtoistoimintaan perustuva ohjaajakoulutuksen ja ohjauksen toimintamalli sekä resurssi- ja materiaalipankit, jotka auttoivat käynnistämään tietotekniikan ohjaustoimintaa paikasta riippumatta. Toiminta jatkuu projektista saatujen hyvien kokemusten ja tulosten perusteella.


Ilo elää yhdessä -projekti 2017-2020

Joen Severi ry aloitti vuonna 2017 STEA:n (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus) rahoittaman projektin, jonka tavoitteena on kotona asuvien ikäihmisten yksinäisyyden vähentäminen. Viikoittaisten asukastapaamisten, yhteisten retkien ja juhlien sekä tarvittaessa tehtävien kotikäyntien avulla aktivoitiin ja tuettiin ikäihmisten yhdessäoloa ja lähinaapureihin tutustumista. Vapaaehtoiset ovat tärkeä voimavara tässäkin projektissa. He toimivat asukasyhteyshenkilöinä, vetivät asukastapaamisia tai kävivät ilahduttamassa yksinäisiä ja huonokuntoisia asukkaita heidän kodeissaan. Vapaaehtoisille järjestettiin perehdytystä ja virkistystä.

Projektin toiminta jatkuu asukaslähtöisesti siten, että asukasyhteyshenkilöt ottavat vastuulleen asukastapaamisten vetämisen järjestämällä yhteisiin asukastiloihin asukkaita kiinnostavaa toimintaa mm. pyytämällä sinne tutuksi tulleita asiantuntijavieraita. Osa vapaaehtoisista jatkaa projektin toiminta-alueella Joensuussa joko vierailemalla asukastapaamisissa tai auttamalla ja ilahduttamalla yksinäisiä ikäihmisiä heidän kodissaan. Suunnitelmissa on, että tietotekniikan perustaitojen ohjausta, mm. älypuhelimen käyttöä, lähdettäisiin ohjaamaan projektin toimintaperiaatteiden mukaisesti ikäihmisten yhteisissä asukastiloissa.

Kuvassa nainen katselee tietokoneen näyttöä kädessään ohjepaperi.
Logo, joka kertoo yhdistyksen toimivan Veikkauksen tuottojen tuella.