Práce

V našem životě mohou přijít okamžiky, kdy na člověka dolehne, že to, v čem žijeme a s čím se potkáváme, je postaveno na pochybných základech. Když se tomuto rozpolu rozhodneme čelit a nezavřeme před tím oči, může nám život nabídnout něco, co lze označit pojmem Práce.

Je zde mnoho otázek, touha pochopit více  ̶  kudy se vydat? Člověk se může cítit neúplný v ohraném prostředí opakujících se situací,  asociací a identifikací. Právě toto jsou okamžiky kdy hledáme nový přístup k interakci se světem. Jak naložit s naší potřebou "vědět" a "pochopit". Vědění je prchavé a každý okamžik přináší jinou situaci, a to jakým způsobem jsme její součástí, dává možnost vidět a pochopit. Skrze míru schopnosti být a unést toto vidění se zakládá a dále tvoří naše vnitřní mapa. Mapa není dána.


Ve stavu identifikace nemůžeme zápolit, protože zde není nikdo, kdo by zápolil. Abychom mohli o něco usilovat, něco v nás musí přivodit stav oddělenosti. Tento stav může být způsoben jakýmkoliv šokem. Pokud se jedná o fyzický šok, říkáme tomu "všimnutí si". Když je to mentální šok, nazýváme to "probuzení pozornosti". A když je to morální šok, jedná se o "výčitky svědomí".

J. G. Bennett - Transformation
The Work

There may come moments in our lives when it dawns on us that what we meet and encounter is built on questionable foundations. If we choose to face this discrepancy and not close our eyes to it, life can offer us something that can be called the Work.

There are many questions, a desire to understand more ̶ which way to go? One can feel incomplete in a conformable and habitual environment of repetitive situations, associations and identifications. These are the moments when we seek a new approach of interacting with the world. How to deal with our need to "know" and "understand". Knowing is fleeting and each moment brings a different situation, and the way we are part of it provides the opportunity to see and understand. It is through the capacity to be and to bear this seeing that our inner map is established and further formed. The map is not a given.


In the state of identification we cannot struggle, because there is no one there to struggle. In order to struggle something must bring about in us the state of separation. Any kind of shock can do this. When it is a physical shock we call it 'noticing'. When it is a mental shock we call it 'awakening of attention'. When it is a moral shock we call it 'remorse of conscience'. 

J. G. Bennett - Transformation