คอมพิวเตอร์กราฟิก

กราฟิก หมายถึง  เรียกย่อ ๆ ว่า ซีจี (CG) มากจากภาษากรีก หมายถึง ศิลปะแขนงหนึ่ง ซึ่งใช้สื่อความหมายด้วยการใช้ศิลปะ
และศาสตร์ทางการใช้เส้น ภาพวาด  ภาพเขียน   ภาพถ่าย  แผนภาพ ตลอดจนสัญลักษณ์ ทั้งสีและขาว-ดำ
ซึ่งมีลักษณะเห็นได้ชัดเจน เข้าใจ ความหมายได้ทันที ตรงตามที่ผู้สื่อสารต้องการ

 

คอมพิวเตอร์กราฟิก หมายถึง การสร้างและการจัดการกับภาพกราฟิกโดยใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งการพัฒนาคอมพิวเตอร์กราฟิก
เริ่มต้นมาจากการเป็น เทคนิคอย่างหนึ่งในการแสดงข้อมูลตัวเลข จำนวนมาก ๆ ให้อยู่ในรูปที่ชัดเจนกว่าเดิมและทำความเข้าใจได้ง่าย
กว่าเดิม เช่น ข้อมูลอาจแสดงได้ ในรูปของเส้นกราฟ  แผนภาพ  แผนภูมิ  แทนที่จะเป็นตารางของตัวเลข  จากนั้น การใช้ภาพกราฟิก
แสดงผลแทนข้อมูลหรือข่าวสารที่ยุ่งยากก็มีการพัฒนามากขึ้นเรื่อย ๆ  ปัจจุบันมีการใช้ภาพกราฟิก ในงานทุก ๆ ด้าน ไม่ว่า ด้านธุรกิจ
 โรงงานอุตสาหกรรม งานศิลปะ การบันเทิง งานโฆษณา การศึกษา  การวิจัย    การฝึกอบรม  และงานทางการแพทย์ 
จนเห็นได้ชัดเจนว่า คอมพิวเตอร์กราฟิก นั้นเริ่มมีความ สำคัญ  เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยงานในการออกแบบ
ทางด้านกราฟิกให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว สะดวก ไม่ต้องอาศัยเครื่องมือจำนวนมาก อีกทั้งผู้ออกแบบเองก็สามารถดูผลงานการออกแบบของ ตนเองได้ทันที

Comments