Privacy beleid

1. Identificatie en algemene bepalingen

1.1. Geestig Geboeid is een feitelijke vereniging, met een verenigingszetel gelegen te 3202 Rillaar, Tieltseweg 9 en bereikbaar via volgend e-mailadres: info@geestiggeboeid.be mailto:info@geestiggeboeid.be

1.2. Geestig Geboeid respecteert de privacy van de deelnemers aan haar activiteiten en zal alle persoonsgegevens die het ontvangt, verwerken in overeenstemming met de bepalingen van Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016.

2. Doeleinden van de verwerking

 • Geestig Geboeid verwerkt enkel de strikt noodzakelijke persoonsgegevens die ze ontvangt van de deelnemers of via de website met het oog op volgende doeleinden:
  • Het uitvoeren van haar overeenkomst met de deelnemers
  • Het organiseren van vergaderingen, lezingen, events, etc.
  • Het informeren van de deelnemers
  • Voor elk ander doeleinde waartoe de deelnemer de toestemming heeft gegeven

3. Rechtsgronden van de verwerking

3.1. De persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de rechtsgronden zoals voorzien in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, en in voorkomend geval de wettelijke verplichting en de vitale belangen.

3.2. Voor zover de persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming (art. 6.1 Algemene Verordening Gegevensbescherming) heeft de deelnemer steeds het recht om de toestemming in te trekken.

3.3. Voor zover het de verwerking van bijzondere of gevoelige persoonsgegevens betreft, zal Geestig Geboeid zich kunnen beroepen op de rechtsgronden voorzien in art. 9 Algemene Verordening Gegevensbescherming.

4. Categorieën van persoonsgegevens

4.1. Geestig Geboeid verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens die haar door de betrokkene worden overgemaakt:

 • Identificatiegegevens
 • Elke communicatie en informatie die vrijwillig door de deelnemers aan Geestig Geboeid wordt verstrekt

4.2. Met het oog op het verbeteren van het gebruik en de techniciteit van de website, kan gebruik gemaakt worden van cookies.

5. Doorgifte aan derden

5.1. Door de betaling van het inschrijvingsgeld of invullen van het webformulier met oog op inschrijving, geeft de deelnemer uitdrukkelijk toestemming om de persoonsgegevens over te maken aan derde partijen indien dit nodig is voor de uitvoering van de diensten. Derde partijen kunnen onder meer zijn: fotografen, instellingen naar publiek recht of canonieke instellingen wiens tussenkomst noodzakelijk is.

5.2. Geestig Geboeid zal de persoonsgegevens niet doorgeven aan derden met het oog op commerciële doeleinden, met uitzondering van de fotograaf voor zover dit betrekking heeft op fotografisch materiaal dat door deze werd geproduceerd.

6. Rechten van de betrokkene

6.1. Eenieder wiens persoonsgegevens door Geestig Geboeid worden verwerkt heeft het recht op inzage, om deze te laten verbeteren, te laten verwijderen, te laten beperken, om bezwaar te maken.

6.2. Het verzoek hiertoe kan ingediend worden via e-mail naar info@geestiggeboeid.be.be en zal binnen redelijke termijn worden behandeld

7. Bewaarperiode

Geestig Geboeid bewaart de persoonsgegevens zo lang als nodig is om de doeleinden te verwezenlijken, onverminderd de wettelijke of deontologische verplichtingen inzake. Hierbij kan onder meer worden verwezen naar de verplichting om alle gegevens, met inbegrip van de persoonsgegevens, te archiveren tot vijf jaar na het beëindigen van de opdracht.

8. Toepasselijk recht en de bevoegde rechtbank.

8.1. Deze Privacy Verklaring wordt beheerst door het Belgische recht.

8.2. Voor de beslechting van elk geschil omtrent de toepassing, de interpretatie of de afdwingbaarheid van deze Privacy Verklaring zijn uitsluitend de rechtbanken te Leuven bevoegd.

Heb je toch nog vragen over het privacy beleid van Geestig Geboeid, contacteer dan één van de catechisten.