(CAT)

El Tai Txi Txuan i el principis que el regeixen provenen dels principis universals de la Natura i la Vida, essent formulats fa centenars d'anys per Lao Tsé en el Tao Te King, i posteriorment expressats en diferents arts tradicionals de l’Orient: Poesia, Cal·ligrafia, Pintura, Medicina, Arts Marcials.

Tot i que universals, la seva comprensió real requereix d’un procés d’investigació personal a molts nivells. El meu el vaig iniciar fa 15 anys, durant els primers cinc vaig contactar amb les propostes que professors d’aquí i de fora oferien a Catalunya, i també vaig explorar superficialment les opcions a la terra dels seus orígens, Xina. Al final d’aquests cinc anys, tenia prou informació per veure que la majoria de propostes eren interessants, però que em deixaven amb interrogants. Bàsicament, no responien amb prou claredat qüestions centrals en el Tai Txi, com per exemple: “Vèncer una força de 50 quilos amb 100 grams”, “Vèncer la duresa amb la suavitat”, “No Resisitir, no desenganxar-se”, “Fer servir la Intenció (Yi) i no la Força”, etc... i tampoc no aclarien com un treball corporal podia esdevenir un Camí de desenvolupament espiritual.

Al final d’aquest cinc anys de recerca, per certes “casualitats”, finalment vaig entrar en contacte amb un sistema de pràctica i amb el que és el meu mestre des d’aleshores, en Patrick Kelly, el qual donava resposta als interrogants que quedaven oberts. Ell feia ja uns 20 anys que ensenyava el seu No Name Taiji per tot Europa, havent-ne passant uns altres 20 com a deixeble del cercle intern d’un home extraordinari, el M. Huang Sheng Shyan, qui al seu temps va ser un dels deixebles més destacats d’un referent en el món del Tai Txi, el G.M. Cheng Man Ching


Després de 15 anys d’intensa pràctica seguint les seves ensenyances, el Camí va prenent forma i definició: començant per la consciència corporal bàsica, busquem entendre el procés d’alineació i relaxació, que el cos fa per si mateix però que podem refinar extraordinàriament amb l’escolta profunda adequada. Gradualment això ens du a percebre les 5 fases musculars (contracció, relaxació, elongació, escurçament i neutre) punt clau per entendre les qualitats del Tai Txi Txuan: no resistir i ser capaç de neutralitzar una força i retornar-la elàsticament a l’emissor (La famosa “força elàstica” del Tai Txi). Aquest estat elàstic i pressuritzat, com un globus, permet a les forces viatjar pel propi cos sense interrupció i passar al del company i desarrelar-lo sense cap ruptura entre els dos, de la mateixa manera que la fletxa deixa l’arc com a resultat de la força elàstica acumulada i una intenció que la “allibera”. Així doncs, entrenar la Ment profunda i correctament esdevé un punt crucial ja de bon començament.

Per a desenvolupar aquests aspectes, necessitarem exercicis pas a pas que ens permetin la coordinació fluida, continua i subtil de les diferents onades de moviment (transversals, de torsió i verticals), per posteriorment escoltar com la força s’anticipa al moviment. En aquest instant podrem començar a separar la intenció de la atenció, i començar a anticipar la intenció a l’energia, les forces i el moviment (ens els clàssics, “La Ment Profunda (Xin) dirigeix la Intenció (Yi), la Intenció mou la Energia (Qi), quan la energia es mou el cos ha de seguir-la“)

Recorrent el camí en la direcció inversa (cos, forces, energia, intenció, ...) podem arribar a conèixer la Ment Profunda, on el que és correcte succeeix sense esforç, com s’expressa en el Tao.

(ENG)

Taiji and its principles come from the Universal principles of Nature and life, as formulated by Lao Tzu hundreds of years ago in the Tao Te King, later on expressed in many Arts: Poetry, Calligraphy, Painting, Medicine, Martial Arts.


Although universal, the real understanding of these principles requires a deep research at many levels. Mine started 15 years ago, and in the first 5 years I got in touch with many teachers, locals & foreigners, offering different approaches to the Taiji training. By the end of these five years, I had enough information to see that most of the approaches were interesting, but left me with many questions. Firstly, there was a lack of clarity to respond to some central issues in Tai Chi, like "Use 100 grams to defeat a force of 50 kilos", "The soft overcomes the hard and the slow overcomes the fast", "Don’t resist, don’t let go" " Use Intention (Yi), not the force (Li) ", etc ... and, finally and most important, did not clarify how a body training could become a Path of personnel development.

At the end of five years of research, by some "coincidences" I contacted a system of training and my teacher ever since, Patrick Kelly, who gave answers to all questions I had. He had been the last 20 years teaching his No Name Taiji throughout Europe, which he had previously learned and trained for another 20 years as a disciple of the inner circle of an extraordinary man, M. Huang Sheng Shyan, who at the time was the most prominent disciple of a reference in the world of Tai Chi, GM Cheng Man Ching.


After 15 years of intense training following Patrick’s teachings, the path is taking shape and definition: starting with basic body awareness, we seek to understand the process of alignment and relaxation, which the body makes by itself but we can refine extraordinarily with proper deep listening. Gradually this leads us to perceive five muscle phases (contraction, relaxation, stretching, un-stretching and neutral), key point to understand the qualities of Tai Chi Chuan: yielding to a force, neutralizing it and return it elastically to the sender (the famous "elastic force" of Tai Chi). This pressurized elastic state, like a balloon, allows forces to travel throughout the body without interruption, go into our partner’s body and uproot him without any break between the two, just as the arrow leaves the bow as a result of the accumulated elastic force and a specific intention that "releases it". So training of the Mind in the right deep way becomes a key point from the begining.


To develop these aspects we need step by step exercises that allow us to move smoothly and continuously, to be aware of the different movement waves (transverse, torsional and vertical) that travel through the body, and later on to listen to the forces that are creating the movement. At this moment we begin to separate intention from awareness, and begin to anticipate the intention to energy, forces and motion (as it is written in The Classics "Deep Mind (Xin) directs Intention (Yi) that moves the energy (Qi), when the energy moves the body must follow")

Walking tha Path in the opposite direction (body movement, forces, energy, intention ...) we can get to know the Deep Mind, where the right action takes place effortlessly, as expressed in Tao.