(CAT)

L’Art del Taichi que ensenyem a la nostra escola s’entronca en la tradició de Yang Lu Chan, Yang Cheng Fu, Cheng Man Ching i Huang Xing Xian, mestres que assoliren una gran comprensió dels principis universals del Tao i la seva aplicació pràctica tal i com s’expressa en els clàssics del Taichi.

Patrick Kelly ha sintetitzat un sistema pas a pas comprensible per a tothom, i és el que nosaltres ensenyem per avançar en el camí interior.

El desenvolupament interior de Cos i Ment és l'objectiu principal del Taichi, i en aquest procés s'obtenen beneficis adicionals a nivell de salut i defensa personal.

Si vols provar un curs online gratuït, visita l'escola online:

TaijiStream - La teva plataforma online per al camí interior

(ENG)

The art of Taiji that we teach in our school is rooted in the tradition of Yang Lu Chan, Yang Cheng Fu, Cheng Man Ching and Huang Xing Xian. Teachers who achieved a great understanding of the universal principles of Tao and their practical application, as expressed in the Classics of Taiji.

Patrick Kelly has developed a step-by-step system that is understandable to everyone, and that is what we teach to help you on the inner path.

Main goal of Taiji is Inner development, secondary benefits for health and personal defense skills are also gained on the way

If you want to try a free online course, visit the online school:

TaijiStream - Your Inner Path Online Platform