"ชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษา เพื่อสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพ" ครับ

        ระบบรายงานสำหรับ สพท.    แบบรายงานครั้งที่ ๑   แบบรายงานครั้งที่ ๒ 
 
ขอเชิญรร.เข้าประกวดแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับพื้นที่ (๔ จังหวัด) ณ ศูนย์วิทย์รอ.  หนังสือฯ   เกณฑ์ฯ 
 
ตรวจสอบข้อมูลนร.ได้คะแนนเต็ม NT59 (ร้อยละ 100) เพื่อออกเกียรติบัตร ครับ 

 
แจ้งการเข้าใช้งาน obecmail.org ของบุคลากรสพป.รอ.1 (ชุดที่ 3) 
 
ชุดที่ 3 รายชื่อและ U P obecmail.org ของบุคลากรสพป.รอ.1 พร้อมใช้ (สรุป 24 มีค.60) 
 
แจ้งการเข้าใช้งาน obecmail.org ของครู (ชุดที่ 1-2) 
 
ชุดที่ 2 รายชื่อและ U P obecmail.org ของครู พร้อมใช้ (สรุป 24 มีค.60)

ติดต่อ สื่อสาร สะดวก... ออนไลน์ ชีวิตง่ายขึ้น (Easy Any Time Any Where) 


การดำเนินงาน ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ระยะที่ 2


๒. แจ้งข่าว เล่าสู่... : ข่าวด่วน News 

  
 ตอบแบบสอบถามการวิจัย รร.ดีประจำตำบล 64 รร ภายใน 4 มิ.ย.60 (24.00 น.) 
  News205 การประเมินการอ่าน-เขียนป.1-4 ปี'59  แบบกรอกคะแนน(มีข้อมูลบางรร.)  ข้อแนะนำการกรอก  โหลดแบบกรอก  ตรวจสอบจำนวนนร. (ศน.รณชัย 0892762907)
  ประเมินพัฒนาการปฐมวัย 2559 สพป.รอ.1 
  News204 แบบสอบถามออนไลน์ "การสอนทักษะอาชีพในรร.กศ.ภาคบังคับ ปี'59"... ฉบับที่ 4 (ผอ. และหน.กลุ่มสาระ กอท.)   ฉบับที่ 3   ฉบับที่ 2   ฉบับที่ 1  
  
News201. คุณครูป.3 (102 รร.) กรอกข้อมูลผลการประเมินการอ่าน-เขียน ของนร.ชั้นป.3 (ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 59)  
  News200.  รายชื่อผอ.รร.ที่ผ่านการลงทะเบียนรับเกียรติบัตร G-Chat.. (ถ้าไม่ผ่านให้กรอกใหม่ครับ)..ขณะนี้ผ่าน 118 คนครับ
  
News198.การพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารโดยใช้ “G-Chat” ผอ.รร.กรอกข้อมูลเพื่อใช้ G-Chat  
 News191. 
เลื่อน! การปิดระบบบันทึกผลการเรียนปี 58 ใน SchoolMIS ออกไป  
   
 News190. สพฐ.จัดประชุม"นายกพบเพื่อนครู" 13 พ.ค.59 (14.00-16.00 น.) ทาง Video Conference และ ETV 
 
 
 กำหนดการ  ๓. ความรู้ แลกเปลี่ยน... : ความรู้เด่น KM 


   
 
เรียน ผอ.และครูผู้รับผิดชอบการสอบอ่านออกเขียนได้ ป.1-4...สทศ. สพฐ. 
ขอแก้ไขแบบบันทึกคะแนนการอ่านออกเสียง (ฉบับกรรมการ) 
ป.3 ตอนที่ 3 การอ่านออกเสียงข้อความ (ในตารางสรุปคะแนนข้างท้าย) ดังนี้.. 
1. คะแนนส่วนของคำ  จากรวม 30 คำ แก้ไขเป็น 35 คำ  
2. รวมคะแนนเต็ม จาก 13 คะแนน แก้ไขเป็น 14 คะแนน
 สื่อเสริมภาษาอังกฤษ... Plearnenglish  Eng24  NJ-Digital  ชมย้อนหลัง...การอบรม-๑...การอบรม-๒ 

KM117พรบ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (ข้อมูล : ดร.เพิ่มพูล ร่มศรี)
KM116 เครื่องมือประเมินการอ่าน-เขียน ชั้นป.๑-๖ ครั้งที่ ๒ (สิงหาคม) ปีกศ.’๕๙ (ศน.อรจิต 0934452978)
 KM115  เอกสารการพัฒนาปฐมวัย (ศน.มณี)
 KM101 เครื่องมือประเมินพัฒนาการปฐมวัย'58  เว็บไซต์ส่งเสริมพัฒนาการ  คู่มือ  การส่งเสริมโดยพ่อแม่  วีดีโอส่งเสริมพัฒนาการ  การใช้โปรแกรม (ศน.วารีรัตน์)
KM113 
การนำเกียรติบัตร(จดหมายเวียน) ขึ้นให้ดาวน์โหลดแบบง่ายๆ...  ขั้นตอนการทำ   ไฟล์ตัวอย่าง 
KM112 
KM111 
โรงเรียนประชารัฐ... ข้อมูลสารสนเทศฯ  แผนกลยุทธ์ฯ 
(ผู้ส่ง : ผอ.กระจ่าง ประทาย)
KM105 
โครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" เพื่อพัฒนา...Head   คู่มือเล่ม 1-4   แนวทางจัดกิจกรรม   ppt. ลดเวลาเรียนฯ 


แลกเปลี่ยน ถาม-ตอบ เสนอแนะ... : ปัญหาคาใจ สงสัย แนะนำ Web Board

หน้าเว็บย่อย (1): ภาษาอังกฤษ
Comments