"ชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้จริงใจ ในสิ่งที่ท่านชอบหรือถนัด" ครับ


ติดต่อ สื่อสาร และอำนวยความสะดวก

 
  ติดต่อ : ..อีเมล : smesupervisor@gmail.com  ..Line ID : 101supervisor
email & social media .... -Gmail  -Hotmail  -Yahoo  -Obecmail
 
-FB  -Hi5  -Twitter  -Pinterest  -Instagram 
ทางด่วนสืบค้นข้อมูล ความรู้ ข่าวสาร และรายงานออนไลน์ศธ.
  
& อื่นๆ
 
... 

๑. ร้างรรค์ สี: ภาพ & วิดีโอ๒. แจ้งข่าว เล่าสู่ : ข่าวด่วน News 
#News189. การสำรวจข้อมูลการใช้บริการอินเทอร์เน็ตฯ…เรียน ผอ.รร.กลุ่มตัวอย่าง 5 รร. 
 
 


 #News185. ขอเชิญผอ.รร. ครูและบุคลากรทางกศ. สมัครเข้าประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมการใช้งานระบบ DSEP เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้

 #News184. การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) ปีกศ.'58 ตามปฏิทินปฏิบัติงาน      ระเบียบวาระการประชุม 
๓. ความรู้ แลกเปลี่ยน : ความรู้เด่น KM @KM106. แบบประเมินจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีกศ.58... ป.1 - ม.3  (ศน.วารีรัตน์) 

@KM96. ผลการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ ชั้นป.๑ (ทดสอบวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘)   สรุปผลระดับประเทศ   ผลสพป.รอ.1 About Admin

 
     อีเมล : smesupervisor@gmail.com  Line ID : 101supervisor