"ชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้จริงใจ ในสิ่งที่ท่านชอบหรือถนัด" ครับ


ติดต่อ สื่อสาร และอำนวยความสะดวก

  ติดต่อ : ..อีเมล : smesupervisor@gmail.com  ..Line ID : 101supervisor
email & social media .... -Gmail  -Hotmail  -Yahoo  -Obecmail
 
-FB  -Hi5  -Twitter  -Pinterest  -Instagram 
ทางด่วนสืบค้นข้อมูล ความรู้ ข่าวสาร และรายงานออนไลน์
ศธ.
  
& อื่นๆ
 
... 
๑. ร้างรรค์ สี: ภาพ & วิดีโอ๒. แจ้งข่าว เล่าสู่ : ข่าวด่วน News

 
#News193. การบันทึกผลการเรียนปีกศ. 58    

 
#News192. การประชุมรร.นำร่องต้นแบบรร.ประชารัฐ 
 
 

 
#News191. *เลื่อน* กำหนดการบันทึกผลการเรียนปี 58 ในระบบ SchoolMIS ให้แล้วเสร็จภายใน 25 พ.ค.59  

 
#News190. สพฐ.จัดประชุม"นายกพบเพื่อนครู" 13 พ.ค.59 (14.00-16.00 น.) ทาง Video Conference และ ETV
 
 
 กำหนดการ 


 
#News189. การสำรวจข้อมูลการใช้บริการอินเทอร์เน็ตฯ…เรียน ผอ.รร.กลุ่มตัวอย่าง 5 รร. 
 
 


 #News185. ขอเชิญผอ.รร. ครูและบุคลากรทางกศ. สมัครเข้าประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมการใช้งานระบบ DSEP เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้

 #News184. การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) ปีกศ.'58 ตามปฏิทินปฏิบัติงาน      ระเบียบวาระการประชุม 
๓. ความรู้ แลกเปลี่ยน : ความรู้เด่น KM
 @KM106. แบบประเมินจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีกศ.58... ป.1 - ม.3  (ศน.วารีรัตน์) 
 @KM96. ผลการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ ชั้นป.๑ (ทดสอบวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘)   สรุปผลระดับประเทศ   ผลสพป.รอ.1 About Admin

 
     อีเมล : smesupervisor@gmail.com  Line ID : 101supervisor