"ชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้จริงใจ ในสิ่งที่ท่านชอบหรือถนัด" ครับ

๑. ร้างรรค์ สี: ภาพ & วิดีโอ

๒. แจ้งข่าว เล่าสู่ : ข่าวด่วน News 

News200.  รายชื่อผอ.รร.ที่ผ่านการลงทะเบียนรับเกียรติบัตร G-Chat.. (ถ้าไม่ผ่านให้กรอกใหม่ครับ)..ขณะนี้ผ่าน 118 คนครับ
News199.การจัดนิทรรศการและการสรรหา “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 14 พ.ศ.2560...สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 
News198.การพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารโดยใช้ “G-Chat” ผอ.รร.กรอกข้อมูลเพื่อใช้ G-Chat  
News197. ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น ประจำปี 2559
 News194. ขอความกรุณา..คุณครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาไทย ชั้นป.3 ปีกศ. 59 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1…กรอกข้อมูลเพื่อการพัฒนา ครับ  
 
News193. 
การสรรหา “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
 
 News191. 
เลื่อน! การปิดระบบบันทึกผลการเรียนปี 58 ใน SchoolMIS ออกไป  
   
 News190. สพฐ.จัดประชุม"นายกพบเพื่อนครู" 13 พ.ค.59 (14.00-16.00 น.) ทาง Video Conference และ ETV 
 
 
 กำหนดการ  ๓. ความรู้ แลกเปลี่ยน : ความรู้เด่น KM

KM116. เครื่องมือประเมินการอ่าน-เขียน ชั้นป.๑-๖ ครั้งที่ ๒ (สิงหาคม) ปีกศ.’๕๙ (ศน.อรจิต 0934452978)
KM114. เครื่องมือประเมินการอ่าน-เขียน ชั้นป.๑-๖ ครั้งที่ ๑ ปีกศ.’๕๙  แบบรายงาน (ศน.อรจิต 0934452978) 
 KM115.  เอกสารการพัฒนาปฐมวัย (ศน.มณี)
 KM101. เครื่องมือประเมินพัฒนาการปฐมวัย'58  เว็บไซต์ส่งเสริมพัฒนาการ  คู่มือ  การส่งเสริมโดยพ่อแม่  วีดีโอส่งเสริมพัฒนาการ  การใช้โปรแกรม (ศน.วารีรัตน์)
KM113. 
การนำเกียรติบัตร(จดหมายเวียน) ขึ้นให้ดาวน์โหลดแบบง่ายๆ...  ขั้นตอนการทำ   ไฟล์ตัวอย่าง 
KM112. 
KM111. 
โรงเรียนประชารัฐ... ข้อมูลสารสนเทศฯ  แผนกลยุทธ์ฯ 
(ผู้ส่ง : ผอ.กระจ่าง ประทาย)
KM105. 
โครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" เพื่อพัฒนา...Head   คู่มือเล่ม 1-4   แนวทางจัดกิจกรรม   ppt. ลดเวลาเรียนฯ 
 
KM107. 
แนวทางการขอรับการประเมินเพื่อรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปีกศ.58 (ศน.วารีรัตน์) 
 
KM106. 
แบบประเมินจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีกศ.58... ป.1 - ม.3  (ศน.วารีรัตน์) 
About Admin

 
     อีเมล : smesupervisor@gmail.com  Line ID : 101supervisor   Obec mail : samsal0401@obecmail.obec.go.th