"ชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้จริงใจ ในสิ่งที่ท่านชอบหรือถนัด" ครับ


ทางด่วนเข้าเว็บไซต์ รายงานออนไลน์... : เข้าเว็บง่าย รายงานทัน URL on Demand Express กอท.

 การประเมินการอ่าน-เขียนนร.ป.1 ปี'59 ... แบบกรอกคะแนนการอ่าน-เขียนป.1  ข้อควรระวังในการกรอกข้อมูล (ศน.รณชัย 0892762907)
 แบบสอบถามออนไลน์ "การสอนทักษะอาชีพในรร.กศ.ภาคบังคับ ปี'59"... ฉบับที่ 4 (ผอ. และหน.กลุ่มสาระ กอท.)   ฉบับที่ 3  ฉบับที่ 2  ฉบับที่ 1 
 ประเมินพัฒนาการปฐมวัย 2559 สพป.รอ.1 
 การประเมินการอ่าน-เขียนนร.ป.1-4 ปี'59 ... โหลดแบบกรอกข้อมูลนร.ป.1-4   ตรวจสอบ-แก้ไขจำนวนนร. (ศน.รณชัย 0892762907)


ติดต่อ สื่อสาร สะดวก... ออนไลน์ ชีวิตง่ายขึ้น Easy Any Time Any Where
  
  News204 การประเมินการอ่าน-เขียนนร.ป.1-4 ปี'59 ... โหลดแบบกรอกข้อมูลนร.ป.1-4  ตรวจสอบ-แก้ไขจำนวนนร. (ศน.รณชัย) 
  
News201. คุณครูป.3 (102 รร.) กรอกข้อมูลผลการประเมินการอ่าน-เขียน ของนร.ชั้นป.3 (ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 59) 
  News200.  รายชื่อผอ.รร.ที่ผ่านการลงทะเบียนรับเกียรติบัตร G-Chat.. (ถ้าไม่ผ่านให้กรอกใหม่ครับ)..ขณะนี้ผ่าน 118 คนครับ
News199.การจัดนิทรรศการและการสรรหา “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 14 พ.ศ.2560...สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 
  
News198.การพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารโดยใช้ “G-Chat” ผอ.รร.กรอกข้อมูลเพื่อใช้ G-Chat  
News197. ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น ประจำปี 2559
 News194. ขอความกรุณา..คุณครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาไทย ชั้นป.3 ปีกศ. 59 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1…กรอกข้อมูลเพื่อการพัฒนา ครับ  
 
News193. 
การสรรหา “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
 
 News191. 
เลื่อน! การปิดระบบบันทึกผลการเรียนปี 58 ใน SchoolMIS ออกไป  
   
 News190. สพฐ.จัดประชุม"นายกพบเพื่อนครู" 13 พ.ค.59 (14.00-16.00 น.) ทาง Video Conference และ ETV 
 
 
 กำหนดการ  KM117พรบ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (ข้อมูล : ดร.เพิ่มพูล ร่มศรี)
KM116 เครื่องมือประเมินการอ่าน-เขียน ชั้นป.๑-๖ ครั้งที่ ๒ (สิงหาคม) ปีกศ.’๕๙ (ศน.อรจิต 0934452978)
KM114 เครื่องมือประเมินการอ่าน-เขียน ชั้นป.๑-๖ ครั้งที่ ๑ ปีกศ.’๕๙  แบบรายงาน (ศน.อรจิต 0934452978) 
 KM115  เอกสารการพัฒนาปฐมวัย (ศน.มณี)
 KM101 เครื่องมือประเมินพัฒนาการปฐมวัย'58  เว็บไซต์ส่งเสริมพัฒนาการ  คู่มือ  การส่งเสริมโดยพ่อแม่  วีดีโอส่งเสริมพัฒนาการ  การใช้โปรแกรม (ศน.วารีรัตน์)
KM113 
การนำเกียรติบัตร(จดหมายเวียน) ขึ้นให้ดาวน์โหลดแบบง่ายๆ...  ขั้นตอนการทำ   ไฟล์ตัวอย่าง 
KM112 
KM111 
โรงเรียนประชารัฐ... ข้อมูลสารสนเทศฯ  แผนกลยุทธ์ฯ 
(ผู้ส่ง : ผอ.กระจ่าง ประทาย)
KM105 
โครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" เพื่อพัฒนา...Head   คู่มือเล่ม 1-4   แนวทางจัดกิจกรรม   ppt. ลดเวลาเรียนฯ แลกเปลี่ยน ถาม-ตอบ เสนอแนะ... : ปัญหาคาใจ สงสัย แนะนำ Web BoardComments