30 มิ.ย.2565 >>> ส่งคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี 2565

>>>> หนังสือแจ้งสถานศึกษาในสังกัด

>>>> หนังสือแจ้ง สพป. / สพม.อื่น

20 ..2565 >>> การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ.

20 เม.ย.2565 >>> สำรวจความต้องการวิชาเอก

21 มี..2565 >>> การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565)

>>>> หนังสือแจ้งสถานศึกษาในสังกัด

>>>> ลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ

>>>> แบบประเมินตาม ว23

>>>> เอกสารหมายเลข 2 (Excel)

>>>> โปรแกรมเลื่อนขั้นเงินเดือน (Excel)(แก้ไข)

15 มี..2565 >>> ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

15 มี..2565 >>> ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2

>>>> หนังสือแจ้งสถานศึกษาในสังกัด

>>>> หนังสือแจ้ง สพป. / สพม.อื่นๆ

26 ก.พ.2565 >>> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริการ

>>>> หนังสือแจ้งสถานศึกษาในสังกัด

>>>> หนังสือแจ้ง สพป. / สพม.อื่นๆ

25 ก.พ.2565 >>> อนุญาตลากิจ (บ้านไก่ป่า)

25 ก.พ.2565 >>> รายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้วุฒิเพิ่มขึ้น (บ้านหนองยูง)

25 ก.พ.2565 >>> อนุญาตลากิจ (บ้านป่ายาง)

25 ก.พ.2565 >>> อนุญาตลากิจ (รัฐประชาวิทยาคาร)

25 ..2565 >>> อนุญาตลากิจ (บ้านอีหมุน)

25 ..2565 >>> การเปลี่ยนแปลงชื่อ - ชื่อสกุลในทะเบียนประวัติและ กพ.7 (ร่องคำวิทยานุกูล)

23 ก.พ.2565 >>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

>>>> หนังสือแจ้งสถานศึกษาในสังกัด

>>>> หนังสือแจ้ง สพป. / สพม.อื่นๆ

22 ก.พ.2565 >>> การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (หนังสือนำส่ง)

>>>> บัญชีรายละเอียดข้อมูลผู้ขอย้าย

22 ก.พ.2565 >>> การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565)

9 ..2565 >>> ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

>>>> หนังสือแจ้งสถานศึกษาในสังกัด

>>>> หนังสือแจ้ง สพป. / สพม.อื่นๆ

>>>> ประกาศ/รายละเอียด

21 ม.ค.2565 >>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

>>>> หนังสือแจ้งสถานศึกษาในสังกัด

>>>> หนังสือแจ้ง สพป. / สพม.อื่นๆ

>>>> บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ หน้า 1 - 22

>>>> บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ หน้า 23 - 41

>>>> บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ หน้า 42 - 70

>>>> บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ หน้า 71 - 100

>>>> บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ หน้า 101 - 120

>>>> บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ หน้า 121 - 149

>>>ติดต่อสอบถามรายละเอียดการสอบและอื่นๆ<<<

18 ม.ค.2565 >>> อนุญาตลาป่วย (บ้านโสกเชือกฯ)

18 ม.ค.2565 >>> การเปลี่ยนแปลงชื่อ - ชื่อสกุลในทะเบียนประวัติและ กพ.7 (บ้านเทอดไทย)

06 ม.ค.2565 >>> การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู (แก้ไขปรับปรุง)

>>>> แจ้งสถานศึกษาในสังกัด...(แก้ไข)

>>>> แจ้ง สพป. / สพม.อื่นๆ...(แก้ไข)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSentV4I5uuyUw3KWKmEihq78S4M22x1WSY51Mob7pPK8o1vjQ/viewform