https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSentV4I5uuyUw3KWKmEihq78S4M22x1WSY51Mob7pPK8o1vjQ/viewform
26 มิ.ย.2563
>>> ผลการพิจารณาย้ายครู กรณีพิเศษ 2563
15 มิ.ย.2563
>>> การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2563
26 พ.ค.2563
>>> การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ - ชื่อสกุลในทะเบียนประวัติและ กพ.7 (อนุบาลร้อยเอ็ด)
1 พ.ค.2563
>>> ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และตำแหน่งครูผู้สอน
30 เม.ย.2563
>>> การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ - ชื่อสกุลในทะเบียนประวัติและ กพ.7 (บ้านหนองดู่)
27 มี.ค.2563
>>> ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการกรณีปฏิบัติตามการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)
19 มี.ค.2563
>>> ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1
19 มี.ค.2563
>>> รายงานผู้เป็นตัวแทนและผลการประกวด OBEC AWARDS ปีการศึกษา 2562
18 มี.ค.2563
>>> อนุญาตลากิจ (วัดโนนสำราญฯ)
16 มี.ค.2563
>>> ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของข้าราชการ กรณีปฏิบัติตามการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
16 มี.ค.2563 
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านแดงโนนสว่าง)
14 มี.ค.2563 
>>>ลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 2563
       >>>>>....เอกสารที่เกี่ยวข้อง....<<<<<
13 มี.ค.2563  >>> การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563)
      >>>>  แบบโปรแกรมเลื่อนเงินเดือน 1 เม.ย. 2563 <<<< (Excel)
9 มี.ค.2563
>>> การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ - ชื่อสกุลในทะเบียนประวัติและ กพ.7 (บ้านไม้ล่าวฯ)
9 มี.ค.2563
>>> อนุญาตลาป่วย (โพธิ์สัยสว่างวิทย์)
5 มี.ค.2563
>>> แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(สายงานการสอนและสายบริหารสถานศึกษา)
4 มี.ค.2563
>>> อนุญาตลากิจ (แซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์)
4 มี.ค.2563 >>> อนุญาตลากิจ (บ้านราชธานี)
4 มี.ค.2563 >>> อนุญาตลากิจ (วัดโนนสำราญฯ)
4 มี.ค.2563
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านหนองแอก)
6 ก.พ.2563 >>> อนุญาตลากิจ (บ้านหนองโสน)
24 ก.พ.2563
>>> การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน...***สิ่งที่ส่งมาด้วยให้เข้ามารับได้ที่ตู้รับหนังสือ ชั้น 1 กลุ่มอำนวยการ สพป.รอ.1 เท่านั้น
21 ก.พ.2563
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านอีง่อง)
18 ก.พ.2563
>>> การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562
14 ก.พ.2563
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านหนองดู่)
14 ก.พ.2563
>>> อนุญาตลากิจ (วัดโนนสำราญฯ)
13 ก.พ.2563 >>> อนุญาตลากิจ (รัฐประชาวิทยาคาร)
13 ก.พ.2563
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านหนองสองห้องฯ)
7 ก.พ.2563
>>> การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ - ชื่อสกุลในทะเบียนประวัติและ กพ.7 (บ้านดอนชัย)
7 ก.พ.2563
>>> อนุญาตลาป่วย (บ้านแดงโนนสว่าง)
31 ม.ค.2563
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านป่านหนองอ้อ)
31 ม.ค.2563
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านหนองตาไก้หนองตุ)
31 ม.ค.2563 >>> อนุญาตลากิจ (บ้านดงกลาง)
31 ม.ค.2563 >>> อนุญาตลากิจ (บ้านเหล่าขามฯ)
31 ม.ค.2563
>>> การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ - ชื่อสกุลในทะเบียนประวัติและ กพ.7 (อนุบาลร้อยเอ็ด)
 30 ม.ค.2563 >>> อนุญาตลากิจ (บ้านหนองแอก)
28 ม.ค.2563
>>> การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ - ชื่อสกุลในทะเบียนประวัติและ กพ.7 (ขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา)
28 ม.ค.2563
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านสองพี่น้องวิทยาคาร)
22 ม.ค.2563
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านหัวโนนตาล)
21 ม.ค.2563
>>> การบันทึกข้อมูลครูและบุคลากรในโรงเรียน ด้วยระบบตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลครูและบุคลากร(P-School Checking Program)
20 ม.ค.2563
>>> การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ - ชื่อสกุลในทะเบียนประวัติและ กพ.7 (ลิ้นฟ้าวิทยาคาร)
20 ม.ค.2563 >>> อนุญาตลากิจ (บ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร)
20 ม.ค.2563 >>> อนุญาตลากิจ (บ้านเกษมสุข)
20 ม.ค.2563
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านคางฮุง)
14 ม.ค.2563 >>> การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ - ชื่อสกุลในทะเบียนประวัติและ กพ.7 (ธรรมจารีนิวาส)
14 ม.ค.2563
>>> อนุญาตลาป่วย (เวฬุวันวิทยา)
8 ม.ค.2563
>>> การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ - ชื่อสกุลในทะเบียนประวัติและ กพ.7 (ลิ้นฟ้าวิทยาคาร)
8 ม.ค.2563
>>> อนุญาตลาป่วย (โพธิ์สัยสว่างวิทย์)
8 ม.ค.2563
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านหนองโสน)
8 ม.ค.2563
>>> รายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้วุฒิเพิ่มขึ้น (เวฬุวันวิทยา)
7 ม.ค.2563
>>> การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู
      >>>>  แบบคำร้องขอย้าย (Word)
      >>>>  แบบคำร้องขอย้าย (Pdf)
6 ม.ค.2563
>>> รายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้วุฒิเพิ่มขึ้น (บ้านขว้างใหญ่)
6 ม.ค.2563
>>> การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ - ชื่อสกุลในทะเบียนประวัติและ กพ.7 (บ้านค้อ)
6 ม.ค.2563
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านนาโพธิ์ฯ)
6 ม.ค.2563
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านป่านหนองอ้อ)
6 ม.ค.2563
>>> อนุญาตลากิจ (อดุลวิหารกิจฯ)
20 ธ.ค.2562
>>> การสำรวจข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ และอัตราจ้างทุกโครงการ พร้อมความต้องการวิชาเอก
     >>>>  แบบสำรวจข้อมูล  <<<< (Excel)
      ส่งงานเป็นไฟล์เอ็กเซลได้ที่เมล์ ......" personroiet1@hotmail.com " เท่านั้น
20 ธ.ค.2562
>>> อนุญาตลากิจ (ดงยางสะแบง)
19 ธ.ค.2562
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านค้อกุดจอก)
17 ธ.ค.2562
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านโคกข่าหนองโก)
17 ธ.ค.2562
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านหนองตาไก้หนองตุ)
16 ธ.ค.2562 >>> ยกเลิกประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม)
16 ธ.ค.2562
>>> อนุญาตลาป่วย (บ้านค้อ)
9 ธ.ค.2562
>>> ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม)
9 ธ.ค.2562 >>> อนุญาตลาป่วย (เวฬุวันวิทยา)
9 ธ.ค.2562 >>> อนุญาตลากิจ (บ้านหมูม้น)
9 ธ.ค.2562
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านคุยขนวนไผ่ล้อม)
7 ธ.ค.2562
>>> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม
4 ธ.ค.2562
>>> คำสั่งย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 2562
4 ธ.ค.2562
>>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม
2 ธ.ค.2562
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านป่านหนองอ้อ)
29 พ.ย.2562
>>> ผลการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 2562
28 พ.ย.2562
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านค้อ)
28 พ.ย.2562
>>> อนุญาตลาป่วย (เวฬุวันวิทยา)
25 พ.ย.2562
>>> การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563
21 พ.ย.2562
>>> สำรวจรายชื่อข้าราชการครูและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (อ้างถึงหนังสือ สพป.รอ.1 ที่ ศธ 04121/3081 ลว.25 ก.ย.2562)...เฉพาะ ร.ร. ตามรายชื่อดังแนบ
20 พ.ย.2562
>>> ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม
8 พ.ย.2562
>>> อนุญาตลาป่วย (อดุลวิหารกิจฯ)
8 พ.ย.2562
>>> อนุญาตลากิจ (เมืองร้อยเอ็ด)
7 พ.ย.2562
>>> ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2562
6 พ.ย.2562
>>> อนุญาตลากิจ (แซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์)
6 พ.ย.2562
>>> รายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้วุฒิเพิ่มขึ้น (บ้านหนองเต่า)
6 พ.ย.2562
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านสังข์สงยางฯ)
6 พ.ย.2562 >>> อนุญาตลากิจ (บ้านดอนแก้ว)
4 พ.ย.2562
>>> ขอความร่วมมือครูข้าราชการครู กรอกแบบสำรวจข้อมูลวุฒิการศึกษา วิชาเอก และวิชาที่สอน
31 ต.ค.2562
>>> การบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ปี พ.ศ. 2563
31 ต.ค.2562
>>> การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ - ชื่อสกุลในทะเบียนประวัติและ กพ.7 (คางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา)
29 ต.ค.2562
>>> ผลการพิจารณาย้าย-รับย้าย ครู 2562
24 ต.ค.2562
>>> การจัดสรรอัตราผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
24 ต.ค.2562
>>> แจ้งการทำสัญญาจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียน งบประมาณปี 2563(งบประมาณปี 2562 ไปพรางก่อน) ครั้งที่ 1
18 ต.ค.2562
>>> ขอความร่วมมือครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรอื่น สังกัด สพฐ. บันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลกลาง (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ
10 ต.ค.2562
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านหนองสองห้องฯ)
9 ต.ค.2562
>>> รายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้วุฒิเพิ่มขึ้น (บ้านเขือง)
7 ต.ค.2562
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านสังข์สงยาง)
7 ต.ค.2562
>>> อนุญาตลาป่วย (บ้านโนนสำราญ)
3 ต.ค.2562 >>> สำรวจวันลาของผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2562
3 ต.ค.2562
>>> อนุญาตลาป่วย (บ้านเทอดไทย)
2 ต.ค.2562
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านดงสวอง)
1 ต.ค.2562
>>> อนุญาตลากิจ (อดุลวิหารกิจฯ)
1 ต.ค.2562
>>> อนุญาตลาป่วย (บ้านตาอุด)
27 ก.ย.2562
23 ก.ย.2562
>>> การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ  (1 ตุลาคม 2562)
20 ก.ย.2562
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านหนองโสน)
19 ก.ย.2562
>>> การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ - ชื่อสกุลในทะเบียนประวัติและ กพ.7 (อนุบาลร้อยเอ็ด)
16 ก.ย.2562
>>> การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ - ชื่อสกุลในทะเบียนประวัติและ กพ.7 (เวฬุวันวิทยา)
9 ก.ย.2562 >>> อนุญาตลากิจ (อดุลวิหารกิจฯ)
9 ก.ย.2562 >>> อนุญาตลาป่วย (บ้านตาอุด)
6 ก.ย.2562
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านหนองแวง)
4 ก.ย.2562
>>> ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ
3 ก.ย.2562
>>> อนุญาตลาป่วย (บ้านโนนสำราญ)
2 ก.ย.2562
>>> อนุญาตลากิจ (ชุมชนบ้านประตูชัย)
23 ส.ค.2562
>>> อนุญาตลาป่วย (เมืองธวัชบุรี)
23 ส.ค.2562
>>> ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพื่อการติดตามและประเมินผลโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
22 ส.ค.2562 >>> อนุญาตลากิจ (บ้านค้อ)
22 ส.ค.2562 >>> การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ - ชื่อสกุลในทะเบียนประวัติและ กพ.7 (วังยาวเจริญวิทย์)
22 ส.ค.2562 >>> อนุญาตลาป่วย (โพธิ์สัยสว่างวิทย์)
22 ส.ค.2562
>>> อนุญาตลาป่วย (บ้านหนองดู่)
19 ส.ค.2562 >>> อนุญาตลาป่วย (บ้านธวัชบุรี)
19 ส.ค.2562 >>> อนุญาตลากิจ (บ้านดงสิงห์ฯ)
19 ส.ค.2562
>>> อนุญาตลากิจ (โสภโณประชาสรรค์)
15 ส.ค.2562 >>> อนุญาตลากิจ (บ้านธวัชบุรี)
15 ส.ค.2562 >>> อนุญาตลาป่วย (บ้านโนนสำราญ)
15 ส.ค.2562 >>> อนุญาตลากิจ (เมืองธวัชบุรี)
8 ส.ค.2562 >>> แบบประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา(แบบประเมินตนเอง) ประกอบการพิจารณาย้ายประจำปี 2562
8 ส.ค.2562
>>> การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ - ชื่อสกุลในทะเบียนประวัติและ กพ.7 (ดินดำบัวรองวิทยา)
7 ส.ค.2562
>>> การอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
7 ส.ค.2562
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านดอนชัย)
7 ส.ค.2562
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านค้อ)
26 ก.ค.2562
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านโคกสง่าฯ)
26 ก.ค.2562
>>> อนุญาตลากิจ (สหคามวิทยาคาร)
25 ก.ค.2562
25 ก.ค.2562
25 ก.ค.2562
24 ก.ค.2562
>>> รายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้วุฒิเพิ่มขึ้น (อนุบาลร้อยเอ็ด)
24 ก.ค.2562
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านดอนชัย)
24 ก.ค.2562
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านโสกเชือก)
24 ก.ค.2562
>>> การคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2562
24 ก.ค.2562
>>> อนุญาตลากิจ (ขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา)
23 ก.ค.2562 >>> การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ - ชื่อสกุลในทะเบียนประวัติและ กพ.7 (บ้านกล้วยวิทยา)
8 ก.ค.2562 >>> อนุญาตลากิจ (วัดโนนสำราญฯ)
8 ก.ค.2562 >>> อนุญาตลากิจ (สหคามวิทยาคาร)
8 ก.ค.2562
>>> อนุญาตลากิจ (รัฐประชาวิทยาคาร)
1 ก.ค.2562
>>> การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ - ชื่อสกุลในทะเบียนประวัติและ กพ.7 (รัฐประชาวิทยาคาร)
1 ก.ค.2562
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านหนองจิกโคกสูง)
1 ก.ค.2562
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านเปลือย(สามัคคีฯ))
28 มิ.ย.2562 >>> อนุญาตลากิจ (บ้านกล้วยวิทยา)
27 มิ.ย.2562
>>> อนุญาตลากิจ (อดุลวิหารกิจฯ)
27 มิ.ย.2562
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านดงบังฯ)
27 มิ.ย.2562
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านเหล่าขามฯ)
27 มิ.ย.2562
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านป่านหนองอ้อ)
27 มิ.ย.2562
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านดอนแก้ว)
21 มิ.ย.2562
>>> แจ้งรายชื่อข้าราชการที่ต้องเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 21 มิ.ย.2562
21 มิ.ย.2562
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านผักแว่นอนามัยฯ)
21 มิ.ย.2562 >>> อนุญาตลากิจ (บ้านคานหักโนนใหญ่ฯ)
19 มิ.ย.2562
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านหนองชาด)
14 มิ.ย.2562
>>> การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ - ชื่อสกุลในทะเบียนประวัติและ กพ.7 (บ้านโนนแท่น)
14 มิ.ย.2562
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านค้อ)
13 มิ.ย.2562
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านหนองตากร้า)
12 มิ.ย.2562
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านเหล่าใหญ่ฯ)
12 มิ.ย.2562
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านพระเจ้าฯ)
11 มิ.ย.2562
>>> การสำรวจข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562
     ไฟล์แนบ(แบบบันทึกข้อมูล)>>>>>>แบบสำรวจข้อมูลอัตรากำลัง ปีการศึกษา 2562
      ส่งงานเป็นไฟล์เอ็กเซลได้ที่เมล์ ..........." personroiet1@hotmail.com " เท่านั้น

11 มิ.ย.2562
>>> การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ - ชื่อสกุลในทะเบียนประวัติและ กพ.7 (ขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา)
7 มิ.ย.2562
>>> อนุญาตลาป่วย (บ้านห้วยสนุกสะพานทอง)
5 มิ.ย.2562
>>> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
4 มิ.ย.2562
>>> การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ - ชื่อสกุลในทะเบียนประวัติและ กพ.7 (บ้านกอกวิทยาคาร)
4 มิ.ย.2562
>>> การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ - ชื่อสกุลในทะเบียนประวัติและ กพ.7 (บ้านหนองแอก)
3 มิ.ย.2562
>>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
28 พ.ค.2562
>>> การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ - ชื่อสกุลในทะเบียนประวัติและ กพ.7 (บ้านงูเหลือม)
28.ค.2562
>>> การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ - ชื่อสกุลในทะเบียนประวัติและ กพ.7 (บ้านจันทร์สว่าง)
22 พ.ค.2562
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านป่านหนองอ้อ)
22 พ.ค.2562
>>> อนุญาตลาป่วย (บ้านพระเจ้า)
17 พ.ค.2562
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านหนองตาไก้หนองตุ)
15 พ.ค.2562 >>> ประกาศรับสมัครคัดเลือกอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
 10 พ.ค.2562 >>> อนุญาตลาป่วย (บ้านห้วยสนุกสะพานทอง)
 26 เม.ย.2562 >>> การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ - ชื่อสกุลในทะเบียนประวัติและ กพ.7 (บ้านหนองแวง)
03 เม.ย.2562
>>> การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูปและบุคลากรทางการศึกษา
      >>>>>....เอกสารที่เกี่ยวข้อง....<<<<<
      >>> หนังสือ ว.6/2562
03 เม.ย.2562
>>> การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ - ชื่อสกุลในทะเบียนประวัติและ กพ.7 (อนุบาลร้อยเอ็ด)
29 มี.ค.2562
>>> รายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้วุฒิเพิ่มขึ้น (ชุมชนบ้านโคกล่าม)
27 มี.ค.2562
>>> โปรแกรมเลื่อนขั้นเงินเดือน(EXCEL)
27 มี.ค.2562
>>> การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เม.ย.2562)
25 มี.ค.2562
>>> คำสั่ง ศธจ.ร้อยเอ็ด เรื่องย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
25 มี.ค.2562
>>> ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
25 มี.ค.2562
>>>การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
      >>>>>....เอกสารที่เกี่ยวข้อง....<<<<<
      >>>1. หนังสือ ว.627 (ประกาศและคู่มือ)
       >>>2. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
20 มี.ค.2562
>>> อนุญาตลาป่วย (บ้านโสกเชือก)
20 มี.ค.2562
>>> อนุญาตลาป่วย (เมืองธวัชบุรี)
15 มี.ค.2562
>>> ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครู 2562 (สับเปลี่ยน/ภายใน สพท./ต่างเขต)
14 มี.ค.2562
>>> การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2562
14 มี.ค.2562
>>> ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ
14 มี.ค.2562
>>> แบบตอบรับการเข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2562
14 มี.ค.2562 >>> อนุญาตลากิจ (บ้านเหล่างิ้วฯ)
13 มี.ค.2562
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านหนองแอก)
13 มี.ค.2562 >>> อนุญาตลากิจ (ร่องคำวิทยานุกูล)
13 มี.ค.2562
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านไผ่)
13 มี.ค.2562
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านยางกู่)
6 มี.ค.2562
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านหนองโสน)
4 มี.ค.2562
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านสองพี่น้องวิทยาคาร)
4 มึ.ค.2562
>>> รายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้วุฒิเพิ่มขึ้น (บ้านหนองคูบอน)
4 มี.ค.2562
>>> รายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้วุฒิเพิ่มขึ้น (บ้านโคกล่าม)
4 มี.ค.2562
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านค้อ)
28 ก.พ.2562
>>> "แนวปฏิบัติ"......การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2562
27 ก.พ.2562 >>> อนุญาตลากิจ (บ้านหนองพานแยบัวห้าว)
27 ก.พ.2562  >>> การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ - ชื่อสกุลในทะเบียนประวัติและ กพ.7 (บ้านหนองคูบอน)
22 ก.พ.2562 
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านหมูม้น)
20 ก.พ.2562  >>> อนุญาตลากิจ (บ้านหนองต่าย)
18.พ.2562
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านดงลาน)
14.พ.2562 >>> การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ - ชื่อสกุลในทะเบียนประวัติและ กพ.7 (บ้านอุ่มจาน)
13.พ.2562 >>> อนุญาตลากิจ (บ้านโสกเชือก)
13.พ.2562 >>> อนุญาตลากิจ (บ้านค้อ)
13.พ.2562
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านป่านหนองอ้อ)
11.พ.2562
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านสงเปลือยฯ)
08.พ.2562
>>> การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
08.พ.2562
>>> อนุญาตลาป่วย (บ้านบึงโดนฯ)
08.พ.2562
>>> อนุญาตลากิจ (หัวนางามวิทยา)
06.พ.2562
>>> อนุญาตลากิจ (อดุลวิหารกิจฯ)
06.พ.2562
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านโนนรัง)
04.พ.2562
>>> อนุญาตลาป่วย (บ้านแคนสามัคคี)
04.พ.2562
>>> อนุญาตลาป่วย (โพธิ์สัยสว่างวิทย์)
31.ค.2562
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านหนองพานแยบัวห้าว)
31.ค.2562
>>> อนุญาตลาป่วย (ชุมชนบ้านเมืองหงส์)
31.ค.2562
>>> อนุญาตลาป่วย (บ้านธวัชบุรี)
29.ค.2562
>>> อนุญาตลาป่วย (เมืองธวัชบุรี)
29.ค.2562
>>> อนุญาตลากิจ (สหสามัคคีวิทยา)
28.ค.2562
>>> แจ้งการทำสัญญาจ้างนักการภารโรง โครงการคืนครูให้นักเรียน ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ และที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ในปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2
24.ค.2562
>>> การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561
23.ค.2562
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านคุยขนวนไผ่ล้อม)
23.ค.2562
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านเปลือย(สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ์))
21.ค.2562
>>> การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู...(แก้ไขข้อมูลแนบท้าย "สภาพอัตรากำลังฯ")
21.ค.2562
>>> อนุญาตลาป่วย (บ้านตาอุด)
18.ค.2562 >>> อนุญาตลากิจ (ทรายทองวิทยา)
15.ค.2562
>>> อนุญาตลาป่วย (บ้านหนองสองห้องฯ)
15.ค.2562
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านหนองสองห้องฯ)
11.ค.2562
>>> การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสาย
9.ค.2562 >>> อนุญาตลาป่วย (บ้านโสกเชือก)
8.ค.2562
>>> การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู
8.ค.2562
>>> รายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้วุฒิเพิ่มขึ้น (บ้านเมืองทองฯ)
7.ค.2562
>>> อนุญาตให้ลากิจ (บ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา)
3.ค.2562
>>> การมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2561
3.ค.2562
>>> แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
3.ค.2562
>>> คำสั่ง ศธจ.รอ. เรื่องให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง
3.ค.2562
>>> โครงการเพื่อฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก กสจ.
3.ค.2562
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านผักแว่นอนามัยฯ)
3.ค.2562
>>> อนุญาตลาป่วย (บ้านโสกเชือก)
26.ค.2561
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านตรีคาม)
26.ค.2561
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านดงลานฯ)
25.ค.2561
>>> การจัดงานวันครูประจำปี 2562
25.ค.2561
>>> การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ - ชื่อสกุลในทะเบียนประวัติและ กพ.7 (บ้านโนนแท่น)
25.ค.2561
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านเหล่ายูง)
20.ค.2561
>>> แจ้งการทำสัญญาจ้างนักการภารโรง โครงการคืนครูให้นักเรียน ที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
19.ค.2561 >>> แจ้งการทำสัญญาจ้างนักการภารโรง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการคืนครูให้นักเรียน)
18.ค.2561
>>> สำรวจข้อมูลการเช่าบริการอินเตอร์เน็ตในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
17.ค.2561
>>> การบังคับใช้พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
15.ค.2561
>>> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม
14.ค.2561
>>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม
07.ค.2561
>>> แก้ไขประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม
29.ย.2561
>>> การจัดสรรอัตราจ้างนักการภารโรง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
29.ย.2561
>>> ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม
28.ย.2561 >>> รายชื่อเมืองที่กำลังพัฒนา
28.ย.2561
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา))
21.ย.2561
>>> ให้ข้าราชการลาอุปสมบทกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ (บ้านกล้วยวิทยา)
19.ย.2561
>>> แจ้งโอนเงินงบประมาณปี พ.ศ.2562 งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ที่จ้างตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
19.ย.2561
>>> การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ - ชื่อสกุลในทะเบียนประวัติและ กพ.7 (บ้านบึงโดนฯ)
16.ย.2561
>>> การคัดเลือกครูผู้มีผลงานดีเด่น สาขาครูสังคมศึกษา ของมูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา  แสงมลิ ประจำปี 2562
16.ย.2561
>>> อนุญาตลากิจ (ชุมชนบ้านประตูชัย)
14.ย.2561
>>> แจ้งโอนเงินงบประมาณปี พ.ศ.2562 งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ที่จ้างตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
14.ย.2561
>>> อนุญาตลากิจ (ร่องคำวิทยานุกูล)
12.ย.2561
>>> การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ - ชื่อสกุลในทะเบียนประวัติและ กพ.7 (บ้านสังข์สงยางฯ)
12.ย.2561
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านหนองยูง)
09.ย.2561
>>> สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562
09.ย.2561
>>> การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ - ชื่อสกุลในทะเบียนประวัติและ กพ.7 (บ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม)
05.ย.2561
>>> การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ - ชื่อสกุลในทะเบียนประวัติและ กพ.7 (บ้านงูเหลือม)
05.ย.2561
>>> การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
01.ย.2561
>>> ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
30.ค.2561
>>> การจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ 2562 (แก้ไขแนบท้าย)
30.ค.2561
>>> แจ้งการทำสัญญาจ้างอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ 2562
30.ค.2561 >>> รายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้วุฒิเพิ่มขึ้น (บ้านป่าแดงหนองฮูโนนไทย)
26.ค.2561
>>> การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2562
26.ค.2561
>>> ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
19.ค.2561
>>> ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา
18.ค.2561
>>> การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ - ชื่อสกุลในทะเบียนประวัติและ กพ.7 (บ้านปอภารฯ)
10.ค.2561 >>> อนุญาตลาป่วย (บ้านสังข์)
10.ค.2561 >>> อนุญาตให้ยกเลิกวันลาคลอดบุตร (บ้านหนองแวง)
1.ค.2561 >>> แจ้งการอบรมการพัฒนาครูผู้ช่วยโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2560 ระยะที่ 3
27.ย.2561
>>> รายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้วุฒิเพิ่มขึ้น (บ้านหนองแวงหนองหัวคน)
25.ย.2561
>>> การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ  (1 ตุลาคม 2561)
20.ย.2561
>>> ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู
20.ย.2561
>>> อนุญาตให้ลาคลอดบุตร (บ้านหนองแวง)
19.ย.2561
>>> ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ
15.ย.2561
>>> การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561)
06.ย.2561 >>> อนุญาตลาป่วย (บ้านรอบเมืองฯ)
04.ย.2561
>>> ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น 50 ปี ศึกษาศาสตร์
04.ย.2561
>>> ขอประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
04.ย.2561
>>> รายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้วุฒิเพิ่มขึ้น (บ้านหนองเบิด)
04.ย.2561
>>> รายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้วุฒิเพิ่มขึ้น (ลิ้นฟ้าวิทยาคาร/บ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม/บ้านนาโพธิ์)
04.ย.2561
>>> อนุญาตลาป่วย (บ้านหนองสาหร่าย)
29.ค.2561
>>> ซักซ้อมการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561)
24.ค.2561 >>> อนุญาตลาป่วย (บ้านมีชัย)
24.ค.2561 >>> อนุญาตลากิจ (บ้านกอกวิทยาคาร)
21.ค.2561
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านขาม)
15.ค.2561
>>> อนุญาตลาป่วย (บ้านมีชัย)
10.ค.2561 >>> โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2562
3.ค.2561
>>> ส่งคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี 2561....(แก้ไขปรับปรุงตำแหน่งว่างเพิ่มเติม)....
       >>>>> ตำแหน่งว่างเพิ่มเติม ณ 08-ส.ค.-2561
3.ค.2561
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านหนองพานแยบัวห้าว)
3.ค.2561
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านผักแว่นอนามัย)
2.ค.2561
>>> อนุญาตลากิจ (รัฐประชาวิทยาคาร)
2.ค.2561
>>> อนุญาตลากิจ (ป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา)
2.ค.2561
>>> อนุญาตลากิจ (พรหมยานุสรณ์)
1.ค.2561
>>> อนุญาตลาป่วย (บ้านอุ่มเม้า)
1.ค.2561
>>> อนุญาตลากิจ (ชุมชนบ้านโคกล่าม)
1.ค.2561
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านเปลือยสามัคคีฯ)
31.ค.2561
>>> ส่งคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี 2561
23.ค.2561
>>> ผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ.2561
23.ค.2561
>>> ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2561
23.ค.2561
>>> ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ"คุรุสดุดี"ประจำปี พ.ศ.2561
23.ค.2561
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านไผ่)
23.ค.2561
>>> รายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้วุฒิเพิ่มขึ้น (บ้านห้วยสนุกสะพานทอง)
23.ค.2561
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านป่านหนองอ้อ)
23.ค.2561
>>> อนุญาตลาป่วย (บ้านหนองผือน้อย)
23.ค.2561
>>> อนุญาตลากิจ (ราชสารสุธีอนุสรณ์)
19.ค.2561
>>>ขอความอนุเคราะห็คัดเลือกบุคคล/องค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ.2561
19.ค.2561
>>> การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ได้รับรางวัล "พระพฤหัสบดี" ประจำปี พ.ศ.2561
18.ค.2561
>>> อนุญาตลากิจ (สหคามวิทยาคาร)
18.ค.2561
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านดงยางโคกพิลา)
18.ค.2561
>>> อนุญาตลากิจ (ชุมชนบ้านสีแก้ว)
18.ค.2561 >>> อนุญาตลากิจ (บ้านเทอดไทย)
09.ค.2561
>>> อนุญาตลาป่วย (บ้านรอบเมือง)
09.ค.2561
>>> อนุญาตลากิจ (เมืองร้อยเอ็ด)
06.ค.2561
>>> แจ้งการทำสัญญาจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
04.ค.2561
>>> แจ้งประกาศรายชื่อข้าราชการที่ต้องเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561
04.ค.2561
>>> ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ พ.ศ.2561
04 ก.ค.2561
>>> อนุญาตลากิจ (ธรรมจารีนิวาส)
04.ค.2561 >>> อนุญาตลาป่วย (บ้านมีชัย)
04 .ค.2561
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านเทอดไทย)
29 มิ.ย.2561
>>> การเปลี่ยนแปลงชื่อ - ชื่อสกุลในทะเบียนประวัติและ กพ.7 (ลิ้นฟ้าวิทยาคาร)
29 มิ.ย.2561 >>> อนุญาตลากิจ (บ้านป่ายาง)
26 มิ.ย.2561 >>> มอบอำนาจอนุมัติการเดินทางไปราชการ
20 มิ.ย.2561
>>> อนุญาตลาป่วย (วัดบ้านแพง)
20 มิ.ย.2561
>>> อนุญาตลากิจ (อดุลวิหารกิจ)
20 มิ.ย.2561
>>> การเปลี่ยนแปลงชื่อ - ชื่อสกุลในทะเบียนประวัติและ กพ.7 (หนองแวงหนองหัวคน)
13 มิ.ย.2561
>>> การเปลี่ยนแปลงจังหวัดในการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2561
13 มิ.ย.2561
>>> อนุญาตลาป่วย (บ้านฝั่งแดง)
13 มิ.ย.2561
>>> อนุญาตลาป่วย (โพธิ์สัยสว่างวิทย์)
13 มิ.ย.2561
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านแดงโนนสว่าง)
07 มิ.ย.2561
>>> แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(1 เมษายน 2561)
07 มิ.ย.2561
>>> อนุญาตลาป่วย (บ้านอุ่มเม้า)
05 มิ.ย.2561
            >>>>> E-mail :  personroiet1@hotmail.com  (สำหรับส่งงาน)
05 มิ.ย.2561 >>> ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
05 มิ.ย.2561 >>> อนุญาตลาป่วย (บ้านตาอุด)
05 มิ.ย.2561 >>> การเปลี่ยนแปลงชื่อ - ชื่อสกุลในทะเบียนประวัติและ กพ.7 (จตุรพักตรพิมาน)
01 มิ.ย.2561 >>> อนุญาตลาป่วย (บ้านหนองแวงหนองหัวคน)
24.ค.2561
>>> ขอเชิญเสนอชื่อบุคลากรเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับรางวัล ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2561 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
24.ค.2561
>>> ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2561 "รางวัลเพชรพระนคร"
24.ค.2561
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านยางใต้)
20.ค.2561 >>> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน โครงการคืนครูให้นักเรียน
17.ค.2561
>>> รายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้วุฒิเพิ่มขึ้น (จตุรพักตรพิมานและบ้านแดงโนนสว่าง)
16.ค.2561
>>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน โครงการคืนครูให้นักเรียน
16.ค.2561
>>> รายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้วุฒิเพิ่มขึ้น (บ้านแดงโนนสว่าง)
16.ค.2561
>>> การเปลี่ยนแปลงชื่อ - ชื่อสกุลในทะเบียนประวัติและ กพ.7 (บ้านแดงโนนสว่าง)
16.ค.2561
>>> การเปลี่ยนแปลงชื่อ - ชื่อสกุลในทะเบียนประวัติและ กพ.7 (บ้านหนองแวงหนองหัวคน)
09.ค.2561
>>> รายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้วุฒิเพิ่มขึ้น (บ้านโนนราษี)
07.ค.2561 >>> ตำแหน่งว่างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โครงการคืนครูให้นักเรียน
03.ค.2561
>>> แจ้งการทำสัญญาจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
03.ค.2561
>>> การทำสัญญาจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
01.ค.2561
>>> ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน โครงการคืนครูให้นักเรียน
01 พ.ค.2561
>>> แจ้งการทำสัญญาจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
27 เม.ย.2561 >>> ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาเลขาธิการคุรุสภา...(ประกาศ / ประชาสัมพันธ์)
23 เม.ย.2561 >>> การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ..(ตัวอย่างคำสั่ง)
19 เม.ย.2561 >>> รายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้วุฒิเพิ่มขึ้น (บ้านดู่น้อย)
18 เม.ย.2561
>>> แนวทางการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
18 เม.ย.2561
>>> การเปลี่ยนแปลงชื่อ - ชื่อสกุลในทะเบียนประวัติและ กพ.7 (บ้านโสกเชือก)
18 เม.ย.2561
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านหนองบัวดอนไผ่)
09 เม.ย.2561
>>> แจ้งการทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โครงการคืนครูให้นักเรียน ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 ระยะ 6 เดือน (เม.ย.2561- ก.ย.2561)
09 เม.ย.2561
>>> แจ้งการทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง
09 เม.ย.2561
>>> แจ้งการทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานแทนนักการภารโรง โครงการคืนครูให้นักเรียน
09 เม.ย.2561
>>> การสรรหาข้าราชการครูที่มีความรู้ความสามารถเพื่อไปช่วยปฏิบัติหน้าที่สอนที่โรงเรียนวังไกลกังวล จ.ประจวบคีรีขันธ์
02 เม.ย.2561 >>> ตำแหน่งว่างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โครงการคืนครูให้นักเรียน
30 มี.ค.2561
>>> คู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
23 มี.ค.2561
>>> สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
22 มี.ค.2561
>>> การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2561
22 มี.ค.2561
>>> อนุญาตลากิจ (อดุลวิหารกิจ)
21 มี.ค.2561 >>> ขอข้อมูลเพื่อประกอบการบริหารงานบุคคล
21 มี.ค.2561 >>> การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)
16 มี.ค.2561
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านมะอึ)
16 มี.ค.2561
>>> อนุญาตลากิจ (อดุลวิหารกิจ)
16 มี.ค.2561
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านค้อ)
16 มี.ค.2561
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านโนนแท่น)
16 มี.ค.2561
>>> อนุญาตลาป่วย (ไทยรัฐวิทยา 101ฯ)
15 มี.ค.2561
>>> ผลการพิจารณาอนุมัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมติที่ประชุม กศจ.ร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561
         แยกตามกรณีการย้าย
            1. กรณีย้ายสับเปลี่ยนตัวบุคคล
            2. กรณีย้ายแทนตำแหน่งว่าง
            3. กรณีย้ายตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
13 มี.ค.2561 >>> แจ้งการทำสัญญาจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
12 มี.ค.2561
>>> ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ
12 มี.ค.2561 >>> อนุญาตลากิจ (บ้านขุมดินสว่างประชานุกูล)
07 มี.ค.2561 >>> รายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้วุฒิเพิ่มขึ้น (ดอนแคนดอนหวายสามัคคี)
07 มี.ค.2561 >>> อนุญาตลากิจ (รัฐประชาวิทยาคาร)
07 มี.ค.2561
>>> ให้ข้าราชการลาอุปสมบทกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ (รัฐประชาวิทยาคาร)
07 มี.ค.2561
>>> รายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้วุฒิเพิ่มขึ้น (หัวนางามวิทยา)
05 มี.ค.2561
>>> การประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานแทนนักการภารโรง โครงการคืนครูให้นักเรียนและนักการภารโรง
05 มี.ค.2561 >>> ประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษา
02 มี.ค.2561
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านโนนแท่น)
02 มี.ค.2561
>>> การเปลี่ยนแปลงชื่อ - ชื่อสกุลในทะเบียนประวัติและ กพ.7 (ขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา)
26.พ.2561
>>> ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2561)
26.พ.2561
>>> ประกาศบัญชีรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฯ ประจำปี 2560
26.พ.2561
>>> รายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้วุฒิเพิ่มขึ้น (บ้านแดงโนนสว่าง)
24.พ.2561
>>> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
23.พ.2561
>>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
22.พ.2561
>>> อนุญาตลาป่วย (บ้านมะยาง)
22.พ.2561
>>> อนุญาตลาป่วย (ชุมชนบ้านเมืองหงส์)
22.พ.2561
>>> การเปลี่ยนแปลงชื่อ - ชื่อสกุลในทะเบียนประวัติและ กพ.7 (เมืองร้อยเอ็ด)
22.พ.2561
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านหนองนาสร้าง)
16.พ.2561
>>> การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560
12.พ.2561 >>> ประกาศรับสมัครคัดเลือกอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
12.พ.2561
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านไก่ป่า)
12.พ.2561
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านบากหนองแดง)
05.พ.2561
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านหนองบัวดอนไผ่)
03.พ.2561 >>> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
02.พ.2561
>>> อนุญาตให้ข้าราชการลาอุปสมบท (รัฐประชาวิทยาคาร)
01.พ.2561 >>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
30.ค.2561
>>> การเปลี่ยนแปลงชื่อ - ชื่อสกุลในทะเบียนประวัติและ กพ.7 (เมืองร้อยเอ็ด)
30.ค.2561
>>> อนุญาตลาป่วย (บ้านหนองช้าง)
30.ค.2561
>>> อนุญาตลาป่วย (ท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา)
30.ค.2561
>>> อนุญาตลาป่วย (บ้านหนองผือน้อย)
19.ค.2561 >>> อนุญาตลาป่วย (โพธิ์สัยสว่างวิทย์)
19.ค.2561
>>> การสรรหาผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2560
18.ค.2561
>>> (เรื่องเดิม) สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560  (เมื่อ 23 พ.ย. 2560) 
            สิ่งที่ส่งมาด้วย
             >>>>> รายชื่อ ร.ร.
17.ค.2561
>>> ประกาศรับสมัครคัดเลือกอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
15.ค.2561
>>> การสำรวจข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ทุกโครงการ
            สิ่งที่ส่งมาด้วย
             >>>>> แบบสำรวจข้อมูล ( Excel )
15.ค.2561 >>> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
15.ค.2561
>>> การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560
            สิ่งที่ส่งมาด้วย
             >>>>> คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 ( PDF )
12.ค.2561
>>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
12.ค.2561
>>> การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู
10.ค.2561
>>> (แบบสำรวจ) การสำรวจข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ทุกโครงการ...ไฟล์ Excel
09.ค.2561
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านไก่ป่า)
07.ค.2561
>>> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
05.ค.2561
>>> การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
05.ค.2561
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านหนองตากร้า)
03.ค.2561
>>> ตำแหน่งว่างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โครงการคืนครูให้นักเรียน
03.ค.2561 >>> การเปลี่ยนแปลงชื่อ - ชื่อสกุลในทะเบียนประวัติและ กพ.7 (บ้านดงบังฯ)
03.ค.2561 >>> อนุญาตลากิจ (บ้านดงแดงหนองเพียขันธ์)
27.ค.2560
>>> ประกาศรับสมัครครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
26.ค.2560
>>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
22.ค.2560
>>> รายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้วุฒิเพิ่มขึ้น (บ้านไม้ล่าว)
21.ค.2560
>>> อนุญาตลาป่วย (บ้านมีชัย)
21.ค.2560
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านป่านหนองอ้อ)
21.ค.2560 >>> อนุญาตลากิจ (บ้านแคนสามัคคี)
18.ค.2560 >>> อนุญาตลากิจ (รัฐประชาวิทยาคาร)
15.ค.2560
>>> ตำแหน่งว่างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โครงการคืนครูให้นักเรียน
14.ค.2560 >>> อนุญาตลากิจ (บ้านสองพี่น้องวิทยาคาร)
14.ค.2560
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านหนองผือ)
14.ค.2560
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านหนองยูง)
10.ค.2560
>>> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
08.ค.2560 >>> อนุญาตลากิจ (บ้านโคกข่าหนองโก)
04.ค.2560
>>> รับสมัครบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
04.ค.2560
>>> การเปลี่ยนแปลงชื่อ - ชื่อสกุลในทะเบียนประวัติและ กพ.7 (บ้านโนนสำราญ)
04.ค.2560
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านเกษมสุข)
30.ย.2560
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านขอนแก่นฯ)
29.ย.2560 >>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
29.ย.2560 >>> อนุญาตลากิจ (บ้านดงกลาง)
23.ย.2560
>>> การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 (อนุมัติเงินประจำงวด).....(งานการเงิน)
23.ย.2560 >>> สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560
23.ย.2560
>>> แจ้งการทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง
23.ย.2560 >>> อนุญาตลากิจ (บ้านกล้วยวิทยา)
21.ย.2560
>>> การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
21.ย.2560 >>> รายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้วุฒิเพิ่มขึ้น (บ้านพยอม)
20.ย.2560 >>> อนุญาตลากิจ (บ้านหนองสองห้องฯ)
14.ย.2560
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านขอนแก่น)
14.ย.2560 >>> อนุญาตลากิจ (ไทยรัฐวิทยาฯ)
13.ย.2560
>>> รับสมัครครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
09.ย.2560 >>> รายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้วุฒิเพิ่มขึ้น (ราชสารสุธีอนุสรณ์)
09.ย.2560
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านหนองดู่)
30.ค.2560
>>> ให้ข้าราชการลาอุปสมบทกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ
25.ค.2560
>>> การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2561
25.ค.2560 >>> การพิจารณาเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะ
25.ค.2560
>>> การคัดเลือกครูผู้มีผลงานดีเด่น สาขาครูภาษาไทย ประจำปี 2561
09.ค.2560 >>> อนุญาตให้ข้าราชการลาอุปสมบท
09.ค.2560 >>> สำรวจวันลาของผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและลูกจ้างประจำในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2560
09.ค.2560 >>> รายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้วุฒิเพิ่มขึ้น (บ้านเล้าวิทยาคาร)
03.ค.2560
>>>หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน(หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.7/ว 22ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560)
      >>>1. หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
       >>>2. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
28.ย.2560 >>> อนุญาตลากิจ (บ้านหนองจิกโคกสูง)
28.ย.2560
>>> อนุญาตลาป่วย (บ้านบึงโดนฯ)
28.ย.2560
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านหนองแอก)
24.ย.2560 >>> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
22 ก.ย.2560
>>> การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2560)
22 ก.ย.2560
>>> อนุญาตลาป่วย (บ้านดู่)
22 ก.ย.2560 >>> อนุญาตลากิจ (บ้านมะอึ)
22 ก.ย.2560
>>> รายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้วุฒิเพิ่มขึ้น (บ้านดอนชัย)
20 ก.ย.2560
>>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
19 ก.ย.2560
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านป่ายาง)
14 ก.ย.2560
>>> อนุญาตลากิจ (อดุลวิหารกิจ)
14 ก.ย.2560
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านขี้เหล็ก)
14 ก.ย.2560
>>> อนุญาตลาป่วย (ชุมชนบ้านเมืองหงส์)
07 ก.ย.2560
>>> ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
05 ก.ย.2560
>>> ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ
04 ก.ย.2560
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านหนองนาสร้าง)
04 ก.ย.2560
>>> อนุญาตลากิจ (วังยาวเจริญวิทย์)
04 ก.ย.2560
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านดงบังฯ)
04 ก.ย.2560
>>> การเปลี่ยนแปลงชื่อ - ชื่อสกุลในทะเบียนประวัติและ กพ.7 (ร่องคำวิทยานุกูล)
04 ก.ย.2560
>>> อนุญาตลาป่วย (บ้านบากหนองแดง)
22 ส.ค.2560 >>> การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ค่าจ้างลูกจ้างประจำ/ค่าตอบแทนพนักงานราชการ  ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2560)
22 ส.ค.2560 >>> อนุญาตลาป่วย (อดุลวิหารกิจ)
22 ส.ค.2560
>>> รายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้วุฒิเพิ่มขึ้น (บ้านหนองแวงหนองหัวคน)
17 ส.ค.2560 >>> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
15 ส.ค.2560 >>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
10 ส.ค.2560
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านค้อ)
2 ส.ค.2560
>>> การส่งคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2560
2 ส.ค.2560
>>> ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษา "โครงการครูดีปูชนียบุคคล" ประจำปี พ.ศ. 2560
2 ส.ค.2560
>>> ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษาโครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา ประจำปี พ.ศ. 2560
2 ส.ค.2560
>>> ประกาศผลการสรรหา คัดเลือกและยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2561
2 ส.ค.2560 >>> อนุญาตลาป่วย (บ้านโสกเชือก)
2 ส.ค.2560
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านดอนแก้ว)
1 ส.ค.2560
>>> การคัดเลือกผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2560
1 ส.ค.2560
>>> ประชาสัมพันธ์...รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
24 ก.ค.2560 >>> แจ้งรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560
24 ก.ค.2560 >>> ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
20 ก.ค.2560
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านไก่ป่า)
19 ก.ค.2560 >>> ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษา "โครงการครูดีปูชนียบุคคล" ประจำปี พ.ศ. 2560
19 ก.ค.2560 >>> ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา ประจำปี พ.ศ. 2560
18 ก.ค.2560
>>> ตำแหน่งว่างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โครงการคืนครูให้นักเรียน
18 ก.ค.2560
>>> อนุญาตลาป่วย (บ้านหนองจิกโคกสูง)
18 ก.ค.2560
>>> อนุญาตลาป่วย (บ้านแก่นทราย)
5 ก.ค.2560 >>> หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2560
5 ก.ค.2560 >>> อนุญาตลาป่วย (บ้านเพ็กท่าบ่อวิทยา)
5 ก.ค.2560
>>> อนุญาตลาป่วย (บ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา)
5 ก.ค.2560
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านคานหักโนนใหญ่)
5 ก.ค.2560 >>> อนุญาตลากิจ (บ้านรอบเมืองฯ)
3 ก.ค.2560
>>> การคัดเลือกผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษา "โครงการครูดีปูชนียบุคคล" ประจำปี พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข)
3 ก.ค.2560
>>> การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา ประจำปี พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข)
3 ก.ค.2560
>>> การเปลี่ยนแปลงชื่อ - ชื่อสกุลในทะเบียนประวัติและ กพ.7 (บ้านเล้าวิทยาคาร)
3 ก.ค.2560
>>> การเปลี่ยนแปลงชื่อ - ชื่อสกุลในทะเบียนประวัติและ กพ.7 (บ้านเหล่าขามฯ)
3 ก.ค.2560
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านศรีสมเด็จ)
28 มิ.ย.2560
>>> การเปลี่ยนแปลงชื่อ - ชื่อสกุลในทะเบียนประวัติและ กพ.7 (ขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา)
28 มิ.ย.2560
>>> อนุญาตลากิจ (ร่องคำวิทยานุกูล)
26 มิ.ย.2560 >>> อนุญาตลากิจ (บ้านค้อ)
23 มิ.ย.2560
>>> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
23 มิ.ย.2560
>>> การประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี 2560
23 มิ.ย.2560
>>> การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560
23 มิ.ย.2560
>>> การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2560
23 มิ.ย.2560
>>> การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นฯ ประจำปี พ.ศ.2560
23 มิ.ย.2560
>>> การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2560
23 มิ.ย.2560
>>> การเปลี่ยนแปลงชื่อ - ชื่อสกุลในทะเบียนประวัติและ กพ.7 (บ้านอีง่อง)
21 มิ.ย.2560
>>> อนุญาตลาป่วย (บ้านชาดมะเหลื่อม)
21 มิ.ย.2560 >>> ประกาศผลการคัดเลือกและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เข้ารับรางวัลข้าราชการและลูกจ้างประจำ "สพฐ.ดีเด่น" ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2560 ระดับจังหวัดร้อยเอ็ด
19 มิ.ย.2560 >>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
16 มิ.ย.2560 >>> การเปลี่ยนแปลงชื่อ - ชื่อสกุลในทะเบียนประวัติและ กพ.7 (อนุบาลร้อยเอ็ด)
15 มิ.ย.2560
>>> การเปลี่ยนแปลงชื่อ - ชื่อสกุลในทะเบียนประวัติและ กพ.7 (สหคามวิทยาคาร)
15 มิ.ย.2560
>>> อนุญาตลากิจ (ดอนแคนดอนหวาย)
12 มิ.ย.2560
>>> ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559
7 มิ.ย.2560
>>> อนุญาตลากิจ (จตุรพักตรพิมาน)
7 มิ.ย.2560
>>> อนุญาตลากิจ (รัฐประชาวิทยาคาร)
7 มิ.ย.2560
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านดู่น้อย)
7 มิ.ย.2560
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านหนองเข็ง)
6 มิ.ย.2560
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านค้อ)
2 มิ.ย.2560
>>> ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1 มิ.ย.2560
            >>>>> แบบสำรวจข้อมุลอัตรากำลัง 2560 ( Excel )
            >>>>> E-mail :  personroiet1@hotmail.com  (สำหรับส่งงาน)
1 มิ.ย.2560 >>> อนุญาตลากิจ (บ้านหนองชาด)
1 มิ.ย.2560
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านหนองบัวดอนไผ่)
31 พ.ค.2560
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านห้วยสนุกสะพานทอง)
31 พ.ค.2560
>>> อนุญาตลากิจ (โสภโณประชาสรรค์)
4 พ.ค.2560
>>> การรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก และผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัล "ประชาบดี" ประจำปี 2560
2 พ.ค.2560
>>> ประกาศผลการสรรหา คัดเลือกและยกย่องผู้เข้ารับรางวัล "ยอดครูผู้มีอุดมการณ์" โครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" ครั้งที่ 11 พ.ศ.2560 ระดับจังหวัดร้อยเอ็ด
1 พ.ค.2560
>>> โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2561
27 เม.ย.2560
>>> การจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายการค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1...(งานนโยบายและแผน)
27 เม.ย.2560
>>> ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงฯ....(งานการเงิน)
26 เม.ย.2560
>>> ขอประชาสัมพันธ์และแจ้งแนวทางการตรวจสุขภาพของผู้ประกันตน
21 เม.ย.2560
>>> เร่งรัดการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนยากจนในโปรแกรมระบบคัดกรองนักเรียนยากจน...(งานนโยบายและแผน)
20 เม.ย.2560
>>> ให้รายงานโครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษาของสถานศึกษา...(งานนโยบายและแผน)
18 เม.ย.2560 >>> แจ้งการทำสัญญาจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบที่ 2)
18 เม.ย.2560
>>> การทำสัญญาจ้างพนักงานราชการ
18 เม.ย.2560 >>> แจ้งการโนเงินค่าเช่าบ้าน....(งานการเงิน)
12 เม.ย.2560 >>> แจ้งการทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว
4 เม.ย.2560
>>> การสรรหาผู้บริหารและรองผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560
4 เม.ย.2560 >>> ขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ บำเหน็จดำรงชีพ เงิน กบข. และเงิน กสจ. ของผู้เกษียณอายุราชการ...(งานการเงิน)
28 มี.ค.2560 >>> แจ้งการโอนเงินค่าสวัสดิการพยาบาล/สวัสดิการศึกษาบุตร...(งานการเงิน)
28 มี.ค.2560
>>> การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2560(อนุมัติเงินประจำงวด)...(งานการเงิน)
22 มี.ค.2560
>>> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2560
20 มี.ค.2560 >>> อนุญาตลากิจ (บ้านหมูม้น)
20 มี.ค.2560 >>> อนุญาตลากิจ (บ้านรอบเมืองฯ)
20 มี.ค.2560 >>> อนุญาตลากิจ (บ้านหวายน้อย)
15 มี.ค.2560
(เพิ่มเติม)

>>> รายละเอียดห้องสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2560
14 มี.ค.2560
>>> การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1  เมษายน  2560)
14 มี.ค.2560
>>> ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ
14 มี.ค.2560
>>> รายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้วุฒิเพิ่มขึ้น (บ้านดู่น้อย)
13 มี.ค.2560 >>> ประกาศผลการคัดเลือกฯ และการเข้ารับมอบเกียรติบัตรข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2559
13 มี.ค.2560 >>> อนุญาตลากิจ (บ้านเหล่ายุง)
13 มี.ค.2560 >>> อนุญาตลาป่วย (ชุมชนบ้านเมืองหงส์)
13 มี.ค.2560
>>> อนุญาตลากิจ (อดุลวิหารกิจฯ)
8 มี.ค.2560 >>> รายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้วุฒิเพิ่มขึ้น (บ้านหนองตาไก้หนองตุ)
8 มี.ค.2560
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านนาโพธิ์ฯ)
8 มี.ค.2560 >>> อนุญาตลากิจ (บ้านหนองบัวดอนไผ่)
3 มี.ค.2560
>>> ประกาศ กศจ.ร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2560
3 มี.ค.2560
>>> รายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้วุฒิเพิ่มขึ้น (จตุรพักตรพิมาน)
3 มี.ค.2560
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านสังข์)
24 ก.พ.2560
>>> การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2560
24 ก.พ.2560
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านราชธานี)
24 ก.พ.2560 >>> อนุญาตลาป่วย (บ้านแก่นทรายฯ)
23 ก.พ.2560
>>> การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1  เมษายน  2560)
23 ก.พ.2560
>>> การจ่ายเครื่องราชอิสรยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักพรรดิมาลา ประจำปี 2558
23 ก.พ.2560
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านอีหมุน)
23 ก.พ.2560 >>> อนุญาตลากิจ (โสภโณประชาสรรค์)
20 ก.พ.2560
>>> แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2560
20 ก.พ.2560
>>> การเปลี่ยนแปลงชื่อ - ชื่อสกุลในทะเบียนประวัติและ กพ.7 (เขวาชีรัฐประชาสรรค์)
14 ก.พ.2560
(
..แก้ไข 15 ก.พ. 2560 )
>>> การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2560
         >>>>>>> (เอกสารเพิ่มเติม)  แบบรายงานประวัติและผลงาน<<<<<<<<
10 ก.พ.2560 >>> อนุญาตลากิจ (บ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีฯ))
10 ก.พ.2560 >>> อนุญาตลากิจ (บ้านค้)
10 ก.พ.2560 >>> อนุญาตลาป่วย (บ้านโคกสง่า)
7 ก.พ.2560
>>> การเปลี่ยนแปลงชื่อ - ชื่อสกุลในทะเบียนประวัติและ กพ.7 (บ้านขอนแก่นฯ)
7 ก.พ.2560
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านดงลานฯ)
26 ม.ค.2560
>>> อนุญาตลาป่วย (ราชสารสุธีอนุสรณ์)
26 ม.ค.2560
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านป่านหนองอ้อ)
12 ม.ค.2560 >>> ระกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2560 และการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
12 ม.ค.2560
>>> รายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้วุฒิเพิ่มขึ้น (บ้านหนองโทนหนองเขวา)
10 ม.ค.2560
>>> การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูชำนาญการ และการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ
5 ม.ค.2560 >>> ส่งประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสรยาภรณ์และเหรียญจักพรรดิมาลา ประจำปี 2553
4 ม.ค.2560
>>> การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู
4 ม.ค.2560
>>> ประกาศ ตำแหน่งว่างที่สามารถรับย้ายได้ สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 (แก้ไขเพิ่มเติม)
30 ธ.ค.2559
>>> โครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2560
30 ธ.ค.2559
>>> ประกาศเกียรติคุณบัตร เนื่องในวันครูแห่งชาติ 16 มกราคม 2560
29 ธ.ค.2559
>>> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
29 ธ.ค.2559
>>> รายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้วุฒิเพิ่มขึ้น (บ้านมะยาง)
26 ธ.ค.2559
>>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
20 ธ.ค.2559
>>> รายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้วุฒิเพิ่มขึ้น (ไทยรัฐวิทยา101ฯ)
16 ธ.ค.2559
>>> ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
16 ธ.ค.2559
>>> แจ้งการทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว
14 ธ.ค.2559 >>> ส่งคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2559(เพิ่มเติม)
8 ธ.ค.2559
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านเกษมสุข)
8 ธ.ค.2559
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านรอบเมือง)
8 ธ.ค.2559
>>> อนุญาตลาป่วย (ห้วยสนุกสะพานทอง)
7 ธ.ค.2559 >>> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
2 ธ.ค.2559 >>> อนุญาตลาป่วย (อดุลวิหารกิจ)
2 ธ.ค.2559 >>> อนุญาตลากิจ (บ้านเมืองทอง)
1 ธ.ค.2559 >>> การเปลี่ยนแปลงชื่อ - ชื่อสกุลในทะเบียนประวัติและ กพ.7 (เมืองร้อยเอ็ด)
30 พ.ย.2559
>>> การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู ประจำปี พ.ศ. 2559
29 พ.ย.2559
>>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
29 พ.ย.2559
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านค้อกุดจอก)
29 พ.ย.2559
>>> อนุญาตลากิจ (โสภโณประชาสรรค์)
24 พ.ย.2559
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านดงลาน)
24 พ.ย.2559
>>> อนุญาตลาป่วย (ราชสารสุธีอนุสรณ์)
16 พ.ย.2559 >>> ตำแหน่งว่างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โครงการคืนครูให้นักเรียน
16 พ.ย.2559 >>> อนุญาตลากิจ (บ้านยางกู่)
16 พ.ย.2559 >>> อนุญาตลากิจ (บ้านหนองพานแยบัวห้าว)
16 พ.ย.2559
>>> อนุญาตลากิจ (เขวาชีรัฐประชาสรรค์)
16 พ.ย.2559
>>> อนุญาตลากิจ (ชุมชนบ้านประตูชัย)
16 พ.ย.2559
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านมะอึ)
14 พ.ย.2559 >>> ประกาศ ก.ศ.จ.ร้อยเอ็ด รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
7 พ.ย.2559
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านม่วงท่าลาด)
7 พ.ย.2559
>>> อนุญาตลาป่วย (บ้านซ้งวิทยาคม)
3 พ.ย.2559
>>> การเปลี่ยนแปลงชื่อ - ชื่อสกุลในทะเบียนประวัติและ กพ.7 (จตุรพักตรพิมาน)
3 พ.ย.2559
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านพลับพลา)
3 พ.ย.2559
>>> อนุญาตลากิจ (เมืองธวัชบุรี)
27 ต.ค.2559
>>> การทำสัญญาจ้างนักการภารโรง
27 ต.ค.2559
>>> ให้ข้าราชการลาอุปสมบทกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ
25 ต.ค.2559 >>> การส่งโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้ผู้รับรางวัล "ยอดครูผู้มีอุดมการณ์" ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ.2559 ในระดับจังหวัด
22 ต.ค.2559 >>> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
21 ต.ค.2559
>>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
20 ต.ค.2559
>>> การเปลี่ยนแปลงชื่อ - ชื่อสกุลในทะเบียนประวัติและ กพ.7 (บ้านสวนจิก)
19 ต.ค.2559
>>> การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559
14 ต.ค.2559 >>> การทำสัญญาจ้างพนักงานราชการ
12 ต.ค.2559 >>> การเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว
12 ต.ค.2559 >>> (ด่วนที่สุด)สัญญาจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (พี่เลั้ยงเด็กพิการ)
10 ต.ค.2559
>>> การเปลี่ยนแปลงชื่อ - ชื่อสกุลในทะเบียนประวัติและ กพ.7 (บ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา)
5 ต.ค.2559
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านจาน)
5 ต.ค.2559
>>> อนุญาตลาป่วย (บ้านดอนแก้ว)
5 ต.ค.2559
>>> รายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้วุฒิเพิ่มขึ้น (โนนสีดาวิทยา)
4 ต.ค.2559
>>> สำรวจวันลาของผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2559
4 ต.ค.2559 >>> การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางจัดสรรอัตราพนักงานราชการและอัตราจ้างรายเดือน เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
23 ก.ย.2559
>>> การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2559)
          สิ่งที่ส่งมาด้วย
23 ก.ย.2559
>>> การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2559)
22 ก.ย.2559
>>> รายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้วุฒิเพิ่มขึ้น (โนนสีดาวิทยา)
22 ก.ย.2559
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านค้อ)
20 ก.ย.2559 >>> อนุญาตลากิจ (บ้านม่วงท่าลาด)
20 ก.ย.2559 >>> อนุญาตลากิจ (บ้านหมูม้น)
16 ก.ย.2559 >>> รายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้วุฒิเพิ่มขึ้น (อนแคนดอนหวายสามัคคี)
14 ก.ย.2559
>>> อนุญาตลาป่วย (บ้านโสกเชือก)
13 ก.ย.2559 >>> การเปลี่ยนแปลงชื่อ - ชื่อสกุลในทะเบียนประวัติและ กพ.7 (บ้านโคกสง่า)
9 ก.ย.2559
>>> อนุญาตลาป่วย (บ้านสวนจิก)
6 ก.ย.2559
>>> การประเมินผลการปฏิบัติงานนักการภารโรง เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อสัญญาจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (แจ้งเฉพาะ 43 โรงเรียนตามเอกสารแนบ)
6 ก.ย.2559
>>> การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อสัญญาจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (แจ้งเฉพาะ 20 โรงเรียนตามเอกสารแนบ)
6 ก.ย.2559 >>> การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (พี่เลี้ยงเด็กพิการ) เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อสัญญาจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (แจ้งเฉพาะ 55 โรงเรียนตามเอกสารแนบ)
6 ก.ย.2559
>>> การประเมินผลการปฏิบัติงานครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อสัญญาจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (แจ้งเฉพาะ 20 โรงเรียนตามเอกสารแนบ)
6 ก.ย.2559 >>> การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงานแทนนักการภารโรง โครงการคืนครูให้นักเรียน เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อสัญญาจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (แจ้งเฉพาะ 89 โรงเรียนตามเอกสารแนบ)
6 ก.ย.2559 >>> การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โครงการคืนครูให้นักเรียน เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อสัญญาจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด)
6 ก.ย.2559
>>> รายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้วุฒิเพิ่มขึ้น (ดินดำบัวรองวิทยา)
6 ก.ย.2559
>>> การเปลี่ยนแปลงชื่อ - ชื่อสกุลในทะเบียนประวัติและ กพ.7 (บ้านเหล่ายูง)
6 ก.ย.2559
>>> อนุญาตลากิจ (อดุลวิหารกิจฯ))
1 ก.ย.2559 >>> อนุญาตลาป่วย (บ้านม่วงท่าลาด)
1 ก.ย.2559 >>> อนุญาตลากิจ (บ้านเปลือย(สามัคคีฯ))
31 ส.ค.2559
>>> สำรวจข้อมูลเพื่อการวางแผนอัตรากำลังครูในสถานศึกษา 10 ปี
                 สิ่งที่ส่งมาด้วย
            >>> แบบสำรวจข้อมูลฯ ( ไฟล์ Excel )
29 ส.ค.2559 >>> การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ค่าจ้างลูกจ้างประจำ/ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2559)...(หนังสือนำส่งและรายละเอียด)
          สิ่งที่ส่งมาด้วย
            1. ตารางเลื่อนเงินเดือนครู59
            2. แบบฟอร์มนับตัว
17 ส.ค.2559
>>> สำรวจข้อมูลอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2559
17 ส.ค.2559 >>> รายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้วุฒิเพิ่มขึ้น(บ้านโนนแท่น)
10 ส.ค.2559
>>> ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลข้าราชการและลูกจ้างประจำ "สพฐ.ดีเด่น" ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2559 ระดับ จว.ร้อยเอ็ด
5 ส.ค.2559
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านหนองหิน)
4 ส.ค.2559
>>> ประกาศองค์ประกอบการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อพิจารณาย้าย(แจ้ง ศธจ. ทุกจังหวัด)
4 ส.ค.2559
>>> การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2559
4 ส.ค.2559
>>> ประกาศ กศจ.ร้อยเอ็ด เรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่ตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ.2558 สังกัด ศธจ.ร้อยเอ็ด
4 ส.ค.2559
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านหนองพานแยบัวห้าว)
4 ส.ค.2559 >>> แต่งตั้งคณะทำงานการจัดทำข้อมูลโครงการเบิกจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ
2 ส.ค.2559
>>> การจัดทำข้อมูลโครงการเบิกจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ
29 ก.ค.2559 >>> อนุญาตให้ลาป่วย (บ้านเหล่ากุด)
29 ก.ค.2559
>>> การจัดนิทรรศการ โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 14 พ.ศ.2560
29 ก.ค.2559 >>> ผลการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (27-ก.ค.-2559)
28 ก.ค.2559
>>> ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2559
28 ก.ค.2559
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านปอภาร)
28 ก.ค.2559
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านอีโคตร)
25 ก.ค.2559 >>> อนุญาตลากิจ (สหคามวิทยาคาร)
25 ก.ค.2559 >>> อนุญาตลากิจ (อดุลวิหารกิจฯ)
21 ก.ค.2559 >>> รายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้วุฒิเพิ่มขึ้น(บ้านเมืองทองฯ)
21 ก.ค.2559 >>> อนุญาตลากิจ (บ้านหนองแวง)
21 ก.ค.2559 >>> อนุญาตให้ลาป่วย (โพธิ์สัยสว่างวิทย์)
12 ก.ค.2559
>>> การเปลี่ยนแปลงชื่อ - ชื่อสกุลในทะเบียนประวัติและ กพ.7 (หัวนางามวิทยา)
12 ก.ค.2559
>>> รายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้วุฒิเพิ่มขึ้น(เมืองร้อยเอ็ด)
8 ก.ค.2559
>>> ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559
4 ก.ค.2559 >>> อนุญาตลากิจ (บ้านยางใต้)
30 มิ.ย.2559 >>> ประกาศการสรรหากรรมการ กศจ. ที่เป็นผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่น ผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่นและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
29 มิ.ย.2559 >>> ส่งบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล
29 มิ.ย.2559
>>> การพัฒนาครูโรงเรียนประชารัฐ(แจ้งเปลี่ยนแปลงวันอบรม)
28 มิ.ย.2559 >>> การพัฒนาครูโรงเรียนประชารัฐ
27 มิ.ย.2559 >>> โครงการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำ "สพฐ.ดีเด่น" ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2559
24 มิ.ย.2559
>>> อนุญาตให้ลาป่วย (บ้านโสกเชือก)
24 มิ.ย.2559
>>> อนุญาตลากิจ (หนองพานแยบัวห้าว)
24 มิ.ย.2559
>>> อนุญาตลากิจ (เมืองธวัชบุรี)
24 มิ.ย.2559 >>> อนุญาตลากิจ (ดอนแคนดอนหวายสามัคคี)
24 มิ.ย.2559 >>> อนุญาตลากิจ (อดุลวิหารกิจฯ)
21 มิ.ย.2559 >>> โครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2559
21 มิ.ย.2559
>>> การเปลี่ยนแปลงชื่อ - ชื่อสกุลในทะเบียนประวัติและ กพ.7 (บ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร)
17 มิ.ย.2559
>>> ตำแหน่งว่างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โครงการคืนครูให้นักเรียน
17 มิ.ย.2559 >>> อนุญาตให้ไปราชการ
17 มิ.ย.2559
>>> อนุญาตลากิจ (เขวาชีรัฐประชาสรรค์)
16 มิ.ย.2559 >>> อนุญาตให้ลาป่วย (บ้านหนองตากร้า)
16 มิ.ย.2559
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านหนองผักแว่น)
14 มิ.ย.2559
>>> รายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้วุฒิเพิ่มขึ้น(อนุบาลร้อยเอ็ด)
10 มิ.ย.2559 >>> อนุญาตลากิจ (ไทยรัฐวิทยา101เฉลิมพระเกียรติ)
10 มิ.ย.2559 >>> อนุญาตลากิจ (บ้านแวงวิทยา)
10 มิ.ย.2559 >>> อนุญาตลากิจ (บ้านหนองตากร้าฯ)
8 มิ.ย.2559 >>> ตำแหน่งว่างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โครงการคืนครูให้นักเรียน
8 มิ.ย.2559 >>> รายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้วุฒิเพิ่มขึ้น(อนุบาลร้อยเอ็ด)
8 มิ.ย.2559
>>> อนุญาตให้ลาป่วย (บ้านดงยางโคกพิลา)
8 มิ.ย.2559
>>> โครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2559
3 มิ.ย.2559
>>> แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ครึ่งปีแรก(1 เม.ย. 58) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเฉพาะรายที่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 1.5 ขั้น ในครึ่งปีหลัง(1 ต.ค.58)
1 มิ.ย.2559
>>> โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2560
30 พ.ค.2559
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านดงลาน)
24 พ.ค.2559
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านหนองพานแยบัวห้าว)
24 พ.ค.2559
>>> อนุญาตลากิจ (เมืองธวัชบุรี)
24 พ.ค.2559
>>> อนุญาตให้ลาป่วย (ขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา)
23 พ.ค.2559 >>> การเปลี่ยนแปลงชื่อ - ชื่อสกุลในทะเบียนประวัติและ กพ.7 (บ้านหนองยูง)
23 พ.ค.2559
>>> อนุญาตลากิจ (ดอนแคนดอนหวายสามัคคี)
16 พ.ค.2559
>>> รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ....(ว 13)
3 พ.ค.2559
>>> การเปลี่ยนแปลงชื่อ - ชื่อสกุลในทะเบียนประวัติและ กพ.7 (บ้านเหล่ากล้วย)
2 พ.ค.2559
>>> การคัดเลือกและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2559
20 เม.ย.2559 >>> การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE online
31 มี.ค.2559
>>> การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง (หนังสือนำส่ง)
         สิ่งที่ส่งมาด้วย
            1. สพฐ. ว837 ลว 24 ก.พ.59 (แก้ไข)
            2. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ว1-2559
            3. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายชื่อรางวัลฯ
            4. สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แบบคำขอฯ
            5. สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แบบเสนอรายชื่อฯ
            6. สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ปฏิทินการดำเนินงาน ประจำปี 2559
            7. สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 รายละเอียดการจัดส่งเอกสาร
            8. สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ตัวอย่างประกาศฯ
            9. สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ตัวอย่างประกาศฯ และข้อมูลผู้มีคุณสมบัติ
          10. สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 แบบกรอกข้อมูล
29 มี.ค.2559 >>> การเปลี่ยนแปลงชื่อ - ชื่อสกุลในทะเบียนประวัติและ กพ.7 (บ้านหนองเต่า)
21 มี.ค.2559
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านหนองตากร้า)
15 มี.ค.2559 >>> การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2559)
15 มี.ค.2559
>>> อนุญาตลากิจ (ไตรคามวิทยา)
14 มี.ค.2559
>>> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559
14 มี.ค.2559 >>> การเปลี่ยนแปลงชื่อ - ชื่อสกุลในทะเบียนประวัติและ กพ.7 (บึงงามพัฒนา)
10 มี.ค.2559
>>> อนุญาตให้ลาป่วย (บ้านค้อ)
8 มี.ค.2559
>>> อนุญาตให้ยกเลิกวันลา (บ้านหนองหิน)
7 มี.ค.2559
>>> การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559
7 มี.ค.2559 >>> อนุญาตให้ข้าราชการลาอุปสมบท (บ้านหนองตากร้า)
3 มี.ค.2559
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านหนองหิน)
2 มี.ค.2559 >>> มาตรการป้องกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
2 มี.ค.2559 >>> ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย
26 ก.พ.2559
>>> มาตรการป้องกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559
26 ก.พ.2559
>>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559
26 ก.พ.2559
>>> ส่งประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2552
26 ก.พ.2559 >>> การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2559)
24 ก.พ.2559
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านไก่ป่า)
24 ก.พ.2559
>>> อนุญาตลากิจ (ป่าแดงหนองฮูโนนไทย)
18 ก.พ.2559 >>> อนุญาตลาป่วย (บ้านบากหนองแดง)
18 ก.พ.2559 >>> อนุญาตลากิจ (บ้านหนองผือ)
16 ก.พ.2559 >>> อนุญาตให้ยกเลิกวันลา (บ้านาโพธิ์ฯ)
16 ก.พ.2559
>>> อนุญาตให้ยกเลิกวันลา (บ้านดอนแคนดอนหวายสามัคคี)
16 ก.พ.2559 >>> อนุญาตลากิจ (บ้านดอนแคนดอนหวายสามัคคี)
16 ก.พ.2559 >>> อนุญาตลากิจ (บ้านนาโพธิ์ฯ)
8 ก.พ.2559
>>> การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559
              >>>>  เฉพาะไฟล์ใบสมัครหน้า 1 (แก้ไขใหม่)  <<<<
8 ก.พ.2559 >>> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลลเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โครงการคืนครูให้นักเรียน
8 ก.พ.2559 >>> อนุญาตลากิจ (บ้านหนองเข็ง)
3 ก.พ.2559
>>> อนุญาตลากิจ (จตุรพักตรพิมาน)
3 ก.พ.2559 >>> บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฯ ประจำปี 2557
2 ก.พ.2559
>>> ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำดีเด่นจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี พ.ศ. 2558
1 ก.พ.2559 >>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โครงการคืนครูให้นักเรียน
                           1.
   หนังสือแจ้งทุกโรงเรียนและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ     
                          
2.   แจ้ง สพท.อื่นๆ (เฉพาะหนังสือนำส่ง)
1 ก.พ.2559
>>> ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกผู้เข้ารับรางวัล "ยอดครูผู้มีอุดมการณ์" โครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ.2559 ระดับจังหวัด
29 ม.ค.2559 >>> อนุญาตลากิจ (บ้านนาโพธิ์)
29 ม.ค.2559 >>> อนุญาตลากิจ (โสภโณประชาสรรค์)
25 ม.ค.2559
>>> อนุญาตลากิจ (ดอนแคนดอนหวายสามัคคี)
25 ม.ค.2559
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านนาโพธิ์)
25 ม.ค.2559
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านดงลาน)
21 ม.ค.2559
>>> ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูสายงานการสอน (ทั้งภายในและระหว่างเขต)
21 ม.ค.2559
>>> อนุญาตลากิจ (โสภโณประชาสรรค์)
21 ม.ค.2559
>>> อนุญาตลาป่วย (บ้านหนองจิกโคกสูง)
21 ม.ค.2559
>>> อนุญาตลาป่วย (บ้านอีหมุน)
21 ม.ค.2559 >>> การดำเนินโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านประจำปี พ.ศ. 2559
13 ม.ค.2559
>>> บัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตรฯ เนื่องในวันครู ปี 2559 (แก้ไขไฟล์แนบ)
13 ม.ค.2559
>>> การเปลี่ยนแปลงชื่อ - ชื่อสกุลในทะเบียนประวัติและ กพ.7 (บ้านป่าดวน)
12 ม.ค.2559
>>> ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ได้รับรางวัล(โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 13 พ.ศ.2559)
12 ม.ค.2559
>>> การคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โครงการคืนครูให้นักเรียน
11 ม.ค.2559
>>> เสนอชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 (แจ้งจังหวัด)
11 ม.ค.2559
>>> การเปลี่ยนแปลงชื่อ - ชื่อสกุลในทะเบียนประวัติและ กพ.7(วังยาวเจริญวิทย์)
11 ม.ค.2559 >>> ประกาศเกียรติคุณบัตร เพื่อส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องในวันครูแห่งชาติ 16 มกราคม 2559 (ว 60)
11 ม.ค.2559
>>> ประกาศเกียรติคุณบัตร เพื่อส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องในวันครูแห่งชาติ 16 มกราคม 2559 (ว 56)
8 ม.ค.2559
>>> แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
7 ม.ค.2559 >>> ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม)
6 ม.ค.2559
>>> การเสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช 2559
6 ม.ค.2559
>>> การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2558
5 ม.ค.2559 >>> การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2557
5 ม.ค.2559
>>> การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
5 ม.ค.2559 >>> รายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้วุฒิเพิ่มขึ้น (บ้านกล้วยวิทยา)
5 ม.ค.2559 >>> การเปลี่ยนแปลงชื่อ - ชื่อสกุลในทะเบียนประวัติและ กพ.7 (อนุบาลร้อยเอ็ด)
5 ม.ค.2559
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านหนองหิน)
24 ธ.ค.2558
>>> การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (669/2558)
24 ธ.ค.2558
>>> การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (670/2558)
23 ธ.ค.2558 >>> อนุญาตลาป่วย (บ้านโสกเชือก)
23 ธ.ค.2558
>>> อนุญาตลาป่วย (ราชสารสุธีอนุสรณ์)
23 ธ.ค.2558
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านหนองหิน)
21 ธ.ค.2558
>>> รายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้วุฒิเพิ่มขึ้น(สหคามวิทยาคาร)
21 ธ.ค.2558 >>> การเปลี่ยนแปลงชื่อ - ชื่อสกุลในทะเบียนประวัติและ กพ.7(วังยาวเจริญวิทย์)
16 ธ.ค.2558
>>> โครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ. 2559
16 ธ.ค.2558 >>> อนุญาตลาป่วย (บ้านงูเหลือม)
10 ธ.ค.2558 >>> ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานราชการ   ตำแหน่งพนักงานพิมพ์   และตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ ICT)
9 ธ.ค.2558 >>> ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูสายงานการสอน (ทั้งภายในและระหว่างเขต)
9 ธ.ค.2558 >>> อนุญาตลากิจ (บ้านหนองแสงโนนสมบูรณ์)
9 ธ.ค.2558
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านเกษมสุข)
4 ธ.ค.2558 >>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ และตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ ICT)
4 ธ.ค.2558
>>> อนุญาตลาป่วย (โพธิ์สัยสว่างวิทย์)
1 ธ.ค.2558 >>> ้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้บริหารสถานศึกษา (ร.ร.ตามเอกสารแนบ)/ว 4699
1 ธ.ค.2558
>>> ้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้บริหารสถานศึกษา (ร.ร.ตามเอกสารแนบ)/ว 4698
1 ธ.ค.2558 >>> ้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้บริหารสถานศึกษา (บ้านหนองช้าง)/4694
1 ธ.ค.2558
>>> ้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้บริหารสถานศึกษา (นาคำเจริญวิทย์)/4692
1 ธ.ค.2558
>>> การเปลี่ยนแปลงชื่อ - ชื่อสกุลในทะเบียนประวัติและ กพ.7(บ้านหนองช้าง)
1 ธ.ค.2558 >>> อนุญาตลากิจ (อดุลวิหารกิจ)
1 ธ.ค.2558
>>> อนุญาตให้ลาป่วย (บ้านโสกเชือก)
30 พ.ย.2558 >>> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558
24 พ.ย.2558 >>> อนุญาตให้ลาป่วย
24 พ.ย.2558 >>> อนุญาตลากิจ
24 พ.ย.2558
>>> รายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้วุฒิเพิ่มขึ้น
23 พ.ย.2558
>>> ประกาศ  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานราชการ   ตำแหน่งพนักงานพิมพ์   และตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ ICT)
16 พ.ย.2558
>>> รายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้วุฒิเพิ่มขึ้น
16 พ.ย.2558 >>> การเปลี่ยนแปลงชื่อ - ชื่อสกุลในทะเบียนประวัติและ กพ.7
16 พ.ย.2558
>>> อนุญาตลากิจ
16 พ.ย.2558 >>> อนุญาตให้ลาป่วย
13 พ.ย.2558 >>> ผลการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
11 พ.ย.2558
>>> ให้ข้าราชการลาอุปสมบทกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ
11 พ.ย.2558
>>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558
11 พ.ย.2558
>>> มาตรการป้องกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558
10 พ.ย.2558 >>> รายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้วุฒิเพิ่มขึ้น
10 พ.ย.2558 >>> อนุญาตลากิจ (บ้านดงลานฯ)
10 พ.ย.2558
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านหนองหิน)
30 ต.ค.2558
>>> สำรวจข้อมูลอัตราว่าง        >>> แบบสำรวจ (.xls)
26 ต.ค.2558 >>> การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
22 ต.ค.2558
>>> รายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้วุฒิเพิ่มขึ้น
22 ต.ค.2558
>>> การเปลี่ยนแปลงชื่อ - ชื่อสกุลในทะเบียนประวัติและ กพ.7
20 ต.ค.2558 >>> การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
16 ต.ค.2558 >>> การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2559
13 ต.ค.2558
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านเพ็กท่าบ่อวิทยา)
13 ต.ค.2558
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านตาอุด)
13 ต.ค.2558 >>> การเปลี่ยนแปลงชื่อ - ชื่อสกุลในทะเบียนประวัติและ กพ.7
6 ต.ค.2558 >>> ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของระบบพนักงานราชการ
6 ต.ค.2558
>>> การเปลี่ยนแปลงชื่อ - ชื่อสกุลในทะเบียนประวัติและ กพ.7
2 ต.ค.2558
>>> การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2558)
2 ต.ค.2558
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านหนองเข็ง)
2 ต.ค.2558
>>> อนุญาตลากิจ (บ้านดู่น้อย)
23 ก.ย.2558
>>> รายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้วุฒิเพิ่มขึ้น
18 ก.ย.2558
>>> การประเมินสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID-Plan)
17 ก.ย.2558
>>> การปรับระดับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ในสำนักงานเขตพื้นที่ ให้เป็นระดับชำนาญการพิเศษ
16 ก.ย.2558
>>> การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2558)
28 ส.ค.2558
>>> การเปลี่ยนแปลงชื่อ - ชื่อสกุลในทะเบียนประวัติและ กพ.7
27 ส.ค.2558
>>> การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2558)
21 ส.ค.2558
>>> สำรวจข้อมูลข้าราชการครูเกษียณอายุราชการจำแนกตามสาขาวิชาที่สอน ปี 2558-2572
05 ส.ค.2558
>>> หลักเกณฑ์การประเมินศักยภาพการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
05 ส.ค.2558
>>> การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2558
05 ส.ค.2558
>>> การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2558
24 ก.ค.2558
>>> การทำสัญญาจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ(พี่เลี้ยงเด็กพิการ)
13 ก.ค.2558
>>> ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูสายงานการสอน (ระหว่างเขตพื้นที่การศึกษา)
30 มิ.ย.2558
>>> แจ้งการติดต่อกลุ่มบริหารงานบุคคลผ่านทางเว็บไซต์(ใหม่)
29 มิ.ย.2558
>>> การปรับค่าจ้างของลูกจ้างประจำ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557
26 มิ.ย.2558
>>> ลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2558

26 มิ.ย.2558

>>> เอกสารประกอบการอบรมวิทยฐานะ (27-28 มิ.ย.2558)ณ โรงแรมสาเกตุนคร
                  >>>  1 หลักเกณฑ์และวิธีการ(ว7-2558)
                  >>>   2 คำอธิบายและตัวอย่าง(ว7-2558)
                  >>>   3 แบบคำขอและแบบรายงาน  (ไฟล์ rar)
23 มิ.ย.2558
>>> การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ
19 มิ.ย.2558
>>> ข้าราชการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.255819 มิ.ย.2558
>>> การปรับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
         เอกสารแนบ    >>>> 1. หนังสือนำส่ง
                                
>>>>  2. หนังสือเวียน ว.8
                                
>>>>  3. หนังสือเวียน ว.9
                                
>>>>  4. คำสั่ง สพป.รอ. 1 ที่ 246/2558
                                
>>>>  5. บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง
18 มิ.ย.2558 >>> รายละเอียดเพิ่มเติมการปรับเงินเดือน  1 ธ.ค. 2557
18 มิ.ย.2558 >>> บัญชีรายละเอียดการปรับเงินเดือนข้าราชการครู 1 ธ.ค.2557
18 มิ.ย.2558 >>> บัญชีรายละเอียดการปรับค่าจ้างลูกจ้างประจำ 1 ธ.ค.2557
18 มิ.ย.2558 >>> มอบอำนาจการเสนอขอพระราชทานเพลิงศพ
15 มิ.ย.2558 >>> การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มเติม (ว 2063)
15 มิ.ย.2558 >>> การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มเติม (ว 2064)
   
   
   
   
ลิงค์อื่นๆที่น่าสนใจ
www.krumontree.com http://www.yahoo.com/