https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSentV4I5uuyUw3KWKmEihq78S4M22x1WSY51Mob7pPK8o1vjQ/viewform

29 ก.ย.2566  >>>ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

29 ก.ย.2566  >>>ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้บริหารสถานศึกษา

27 ก.ย.2566  >>>ผลการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

23 ..2566  >>>ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566

                        >>>>  แจ้งสถานศึกษาในสังกัด

                        >>>>  แจ้ง สพท.อื่น

22 ..2566  >>>การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (เพิ่มเติม) ในระดับเครือข่าย

19 ..2566  >>>การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566)

                              >>>>  โปรแกรมเลื่อนเงินเดือน (1เม.ย.2566)...(รูปแบบไฟล์ Excel)

                              >>>> เอกสารหมายเลข 2

9 ..2566  >>>ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และภาค ค การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566

6 ..2566  >>>การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38ค.(1) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

31 ส.ค.2566  >>>การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

24 ส.ค.2566  >>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566

                        >>>>  แจ้งสถานศึกษาในสังกัด

                        >>>>  แจ้ง สพท.อื่น

24 ส.ค.2566  >>>ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566

                           >>>>  แจ้ง สพท.อื่น

22 ส.ค.2566  >>>การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566)

10 ส.ค.2566  >>>ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

9 ส.ค.2566  >>>มาตราการป้องกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566

7 .ค.2566  >>>รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566 (แก้ไขเพิ่มเติม)

                        >>>>  แจ้งสถานศึกษาในสังกัด

                        >>>>  แจ้ง สพท.อื่น

7 ส.ค.2566  >>>แก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566

                        >>>>  แจ้งสถานศึกษาในสังกัด

                        >>>>  แจ้ง สพท.อื่น

7 ส.ค.2566  >>>การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564

4 .ค.2566  >>>การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38ค.(1) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

3 .ค.2566  >>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566

                        >>>>  แจ้งสถานศึกษาในสังกัด

                        >>>>  แจ้ง สพท.อื่น

                        >>>>  เอกสารแนบ (รายชื่อ)

24 ก.ค.2566  >>>รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

11 ก.ค.2566  >>>รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

10 ..2566  >>>รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566

                        >>>>  แจ้งสถานศึกษาในสังกัด

                        >>>>  แจ้ง สพท.อื่น

                        >>>>  เอกสารแนบ 1-4

                        >>>>  เอกสารแนบ 5-7

5 .ค.2566  >>> การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

                        >>>>  แจ้งสถานศึกษาในสังกัด

                        >>>>  แจ้ง สพท.อื่น

                        >>>>  แบบคำร้องขอย้าย

                        >>>>  ปฏิทินการย้าย

                        >>>>  ตัวชี้วัด

                        >>>>  ปริมาณงานสถานศึกษา

                        >>>>  รายละเอียดตำแหน่งว่าง

30 มิ.ย.2566  >>>การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ ประจำปี พ.ศ. 2566(แจ้ง สพท.อื่น)

                        >>>>  แจ้งสถานศึกษาในสังกัด

                        >>>>  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

                        >>>>  สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

28 มิ..2566  >>>การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566

19 มิ.ย.2566  >>>อนุญาตลากิจ (บ้านผักแว่นอนามัยฯ)

12..2566  >>>อนุญาตลากิจ (เมืองร้อยเอ็ด)

1 มิ..2566  >>>การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ ประจำปี พ.ศ. 2566

26 พ.ค.2566  >>>สำรวจความต้องการวิชาเอก   >>>>เอกสารที่เกี่ยวข้อง....ว.29/2565<<<<

26 .ค.2566  >>>อนุญาตลากิจ (บ้านธวัชบุรี)

26 .ค.2566  >>>อนุญาตลากิจ (ชุมชนบ้านประตูชัย)

26 .ค.2566  >>>อนุญาตลากิจ (ชุมชนบ้านประตูชัย)

26 พ.ค.2566  >>>รายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้วุฒิเพิ่มขึ้น (บ้านหนองแสงโนนสมบูรณ์)

12 .ค.2566  >>>การเปลี่ยนแปลงชื่อ-ชื่อสกุลในทะเบียนประวัติและ ก.พ.7 (อนุบาลร้อยเอ็ด)

10 ..2566  >>>การสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566

10 พ.ค.2566  >>>อนุญาตลากิจ (โสภโณประชาสรรค์)

27 เม.ย.2566  >>>อนุญาตลากิจ (บ้านดงแดงหนองเพียขันธ์)

26 เม.ย.2566  >>>อนุญาตลากิจ (บ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์)

26 เม.ย.2566  >>>อนุญาตลากิจ (เมืองร้อยเอ็ด)

25 เม.ย.2566  >>>อนุญาตลากิจ (รัฐประชาวิทยาคาร)

20 เม.ย.2566  >>>การเปลี่ยนแปลงชื่อ-ชื่อสกุลในทะเบียนประวัติและ ก.พ.7 (บ้านหัวโนนตาลฯ)

3 เม..2566  >>>รายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้วุฒิเพิ่มขึ้น (เมืองร้อยเอ็ด)

29 มี.ค.2566  >>>การเปลี่ยนแปลงชื่อ-ชื่อสกุลในทะเบียนประวัติและ ก.พ.7 (บ้านดงกลาง)

28 มี.ค.2566  >>>สำรวจข้อมูลผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนและนักการภารโรงในสถานศึกษา

                                  >>>>  แบบสำรวจข้อมูลนักการภารโรง

                                  >>>>  แบบสำรวจข้อมูลธุรการโรงเรียน

22 มี.ค.2566  >>>การเปลี่ยนแปลงชื่อ-ชื่อสกุลในทะเบียนประวัติและ ก.พ.7 (บ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา)

21 มี.ค.2566  >>>อนุญาตลากิจ (เมืองธวัชบุรี)

20 มี.ค.2566  >>>อนุญาตลากิจ (เวฬุวันวิทยา)

17 มี.ค.2566  >>>การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (1 เม.ย.2566)...แจ้ง ร.ร.ในสังกัด

                          >>>>  โปรแกรมเลื่อนเงินเดือน (1เม.ย.2566)...(รูปแบบไฟล์ Excel)

17 มี.ค.2566  >>>อนุญาตลากิจ (บ้านผักแว่นอนามัยฯ)

8 มี.ค.2566  >>>อนุญาตลากิจ (ไตรคามวิทยา)

7 มี..2566  >>>อนุญาตลากิจ (โนนสีดาวิทยา)

27 ก.พ.2566  >>>อนุญาตลากิจ (บ้านป่ายาง)

27 ก.พ.2566  >>>อนุญาตลากิจ (อนุบาลร้อยเอ็ด)

27 ก.พ.2566  >>>อนุญาตลากิจ (เวฬุวันวิทยา)

25 ก.พ.2566  >>> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

                                  >>>>  หนังสือแจ้งสถานศึกษาในสังกัด

                                  >>>>  หนังสือแจ้ง สพป. / สพม.อื่นๆ

20 ก.พ.2566  >>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

                                  >>>>  หนังสือแจ้งสถานศึกษาในสังกัด

                                  >>>>  หนังสือแจ้ง สพป. / สพม.อื่นๆ

                                  >>>>  สิ่งที่ส่งมาด้วย(ประกาศรายชื่อ)

19 ก.พ.2566  >>>ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน

                                  >>>>  หนังสือแจ้งสถานศึกษาในสังกัด

                                  >>>>  หนังสือแจ้ง สพป. / สพม.อื่นๆ

16 ก.พ.2566  >>>อนุญาตลากิจ (บ้านเหล่าใหญ่ฯ)

16 ก.พ.2566  >>>อนุญาตลากิจ (ท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา)

16 ก.พ.2566  >>>อนุญาตลากิจ (โนนสีดาวิทยา)

16 ก.พ.2566  >>>อนุญาตลากิจ (ไตรคามวิทยา)

15 ก.พ.2566  >>>อนุญาตลากิจ (บ้านหนองตาไก้หนองตุ)

15 ก.พ.2566  >>>อนุญาตลากิจ (ธรรมจารีนิวาส)

15 ก.พ.2566  >>>อนุญาตลากิจ (บ้านโสกเชือกฯ)

15 ก.พ.2566  >>>อนุญาตลากิจ (บ้านกอกวิทยาคาร)

15 ก.พ.2566  >>>อนุญาตลากิจ (บ้านเล้าวิทยาคาร)

15 ก.พ.2566  >>>อนุญาตลากิจ (บ้านกล้วยวิทยา)

15 ก.พ.2566  >>>อนุญาตลากิจ (บ้านโคกมอน)

14 ก.พ.2566  >>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน

                                  >>>>  หนังสือแจ้งสถานศึกษาในสังกัด

                                  >>>>  หนังสือแจ้ง สพป. / สพม.อื่นๆ

13 ก.พ.2566  >>>การเปลี่ยนแปลงชื่อ-ชื่อสกุลในทะเบียนประวัติและ ก.พ.7 (บ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่าฯ)

13 ก.พ.2566  >>>อนุญาตลากิจ (บ้านม่วงท่าลาด)

13 ก.พ.2566  >>>อนุญาตลากิจ (บ้านหนองดู่)

13 ก.พ.2566  >>>อนุญาตลากิจ (บ้านดู่)

8 ..2566  >>>อนุญาตลากิจ (บ้านสังข์สงยางฯ)

8 ..2566  >>>อนุญาตลากิจ (บ้านหนองดู่)

6 ..2566  >>> ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาประจำเขตพื้นที่การศึกษา

                                  >>>>  หนังสือแจ้งสถานศึกษาในสังกัด

                                  >>>>  หนังสือแจ้ง สพป. / สพม.อื่นๆ

                                  >>>>  สิ่งที่ส่งมาด้วย

4 ก.พ.2566  >>>ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ

                                  >>>>  หนังสือแจ้งสถานศึกษาในสังกัด

                                  >>>>  หนังสือแจ้ง สพป. / สพม.อื่นๆ

2 ..2566  >>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ

                                  >>>>  หนังสือแจ้งสถานศึกษาในสังกัด

                                  >>>>  หนังสือแจ้ง สพป. / สพม.อื่นๆ

30 ม.ค.2566  >>> ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน อัตราละ 15,000 บาท

                                  >>>>  หนังสือแจ้งสถานศึกษาในสังกัด

                                  >>>>  หนังสือแจ้ง สพป. / สพม.อื่นๆ

28 ม.ค.2566  >>> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

                                  >>>>  หนังสือแจ้งสถานศึกษาในสังกัด

                                  >>>>  หนังสือแจ้ง สพป. / สพม.อื่นๆ

27 ม.ค.2566  >>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ ปี พ.ศ.2566

24 ม.ค.2566  >>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

                                  >>>>  หนังสือแจ้งสถานศึกษาในสังกัด

                                  >>>>  หนังสือแจ้ง สพป. / สพม.อื่นๆ

23 ม.ค.2566  >>>อนุญาตลากิจ (โสภโณประชาสรรค์)

18 ม.ค.2566  >>>รายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้วุฒิเพิ่มขึ้น (บ้านธวัชบุรี)

18 ม.ค.2566  >>>อนุญาตลากิจ (บ้านหนองยูง)

18 ม.ค.2566  >>>ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ

                                  >>>>  หนังสือแจ้งสถานศึกษาในสังกัด

                                  >>>>  หนังสือแจ้ง สพป. / สพม.อื่นๆ

17 ม.ค.2566  >>>ตำแหน่งว่างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน อัตรา 15,000 บาท

10 ม.ค.2566  >>>แก้ไขเพิ่มเติมการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566

                                  >>>>  หนังสือแจ้งสถานศึกษาในสังกัด

                                  >>>>  หนังสือแจ้ง สพป. / สพม.อื่นๆ

9 ม.ค.2566  >>>การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

9 .ค.2566  >>> ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

                                  >>>>  หนังสือแจ้งสถานศึกษาในสังกัด

                                  >>>>  หนังสือแจ้ง สพป. / สพม.อื่นๆ

4 .ค.2566  >>> การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

                                  >>>>  หนังสือแจ้งสถานศึกษาในสังกัด

                                  >>>>  หนังสือแจ้ง สพป. / สพม.อื่นๆ

                                  >>>>  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

                                  >>>>  สิ่งที่ส่งมาด้วย 2,3,4

                                  >>>>  สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

20 ..2565  >>> การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566

20 ..2565  >>> ับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566 

22 ก.ย.2566  >>>การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (เพิ่มเติม) ในระดับเครือข่าย

19 ก.ย.2566  >>>การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566)

                              >>>>  โปรแกรมเลื่อนเงินเดือน (1เม.ย.2566)...(รูปแบบไฟล์ Excel)

                              >>>> เอกสารหมายเลข 2

9 ก.ย.2566  >>>ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และภาค ค การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566

6 ก.ย.2566  >>>การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38ค.(1) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

31 ส.ค.2566  >>>การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

24 ส.ค.2566  >>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566

                        >>>>  แจ้งสถานศึกษาในสังกัด

                        >>>>  แจ้ง สพท.อื่น

24 ส.ค.2566  >>>ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566

                           >>>>  แจ้ง สพท.อื่น

22 ส.ค.2566  >>>การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566)

10 ส.ค.2566  >>>ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

9 ส.ค.2566  >>>มาตราการป้องกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566

7 ส.ค.2566  >>>รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566 (แก้ไขเพิ่มเติม)

                        >>>>  แจ้งสถานศึกษาในสังกัด

                        >>>>  แจ้ง สพท.อื่น

7 ส.ค.2566  >>>แก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566

                        >>>>  แจ้งสถานศึกษาในสังกัด

                        >>>>  แจ้ง สพท.อื่น

7 ส.ค.2566  >>>การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564

4 ส.ค.2566  >>>การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38ค.(1) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

3 ส.ค.2566  >>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566

                        >>>>  แจ้งสถานศึกษาในสังกัด

                        >>>>  แจ้ง สพท.อื่น

                        >>>>  เอกสารแนบ (รายชื่อ)

24 ก.ค.2566  >>>รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

11 ก.ค.2566  >>>รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

10 ก.ค.2566  >>>รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566

                        >>>>  แจ้งสถานศึกษาในสังกัด

                        >>>>  แจ้ง สพท.อื่น

                        >>>>  เอกสารแนบ 1-4

                        >>>>  เอกสารแนบ 5-7

5 ก.ค.2566  >>> การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

                        >>>>  แจ้งสถานศึกษาในสังกัด

                        >>>>  แจ้ง สพท.อื่น

                        >>>>  แบบคำร้องขอย้าย

                        >>>>  ปฏิทินการย้าย

                        >>>>  ตัวชี้วัด

                        >>>>  ปริมาณงานสถานศึกษา

                        >>>>  รายละเอียดตำแหน่งว่าง

30 มิ.ย.2566  >>>การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ ประจำปี พ.ศ. 2566(แจ้ง สพท.อื่น)

                        >>>>  แจ้งสถานศึกษาในสังกัด

                        >>>>  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

                        >>>>  สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

28 มิ.ย.2566  >>>การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566

19 มิ.ย.2566  >>>อนุญาตลากิจ (บ้านผักแว่นอนามัยฯ)

12 มิ.ย.2566  >>>อนุญาตลากิจ (เมืองร้อยเอ็ด)

1 มิ.ย.2566  >>>การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ ประจำปี พ.ศ. 2566

26 พ.ค.2566  >>>สำรวจความต้องการวิชาเอก   >>>>เอกสารที่เกี่ยวข้อง....ว.29/2565<<<<

26 พ.ค.2566  >>>อนุญาตลากิจ (บ้านธวัชบุรี)

26 พ.ค.2566  >>>อนุญาตลากิจ (ชุมชนบ้านประตูชัย)

26 พ.ค.2566  >>>อนุญาตลากิจ (ชุมชนบ้านประตูชัย)

26 พ.ค.2566  >>>รายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้วุฒิเพิ่มขึ้น (บ้านหนองแสงโนนสมบูรณ์)

12 พ.ค.2566  >>>การเปลี่ยนแปลงชื่อ-ชื่อสกุลในทะเบียนประวัติและ ก.พ.7 (อนุบาลร้อยเอ็ด)

10 พ.ค.2566  >>>การสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566

10 พ.ค.2566  >>>อนุญาตลากิจ (โสภโณประชาสรรค์)

27 เม.ย.2566  >>>อนุญาตลากิจ (บ้านดงแดงหนองเพียขันธ์)

26 เม.ย.2566  >>>อนุญาตลากิจ (บ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์)

26 เม.ย.2566  >>>อนุญาตลากิจ (เมืองร้อยเอ็ด)

25 เม.ย.2566  >>>อนุญาตลากิจ (รัฐประชาวิทยาคาร)

20 เม.ย.2566  >>>การเปลี่ยนแปลงชื่อ-ชื่อสกุลในทะเบียนประวัติและ ก.พ.7 (บ้านหัวโนนตาลฯ)

3 เม.ย.2566  >>>รายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้วุฒิเพิ่มขึ้น (เมืองร้อยเอ็ด)

29 มี.ค.2566  >>>การเปลี่ยนแปลงชื่อ-ชื่อสกุลในทะเบียนประวัติและ ก.พ.7 (บ้านดงกลาง)

28 มี.ค.2566  >>>สำรวจข้อมูลผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนและนักการภารโรงในสถานศึกษา

                                  >>>>  แบบสำรวจข้อมูลนักการภารโรง

                                  >>>>  แบบสำรวจข้อมูลธุรการโรงเรียน

22 มี.ค.2566  >>>การเปลี่ยนแปลงชื่อ-ชื่อสกุลในทะเบียนประวัติและ ก.พ.7 (บ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา)

21 มี.ค.2566  >>>อนุญาตลากิจ (เมืองธวัชบุรี)

20 มี.ค.2566  >>>อนุญาตลากิจ (เวฬุวันวิทยา)

17 มี.ค.2566  >>>การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (1 เม.ย.2566)...แจ้ง ร.ร.ในสังกัด

                          >>>>  โปรแกรมเลื่อนเงินเดือน (1เม.ย.2566)...(รูปแบบไฟล์ Excel)

17 มี.ค.2566  >>>อนุญาตลากิจ (บ้านผักแว่นอนามัยฯ)

8 มี.ค.2566  >>>อนุญาตลากิจ (ไตรคามวิทยา)

7 มี.ค.2566  >>>อนุญาตลากิจ (โนนสีดาวิทยา)

27 ก.พ.2566  >>>อนุญาตลากิจ (บ้านป่ายาง)

27 ก.พ.2566  >>>อนุญาตลากิจ (อนุบาลร้อยเอ็ด)

27 ก.พ.2566  >>>อนุญาตลากิจ (เวฬุวันวิทยา)

25 ก.พ.2566  >>> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

                                  >>>>  หนังสือแจ้งสถานศึกษาในสังกัด

                                  >>>>  หนังสือแจ้ง สพป. / สพม.อื่นๆ

20 ก.พ.2566  >>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

                                  >>>>  หนังสือแจ้งสถานศึกษาในสังกัด

                                  >>>>  หนังสือแจ้ง สพป. / สพม.อื่นๆ

                                  >>>>  สิ่งที่ส่งมาด้วย(ประกาศรายชื่อ)

19 ก.พ.2566  >>>ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน

                                  >>>>  หนังสือแจ้งสถานศึกษาในสังกัด

                                  >>>>  หนังสือแจ้ง สพป. / สพม.อื่นๆ

16 ก.พ.2566  >>>อนุญาตลากิจ (บ้านเหล่าใหญ่ฯ)

16 ก.พ.2566  >>>อนุญาตลากิจ (ท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา)

16 ก.พ.2566  >>>อนุญาตลากิจ (โนนสีดาวิทยา)

16 ก.พ.2566  >>>อนุญาตลากิจ (ไตรคามวิทยา)

15 ก.พ.2566  >>>อนุญาตลากิจ (บ้านหนองตาไก้หนองตุ)

15 ก.พ.2566  >>>อนุญาตลากิจ (ธรรมจารีนิวาส)

15 ก.พ.2566  >>>อนุญาตลากิจ (บ้านโสกเชือกฯ)

15 ก.พ.2566  >>>อนุญาตลากิจ (บ้านกอกวิทยาคาร)

15 ก.พ.2566  >>>อนุญาตลากิจ (บ้านเล้าวิทยาคาร)

15 ก.พ.2566  >>>อนุญาตลากิจ (บ้านกล้วยวิทยา)

15 ก.พ.2566  >>>อนุญาตลากิจ (บ้านโคกมอน)

14 ก.พ.2566  >>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน

                                  >>>>  หนังสือแจ้งสถานศึกษาในสังกัด

                                  >>>>  หนังสือแจ้ง สพป. / สพม.อื่นๆ

13 ก.พ.2566  >>>การเปลี่ยนแปลงชื่อ-ชื่อสกุลในทะเบียนประวัติและ ก.พ.7 (บ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่าฯ)

13 ก.พ.2566  >>>อนุญาตลากิจ (บ้านม่วงท่าลาด)

13 ก.พ.2566  >>>อนุญาตลากิจ (บ้านหนองดู่)

13 ก.พ.2566  >>>อนุญาตลากิจ (บ้านดู่)

8 ก.พ.2566  >>>อนุญาตลากิจ (บ้านสังข์สงยางฯ)

8 ก.พ.2566  >>>อนุญาตลากิจ (บ้านหนองดู่)

6 ก.พ.2566  >>> ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาประจำเขตพื้นที่การศึกษา

                                  >>>>  หนังสือแจ้งสถานศึกษาในสังกัด

                                  >>>>  หนังสือแจ้ง สพป. / สพม.อื่นๆ

                                  >>>>  สิ่งที่ส่งมาด้วย

4 ก.พ.2566  >>>ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ

                                  >>>>  หนังสือแจ้งสถานศึกษาในสังกัด

                                  >>>>  หนังสือแจ้ง สพป. / สพม.อื่นๆ

2 ก.พ.2566  >>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ

                                  >>>>  หนังสือแจ้งสถานศึกษาในสังกัด

                                  >>>>  หนังสือแจ้ง สพป. / สพม.อื่นๆ

30 ม.ค.2566  >>> ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน อัตราละ 15,000 บาท

                                  >>>>  หนังสือแจ้งสถานศึกษาในสังกัด

                                  >>>>  หนังสือแจ้ง สพป. / สพม.อื่นๆ

28 ม.ค.2566  >>> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

                                  >>>>  หนังสือแจ้งสถานศึกษาในสังกัด

                                  >>>>  หนังสือแจ้ง สพป. / สพม.อื่นๆ

27 ม.ค.2566  >>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ ปี พ.ศ.2566

24 ม.ค.2566  >>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

                                  >>>>  หนังสือแจ้งสถานศึกษาในสังกัด

                                  >>>>  หนังสือแจ้ง สพป. / สพม.อื่นๆ

23 ม.ค.2566  >>>อนุญาตลากิจ (โสภโณประชาสรรค์)

18 ม.ค.2566  >>>รายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้วุฒิเพิ่มขึ้น (บ้านธวัชบุรี)

18 ม.ค.2566  >>>อนุญาตลากิจ (บ้านหนองยูง)

18 ม.ค.2566  >>>ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ

                                  >>>>  หนังสือแจ้งสถานศึกษาในสังกัด

                                  >>>>  หนังสือแจ้ง สพป. / สพม.อื่นๆ

17 ม.ค.2566  >>>ตำแหน่งว่างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน อัตรา 15,000 บาท

10 ม.ค.2566  >>>แก้ไขเพิ่มเติมการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566

                                  >>>>  หนังสือแจ้งสถานศึกษาในสังกัด

                                  >>>>  หนังสือแจ้ง สพป. / สพม.อื่นๆ

9 ม.ค.2566  >>>การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

9 ม.ค.2566  >>> ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

                                  >>>>  หนังสือแจ้งสถานศึกษาในสังกัด

                                  >>>>  หนังสือแจ้ง สพป. / สพม.อื่นๆ

4 ม.ค.2566  >>> การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

                                  >>>>  หนังสือแจ้งสถานศึกษาในสังกัด

                                  >>>>  หนังสือแจ้ง สพป. / สพม.อื่นๆ

                                  >>>>  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

                                  >>>>  สิ่งที่ส่งมาด้วย 2,3,4

                                  >>>>  สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

20 ธ.ค.2565  >>> การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566

20 ธ.ค.2565  >>> รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566 

22 ก.ย.2566  >>>การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (เพิ่มเติม) ในระดับเครือข่าย

19 ก.ย.2566  >>>การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566)

                              >>>>  โปรแกรมเลื่อนเงินเดือน (1เม.ย.2566)...(รูปแบบไฟล์ Excel)

                              >>>> เอกสารหมายเลข 2

9 ก.ย.2566  >>>ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และภาค ค การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566

6 ก.ย.2566  >>>การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38ค.(1) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

31 ส.ค.2566  >>>การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

24 ส.ค.2566  >>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566

                        >>>>  แจ้งสถานศึกษาในสังกัด

                        >>>>  แจ้ง สพท.อื่น

24 ส.ค.2566  >>>ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566

                           >>>>  แจ้ง สพท.อื่น

22 ส.ค.2566  >>>การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566)

10 ส.ค.2566  >>>ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

9 ส.ค.2566  >>>มาตราการป้องกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566

7 ส.ค.2566  >>>รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566 (แก้ไขเพิ่มเติม)

                        >>>>  แจ้งสถานศึกษาในสังกัด

                        >>>>  แจ้ง สพท.อื่น

7 ส.ค.2566  >>>แก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566

                        >>>>  แจ้งสถานศึกษาในสังกัด

                        >>>>  แจ้ง สพท.อื่น

7 ส.ค.2566  >>>การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564

4 ส.ค.2566  >>>การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38ค.(1) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

3 ส.ค.2566  >>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566

                        >>>>  แจ้งสถานศึกษาในสังกัด

                        >>>>  แจ้ง สพท.อื่น

                        >>>>  เอกสารแนบ (รายชื่อ)

24 ก.ค.2566  >>>รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

11 ก.ค.2566  >>>รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

10 ก.ค.2566  >>>รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566

                        >>>>  แจ้งสถานศึกษาในสังกัด

                        >>>>  แจ้ง สพท.อื่น

                        >>>>  เอกสารแนบ 1-4

                        >>>>  เอกสารแนบ 5-7

5 ก.ค.2566  >>> การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

                        >>>>  แจ้งสถานศึกษาในสังกัด

                        >>>>  แจ้ง สพท.อื่น

                        >>>>  แบบคำร้องขอย้าย

                        >>>>  ปฏิทินการย้าย

                        >>>>  ตัวชี้วัด

                        >>>>  ปริมาณงานสถานศึกษา

                        >>>>  รายละเอียดตำแหน่งว่าง

30 มิ.ย.2566  >>>การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ ประจำปี พ.ศ. 2566(แจ้ง สพท.อื่น)

                        >>>>  แจ้งสถานศึกษาในสังกัด

                        >>>>  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

                        >>>>  สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

28 มิ.ย.2566  >>>การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566

19 มิ.ย.2566  >>>อนุญาตลากิจ (บ้านผักแว่นอนามัยฯ)

12 มิ.ย.2566  >>>อนุญาตลากิจ (เมืองร้อยเอ็ด)

1 มิ.ย.2566  >>>การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ ประจำปี พ.ศ. 2566

26 พ.ค.2566  >>>สำรวจความต้องการวิชาเอก   >>>>เอกสารที่เกี่ยวข้อง....ว.29/2565<<<<

26 พ.ค.2566  >>>อนุญาตลากิจ (บ้านธวัชบุรี)

26 พ.ค.2566  >>>อนุญาตลากิจ (ชุมชนบ้านประตูชัย)

26 พ.ค.2566  >>>อนุญาตลากิจ (ชุมชนบ้านประตูชัย)

26 พ.ค.2566  >>>รายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้วุฒิเพิ่มขึ้น (บ้านหนองแสงโนนสมบูรณ์)

12 พ.ค.2566  >>>การเปลี่ยนแปลงชื่อ-ชื่อสกุลในทะเบียนประวัติและ ก.พ.7 (อนุบาลร้อยเอ็ด)

10 พ.ค.2566  >>>การสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566

10 พ.ค.2566  >>>อนุญาตลากิจ (โสภโณประชาสรรค์)

27 เม.ย.2566  >>>อนุญาตลากิจ (บ้านดงแดงหนองเพียขันธ์)

26 เม.ย.2566  >>>อนุญาตลากิจ (บ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์)

26 เม.ย.2566  >>>อนุญาตลากิจ (เมืองร้อยเอ็ด)

25 เม.ย.2566  >>>อนุญาตลากิจ (รัฐประชาวิทยาคาร)

20 เม.ย.2566  >>>การเปลี่ยนแปลงชื่อ-ชื่อสกุลในทะเบียนประวัติและ ก.พ.7 (บ้านหัวโนนตาลฯ)

3 เม.ย.2566  >>>รายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้วุฒิเพิ่มขึ้น (เมืองร้อยเอ็ด)

29 มี.ค.2566  >>>การเปลี่ยนแปลงชื่อ-ชื่อสกุลในทะเบียนประวัติและ ก.พ.7 (บ้านดงกลาง)

28 มี.ค.2566  >>>สำรวจข้อมูลผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนและนักการภารโรงในสถานศึกษา

                                  >>>>  แบบสำรวจข้อมูลนักการภารโรง

                                  >>>>  แบบสำรวจข้อมูลธุรการโรงเรียน

22 มี.ค.2566  >>>การเปลี่ยนแปลงชื่อ-ชื่อสกุลในทะเบียนประวัติและ ก.พ.7 (บ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา)

21 มี.ค.2566  >>>อนุญาตลากิจ (เมืองธวัชบุรี)

20 มี.ค.2566  >>>อนุญาตลากิจ (เวฬุวันวิทยา)

17 มี.ค.2566  >>>การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (1 เม.ย.2566)...แจ้ง ร.ร.ในสังกัด

                          >>>>  โปรแกรมเลื่อนเงินเดือน (1เม.ย.2566)...(รูปแบบไฟล์ Excel)

17 มี.ค.2566  >>>อนุญาตลากิจ (บ้านผักแว่นอนามัยฯ)

8 มี.ค.2566  >>>อนุญาตลากิจ (ไตรคามวิทยา)

7 มี.ค.2566  >>>อนุญาตลากิจ (โนนสีดาวิทยา)

27 ก.พ.2566  >>>อนุญาตลากิจ (บ้านป่ายาง)

27 ก.พ.2566  >>>อนุญาตลากิจ (อนุบาลร้อยเอ็ด)

27 ก.พ.2566  >>>อนุญาตลากิจ (เวฬุวันวิทยา)

25 ก.พ.2566  >>> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

                                  >>>>  หนังสือแจ้งสถานศึกษาในสังกัด

                                  >>>>  หนังสือแจ้ง สพป. / สพม.อื่นๆ

20 ก.พ.2566  >>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

                                  >>>>  หนังสือแจ้งสถานศึกษาในสังกัด

                                  >>>>  หนังสือแจ้ง สพป. / สพม.อื่นๆ

                                  >>>>  สิ่งที่ส่งมาด้วย(ประกาศรายชื่อ)

19 ก.พ.2566  >>>ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน

                                  >>>>  หนังสือแจ้งสถานศึกษาในสังกัด

                                  >>>>  หนังสือแจ้ง สพป. / สพม.อื่นๆ

16 ก.พ.2566  >>>อนุญาตลากิจ (บ้านเหล่าใหญ่ฯ)

16 ก.พ.2566  >>>อนุญาตลากิจ (ท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา)

16 ก.พ.2566  >>>อนุญาตลากิจ (โนนสีดาวิทยา)

16 ก.พ.2566  >>>อนุญาตลากิจ (ไตรคามวิทยา)

15 ก.พ.2566  >>>อนุญาตลากิจ (บ้านหนองตาไก้หนองตุ)

15 ก.พ.2566  >>>อนุญาตลากิจ (ธรรมจารีนิวาส)

15 ก.พ.2566  >>>อนุญาตลากิจ (บ้านโสกเชือกฯ)

15 ก.พ.2566  >>>อนุญาตลากิจ (บ้านกอกวิทยาคาร)

15 ก.พ.2566  >>>อนุญาตลากิจ (บ้านเล้าวิทยาคาร)

15 ก.พ.2566  >>>อนุญาตลากิจ (บ้านกล้วยวิทยา)

15 ก.พ.2566  >>>อนุญาตลากิจ (บ้านโคกมอน)

14 ก.พ.2566  >>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน

                                  >>>>  หนังสือแจ้งสถานศึกษาในสังกัด

                                  >>>>  หนังสือแจ้ง สพป. / สพม.อื่นๆ

13 ก.พ.2566  >>>การเปลี่ยนแปลงชื่อ-ชื่อสกุลในทะเบียนประวัติและ ก.พ.7 (บ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่าฯ)

13 ก.พ.2566  >>>อนุญาตลากิจ (บ้านม่วงท่าลาด)

13 ก.พ.2566  >>>อนุญาตลากิจ (บ้านหนองดู่)

13 ก.พ.2566  >>>อนุญาตลากิจ (บ้านดู่)

8 ก.พ.2566  >>>อนุญาตลากิจ (บ้านสังข์สงยางฯ)

8 ก.พ.2566  >>>อนุญาตลากิจ (บ้านหนองดู่)

6 ก.พ.2566  >>> ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาประจำเขตพื้นที่การศึกษา

                                  >>>>  หนังสือแจ้งสถานศึกษาในสังกัด

                                  >>>>  หนังสือแจ้ง สพป. / สพม.อื่นๆ

                                  >>>>  สิ่งที่ส่งมาด้วย

4 ก.พ.2566  >>>ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ

                                  >>>>  หนังสือแจ้งสถานศึกษาในสังกัด

                                  >>>>  หนังสือแจ้ง สพป. / สพม.อื่นๆ

2 ก.พ.2566  >>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ

                                  >>>>  หนังสือแจ้งสถานศึกษาในสังกัด

                                  >>>>  หนังสือแจ้ง สพป. / สพม.อื่นๆ

30 ม.ค.2566  >>> ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน อัตราละ 15,000 บาท

                                  >>>>  หนังสือแจ้งสถานศึกษาในสังกัด

                                  >>>>  หนังสือแจ้ง สพป. / สพม.อื่นๆ

28 ม.ค.2566  >>> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

                                  >>>>  หนังสือแจ้งสถานศึกษาในสังกัด

                                  >>>>  หนังสือแจ้ง สพป. / สพม.อื่นๆ

27 ม.ค.2566  >>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ ปี พ.ศ.2566

24 ม.ค.2566  >>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

                                  >>>>  หนังสือแจ้งสถานศึกษาในสังกัด

                                  >>>>  หนังสือแจ้ง สพป. / สพม.อื่นๆ

23 ม.ค.2566  >>>อนุญาตลากิจ (โสภโณประชาสรรค์)

18 ม.ค.2566  >>>รายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้วุฒิเพิ่มขึ้น (บ้านธวัชบุรี)

18 ม.ค.2566  >>>อนุญาตลากิจ (บ้านหนองยูง)

18 ม.ค.2566  >>>ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ

                                  >>>>  หนังสือแจ้งสถานศึกษาในสังกัด

                                  >>>>  หนังสือแจ้ง สพป. / สพม.อื่นๆ

17 ม.ค.2566  >>>ตำแหน่งว่างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน อัตรา 15,000 บาท

10 ม.ค.2566  >>>แก้ไขเพิ่มเติมการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566

                                  >>>>  หนังสือแจ้งสถานศึกษาในสังกัด

                                  >>>>  หนังสือแจ้ง สพป. / สพม.อื่นๆ

9 ม.ค.2566  >>>การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

9 ม.ค.2566  >>> ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

                                  >>>>  หนังสือแจ้งสถานศึกษาในสังกัด

                                  >>>>  หนังสือแจ้ง สพป. / สพม.อื่นๆ

4 ม.ค.2566  >>> การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

                                  >>>>  หนังสือแจ้งสถานศึกษาในสังกัด

                                  >>>>  หนังสือแจ้ง สพป. / สพม.อื่นๆ

                                  >>>>  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

                                  >>>>  สิ่งที่ส่งมาด้วย 2,3,4

                                  >>>>  สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

20 ธ.ค.2565  >>> การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566

20 ธ.ค.2565  >>> รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566 

FacebookLink