ร้องเรียนและร้องทุกข์

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
   >> ร้องเรียนเรื่องทั่วไป
   >> ร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ช่องทางการร้องเรียน
     1. เป็นหนังสือ
     2. ด้วยตนเอง
     3. ทางโทรศัพท์  043-513003 ต่อ 101
     4. ทางโทรสาร  043514014
     ที่อยู่  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
 
ศูนย์เผยแพร่
ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง
     >> เผยแพร่การดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง
    >> ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
    >> แสดงความคิดเห็น
ติดต่อศูนย์
       1. ทางโทรศัพท์  043-513003 ต่อ 101
       2. ทางโทรสาร  043514014
      ที่อยู่  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือร้องเรียนทั่วไป
 
Comments