Privacy


PRIVACYVERKLARING DANTE ALIGHIERI UTRECHT 


Deze privacyverklaring beschrijft hoe DANTE ALIGHIERI UTRECHT (vanaf nu Dante Utrecht) omgaat met de persoonsgegevens en overige persoonlijke informatie die u als lid aan de vereniging verschaft.

Dante Utrecht verbindt zich ertoe de gegevens van haar leden te beschermen. 


Vereniging 

Dante Utrecht is een vereniging (met zetel in Nederland) die tot doel heeft de interesse en aandacht voor de Italiaanse taal en cultuur te vergroten en belangstellenden in de regio Utrecht bijeen te brengen. De vereniging tracht dit doel te bereiken door het organiseren van en medewerken aan activiteiten, lezingen, bijeenkomsten, excursies en tentoonstellingen en alle overige wettige middelen. Leden worden geïnformeerd per elektronische post. Herinneringen voor het betalen van contributie kunnen ook per reguliere post worden verzonden.


Algemene gegevens

Dante Alighieri Utrecht

Postadres: Nijhoffstraat 91, 6821 BJ Arnhem

KVK-nr: 40477609

E-mail: secretaris@danteutrecht.nl


Privacygevoelige informatie

Personen die wensen lid te worden van Dante Utrecht leveren de volgende gegevens aan de vereniging aan: 


Naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer.


Deze gegevens zijn enkel en alleen beschikbaar voor de voorzitter, secretaris, penningmeester en leden van de kascommissie van Dante Alighieri Utrecht. 


Deze gegevens zijn nodig voor het versturen van uitnodigingen voor de activiteiten die Dante Utrecht organiseert en de jaarlijkse contributiebrief. Telefoonnummer en postadres worden opgeslagen voor het sturen van eventuele herinneringen naar aanleiding van de contributiebrief.


De gegevens worden bewaard zolang als het lidmaatschap van het betreffende lid voortduurt. Elk lid heeft te allen tijde het recht om de over het betreffende lid opgeslagen gegevens te corrigeren en in te zien alsook om de toestemming voor het opslaan van deze gegevens in te trekken. Dit dient te gebeuren door een mail te sturen naar secretaris@danteutrecht.nl 


Klachten over het gegevensbeheer kunnen ingediend worden bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ 


Datalekken

Datalekken van welke soort dan ook zullen zo snel mogelijk gemeld worden aan de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens. Tevens wordt het datalek intern gedocumenteerd in een spreadsheet die zodra nodig zal worden aangemaakt. Hierin worden beschreven: het datalek, de gevolgen van het datalek en de genomen maatregelen.