Optocht Reglement en Aandachtspunten

Beste carnavalsvierders en wagenbouwers,

Sinds de oprichting van CV De Hèvers trekt een optocht door de straten van Noorbeek.

Deze prachtige stoet, met fraaie wagens, kleurrijke groepen en humoristische enkelingen,

hebben een grote aantrekkingskracht op de inwoners van Noorbeek.

Dit blijkt uit jaarlijkse deelname van ongeveer 350 Noorbekenaren.

Wij verwachten van de deelnemers een carnavaleske houding en carnavalisten die plezier uitstralen tijdens deelname aan de optocht.

Wel legt de gemeente Eijsden-Margraten ons een aantal voorwaarden en aandachtspunten op

ten behoeve van de organisatie en veiligheid van de optocht.

Een aantal hiervan willen wij onder jullie aandacht brengen.

Deze punten onderschrijven wij als vereniging.

Wij adviseren jullie dan ook om deze zoveel mogelijk na te komen.

Tot op heden heeft Cv de Hèvers geen reglement gehanteerd maar vanaf 2015 moet iedere deelnemende groep het Reglement Optocht Gemeente ondertekenen om mee te kunnen doen aan de optocht.

Dit reglement dient voor de optocht ingeleverd te worden bij Cv de Hèvers.

Het reglement vind u via de link hieronder.

Bijgevoegd : Reglement Optocht Gemeente

Aandachtspunten Algemeen:

De optocht mag bestaan uit groepen en wagens met carnavalistische of humoristische inslag

en mogen geen aanstoot geven ten aanzien van de goede zeden of godsdienstige dan wel politieke overtuiging, noch de openbare orde in gevaar brengen.

De ten gehore gebrachte muziek moet carnavals- of feestmuziek zijn.

Het gebruik van alcoholhoudende drank door jongeren die nog niet de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, is verboden.

Het gebruik van alcohol in deze leeftijdsfase kan leiden tot hersenbeschadiging.

Drank mag alleen genuttigd worden op of direct achter de wagen.

Kratten drank staan uit het zicht op de wagen.

Aandachtspunten ten aanzien van bouw wagen:

De wagens moeten zodanig zijn geconstrueerd, dat ze geen gevaar kunnen opleveren

voor deelnemers aan de optocht of voor de zich langs de route bevindende personen.

Tractor en wagen moeten d.m.v. kabel of ketting met elkaar op een veilige manier verbonden worden.

De wielen van de voertuigen dienen zodanig afgeschermd te zijn dat de toeschouwers en deelnemers aan de optocht hier geen direct contact mee kunnen krijgen.

De maximale afmetingen van de deelnemende voertuigen (combinaties) zijn:

Lengte 18 meter; hoogte 4 meter en breedte 3 meter.

Daarnaast dienen de zijkanten tot vlak boven de rijbaan afgewerkt te zijn.

Er dienen voldoende maatregelen te worden genomen om de brandveiligheid te garanderen,

waaronder aanwezigheid van goedgekeurde blusmiddelen en een verbod op het meevoeren van open vuur.

Met name in de nabijheid van het stroomaggregaat mogen uitsluitend moeilijk ontvlambare materialen gebruikt worden.

Tevens dient bij het stroomaggregaat en in het trekkende voertuig een goedgekeurde brandblusser aanwezig te zijn.

Opslag reserve brandstof uitsluitend in een stalen jerrycan.

Het is aan te bevelen om bij grote, onoverzichtelijke combinaties,

tussen tractorchauffeur en deelnemers op wagen een communicatiesysteem te hebben

(bv. een camera op de wagen en een monitor op de tractor; GSM etc.).

Deelnemers mogen alleen via de achterzijde gelegen opgang/trap de wagen bereiken

Het is aan te bevelen om een hekje o.i.d. te maken boven aan de trap van de wagen.

Zowel aan de zijkanten als de voorzijde dient de opbouw van dusdanige hoogte te zijn dat op- en afstappen onmogelijk wordt gemaakt.

Aandachtspunten tijdens aanrijden, opstellen en trekken optocht:

Tijdens aanrijden van en naar optocht(en) het uitdrukkelijke advies om geen personen op de wagen te vervoeren en geen mechanisch versterkte muziek ten gehore brengen.

Zorg voor een aaneengesloten optocht.

Uitstrooien van confetti etc. is verboden.

Bestuurders van de voertuigen dienen gedurende de optocht vrij te zijn van alcohol.

Bestuurder moet alle documenten (rijbewijs, correcte verzekeringspapieren etc.) kunnen tonen aan de overheidsinstanties .

Hinderlijk gedrag en overlast (door drankgebruik) dient te worden voorkomen

De maximale geluidsbelasting tijdens het opstellen voor de optocht mag niet meer dan 75 dB(A) bedragen.

De maximale geluidsbelasting tijdens de optocht mag niet meer dan 90 dB(A) bedragen.

Per deelnemende wagen mag maar 1 persoon belast zijn met de bediening van de muziek-/geluidsinstallatie.

Deze persoon dient ook het aanspreekpunt te zijn voor de optochtcommissie betreffende de muziekkeuze en dient dan ook de aanbevelingen uit te voeren.

Deelnemende voertuigen en bestuurders moeten voldoen aan alle wettelijk geldende bepalingen.

Samengestelde voertuigen dienen afzonderlijk verzekerd te zijn.

Zondag

14.11 uur Opstellen voor de optocht in de Wesch, grote wagens vanaf Bergenhuizen of Mheerelindje.

14.33 uur Grote optocht Route:

Wesch, Burg. Nahonstraat, Kempestraat, Onderstraat, Pley, Dorpstraat, Bovenstraat,

Brigidastraat, Rubdelstraat, Vroelenstraat, van Duijnstraat, 12e Septemberlaan,

St. Maartensweg, Dorpstraat, Pley, waarna ontbinding op de Pley.

Lees ook de brief van de Gemeente Margraten-Eijsden hieronder.

******* Brief van Burgemeester D.A.M. Akkermans *******

Beste carnavalsverenigingen,

We staan weer aan de vooravond van de viering van de "vastenaovend".

Het culturele festijn van het jaar waar vele burgers als deelnemer of toeschouwer bij betrokken zijn.

Er wordt volop gefeest en op de diverse dagen trekken er optochten door onze kerkdorpen.

Voor deze optochten zijn vorig jaar vergunningen afgegeven voor de duur van 5 jaar.

Sinds 1 januari 2014 hebben we echter te maken met de alcohol maatregel voor iedereen onder de 18 jaar.

Om ongeoorloofd en overmatig alcoholgebruik tegen te gaan is het goed om deelnemers aan de optochten hierop te attenderen. Dit kan in de vorm van een reglement.

Onderstaand treft u het Reglement Optocht Gemeente aangevuld met de alcohol maatregel per 1-1-2014 aan.

Doe hiermee uw voordeel.

Tijdens de carnavalsoptochten zullen er steekproefsgewijs controles door politie en Buitengewoon Opsporing Ambtenaren worden uitgevoerd. Zij zullen expliciet controleren op het naleven van de voorwaarden zoals gesteld op het gebied van geluid en alcohol.

Bij overtredingen zal er handhavend worden opgetreden. Dit kan tot gevolg hebben dat de deelnemer(s) door de organisatie worden uitgesloten van verdere deelname aan de optocht. Ook is het mogelijk dat er bekeuringen worden uitgedeeld.

Ik reken er echter op dat u uw verantwoordelijkheid in deze neemt door enerzijds de deelnemers aan de optocht duidelijk te instrueren en anderzijds zorg te dragen voor de noodzakelijke controle.

Ik wens u een onvergetelijke "vastenaovend"!

Met vriendelijke groet,

Burgemeester D.A.M. Akkermans

De Carnavalsvereniging de Hèvers wenst jullie “väöl sjpas en plezeer” toe tijdens het maken van de wagen en het meetrekken in de optocht.