+++มูลนิธิ ชัยพัฒนา และโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราช ดำริ จะจัดงาน "รับลม ชมนก  พระอาทิตย์ตก ณ แหลมผักเบี้ย ครั้งที่ 3" ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2558 ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านพะเนิน หมู่ 1 ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

+++อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

+++ใบสมัครประเภทบุคคลทั่วไป การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์

++โครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และใช้ในหน่วยงานตำรวจตระเวนชายแดน

++ กองสารนิเทศ ได้ทำแอพพลิเคชั่น "Thai Police Phonebook" ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นที่รวบรวมรายชื่อตำรวจสำหรับใช้งานบนโทรศัพท์    มือถือ และแท็บเล็ต ทั้ง นี้ ก็เพื่ออำนวยความสะดวกในการสืบค้นหาข้อมูลหมายเลขของราชการตำรวจระดับ สารวัตรขึ้นไป รวมไปถึงสถานีตำรวจ และที่ทำการตำรวจในหน่วยต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถใช้ประโยชน์จากแอพฯ นี้ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายที่รวดเร็ว และทันท่วงทีอีกด้วย   ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...คลิ๊ก  
++ ดาวน์โหลด สมุดโทรศัพท์  police phone book 2515 
 

 ++การ คัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. ที่มีอายุ 53 ปี ขึ้นไปเพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

++ คำสั่ง ตร. ที่ 551/2558 ลง 29 ก.ย.58 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ

++ ส่ง สำเนาประกาศ ตร. เรื่อง การแก้ไขประกาศรายชื่อข้าราชการตำตรวจที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และจะพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพิ่มเติม

++ ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ ผบก. และ รอง ผบก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร.


++ การมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการตำรวจที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2558


++ แบบประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินอยู่ในกลุ่มสูงกว่ามาตรฐานกลาง


++ ข้าราชการตำรวจที่จะพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2559


++ การรับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณ ใน ก.พ.7


++ การนับระยะเวลาทวีคูณเมื่อขอบำเหน็จบำนาญ


++ ประกาศอาวุโส ผบช. และ รอง ผบช. วาระประจำปี2558 (ครั้งที่2)


++ พระราชทานยจชั้นสัญญาบัตร (วาระ ต.ค.58)