กองกํากับการ ๔ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการฝึก ศึกษา อบรม และวิจัย พัฒนาเกี่ยวกับการสงครามพิเศษ อาวุธ ยุทธวิธี การฝึกส่งกําลังทางอากาศ การฝึกพิเศษอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย และเป็นกําลังสนับสนุนการปฏิบัติการสงครามพิเศษ การยุทธส่งทางอากาศ การยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศ ในกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ ภาวะฉุกเฉิน หรือภาวะสงคราม โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 

 ๕.๑ งานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล งานสวัสดิการ งานคดีและวินัย งานงบประมาณ งานการเงิน งานการพัสดุ ของกองกํากับการ ๔

 ๕.๒ การวิจัย ประเมินผล พัฒนาการเรียนการสอน หลักสูตรต่าง ๆ การประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติภารกิจของกองบังคับการ งานธุรการและการจัดการฝึก เป็นกําลังสนับสนุนการปฏิบัติการสงครามพิเศษ การยุทธส่งทางอากาศ การยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศ ในกรณีที่เกิดสถานการณ์ ไม่ปกติ ภาวะฉุกเฉิน หรือภาวะสงคราม

 ๕.๓ กองร้อยฝึกรบพิเศษ มีหน้าที่ดําเนินการฝึกอบรมเกี่ยวกับการสงครามพิเศษการปฏิบัติการจิตวิทยา  การป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ การควบคุมฝูงชน และเป็นกำลังสนับสนุนในการปฏิบัติการสงครามพิเศษ การยุทธส่งทางอากาศ ในกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ ภาวะฉุกเฉิน หรือภาวะสงคราม 

 ๕.๔ กองร้อยฝึกอาวุธ ยุทธวิธี มีหน้าที่ดําเนินการฝึกอบรมเกี่ยวกับอาวุธและยุทธวิธีพิเศษ การต่อต้านและปราบปรามการก่อการร้าย การรักษาความปลอดภัย การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยการเก็บกู้ ทําลายวัตถุระเบิด และเป็นกําลังสนับสนุนในการปฏิบัติการสงครามพิเศษ การยุทธส่งทางอากาศ การยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศ ในกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ ภาวะฉุกเฉิน หรือภาวะสงคราม

 ๕.๕ กองร้อยฝึกส่งกําลังทางอากาศ มีหน้าที่ดําเนินการฝึกอบรมเกี่ยวกับการฝึก นักโดดร่ม การควบคุมการโดดร่ม การส่งกําลังทางอากาศ และเป็นกําลังสนับสนุนในการปฏิบัติการสงครามพิเศษ การยุทธส่งทางอากาศ การยุทธเคลื่อนที่ ทางอากาศ ในกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ ภาวะฉุกเฉิน หรือภาวะสงคราม 

 ๕.๖ งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
  

ข่าวประชาสัมพันธ์


 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560 

     คู่มือแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560 หลักสูตรการฝึกโดดร่มใหม่แบบสายกระตุกคงที่ 
         


                                                        ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


+++มูลนิธิ ชัยพัฒนา และโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราช ดำริ จะจัดงาน "รับลม ชมนก  พระอาทิตย์ตก ณ แหลมผักเบี้ย ครั้งที่ 3" ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2558 ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านพะเนิน หมู่ 1 ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

+++อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

+++ใบสมัครประเภทบุคคลทั่วไป การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์

++โครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และใช้ในหน่วยงานตำรวจตระเวนชายแดน

++ กองสารนิเทศ ได้ทำแอพพลิเคชั่น "Thai Police Phonebook" ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นที่รวบรวมรายชื่อตำรวจสำหรับใช้งานบนโทรศัพท์    มือถือ และแท็บเล็ต ทั้ง นี้ ก็เพื่ออำนวยความสะดวกในการสืบค้นหาข้อมูลหมายเลขของราชการตำรวจระดับ สารวัตรขึ้นไป รวมไปถึงสถานีตำรวจ และที่ทำการตำรวจในหน่วยต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถใช้ประโยชน์จากแอพฯ นี้ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายที่รวดเร็ว และทันท่วงทีอีกด้วย   ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...คลิ๊ก  
++ ดาวน์โหลด สมุดโทรศัพท์  police phone book 2016
 

 
++การ คัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. ที่มีอายุ 53 ปี ขึ้นไปเพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

++ คำสั่ง ตร. ที่ 551/2558 ลง 29 ก.ย.58 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ

++ ส่ง สำเนาประกาศ ตร. เรื่อง การแก้ไขประกาศรายชื่อข้าราชการตำตรวจที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และจะพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพิ่มเติม

++ ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ ผบก. และ รอง ผบก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร.


++ การมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการตำรวจที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2558


++ แบบประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินอยู่ในกลุ่มสูงกว่ามาตรฐานกลาง


++ ข้าราชการตำรวจที่จะพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2559


++ การรับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณ ใน ก.พ.7


++ การนับระยะเวลาทวีคูณเมื่อขอบำเหน็จบำนาญ


++ ประกาศอาวุโส ผบช. และ รอง ผบช. วาระประจำปี2558 (ครั้งที่2)


++ พระราชทานยจชั้นสัญญาบัตร (วาระ ต.ค.58) 
                 

                                                                                                                             

                                                                                                                           

  
                                                                                                                           
http://www.bpp.go.th/pemika_pdf/bpp60.pdfhttp://164.115.20.79/bpp.go.th/index.php/25-document/information/108-bpp-25580644http://www.bpp.go.th/bppmain_school/