กองกํากับการ ๑ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเป็นหน่วยปฏิบัติการสงครามพิเศษ การยุทธส่งทางอากาศ การยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศ ปฏิบัติการจิตวิทยา สนับสนุนการยิงด้วยอาวุธประจําหน่วย สนับสนุนภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน การป้องกันประเทศ และรักษาผลประโยชน์ของชาติตามแนวชายแดน โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

 ๒.๑ งานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล งานสวัสดิการ งานคดีและวินัย งานงบประมาณ งานการเงิน งานการพัสดุ ของกองกํากับการ ๑

    ๒.๒ กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา มีหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการจิตวิทยาเพื่อสนับสนุน การปฏิบัติของกองบังคับการและเป็นกําลังสนับสนุนในการปฏิบัติการสงครามพิเศษ การยุทธส่งทางอากาศการ-ยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศสนับสนุนภารกิจการป้องกันประเทศ รักษาผลประโยชน์ของชาติตามแนวชายแดนในกรณีที่มีสถานการณ์ไม่ปกติภาวะฉุกเฉินหรือภาวะสงคราม

 ๒.๓กองร้อยอาวุธมีหน้าที่สนับสนุนการยิงให้กับหน่วยดำเนินกลยุทธ์และเป็นกําลังสนับสนุน ในการปฏิบัติการสงครามพิเศษ การยุทธส่งทางอากาศ การยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศ สนับสนุนภารกิจการป้องกันประเทศ รักษาผลประโยชน์ของชาติตามแนวชายแดน ในกรณีเกิดสถานการณ์ไม่ปกติ ภาวะฉุกเฉิน และภาวะสงคราม

 ๒.๔ กองร้อยรบพิเศษ ๑ ๔ เป็นหน่วยดำเนินกลยุทธ์ในการปฏิบัติการสงครามพิเศษ  การยุทธส่งทางอากาศการยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศในการป้องกันและรักษาสถานการณ์ชายแดน การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน

๒.๕ งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

                

 
                                                                                                                                                                                                         ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


    รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ จำนวน 790 อัตรา


       รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ จำนวน 790 อัตรา

    ชั้นสัญญาบัตร จำนวน 150 อัตรา 

     ชั้นประทวน จำนวน 640 อัตรา

กำหนดการมีดังนี้

1. ออกประกาศรับสมัครฯ click
            25 – 31 ส.ค.60
    
2. รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต เท่านั้น
           1 – 22 ก.ย.60
ทาง
 http://www.policeadmission.org/ 
     
3. ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน 
      - 27 ต.ค. – 4 พ.ย.60
  
4. สอบข้อเขียน วันอาทิตย์ที่ 5 พ.ย.60   
5. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน 
       - 14 พ.ย.60
  
6. ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง  และตรวจร่างกาย 
       -  21 พ.ย. – 3 ธ.ค.60
    
7. ประกาศผลการตรวจร่างกาย (เฉพาะผู้ไม่ผ่าน)  6 ธ.ค.60     
8. ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้/ผู้สอบแข่งขันได้สำรอง
        - 19 ม.ค.61
     
9. ผู้สอบแข่งขันได้ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ
        -  1 ก.พ.61
   

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

++ กองสารนิเทศ ได้ทำแอพพลิเคชั่น "Thai Police Phonebook" ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นที่รวบรวมรายชื่อตำรวจสำหรับใช้งานบนโทรศัพท์    มือถือ และแท็บเล็ต ทั้ง นี้ ก็เพื่ออำนวยความสะดวกในการสืบค้นหาข้อมูลหมายเลขของราชการตำรวจระดับ สารวัตรขึ้นไป รวมไปถึงสถานีตำรวจ และที่ทำการตำรวจในหน่วยต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถใช้ประโยชน์จากแอพฯ นี้ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายที่รวดเร็ว และทันท่วงทีอีกด้วย
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...คลิ๊ก  

++ ดาวน์โหลด สมุดโทรศัพท์  police phone book 2515 
 

++การ คัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. ที่มีอายุ 53 ปี ขึ้นไปเพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

++ คำสั่ง ตร. ที่ 551/2558 ลง 29 ก.ย.58 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ

++ ส่ง สำเนาประกาศ ตร. เรื่อง การแก้ไขประกาศรายชื่อข้าราชการตำตรวจที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และจะพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพิ่มเติม

++ ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ ผบก. และ รอง ผบก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร.


++ การมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการตำรวจที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2558


++ แบบประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินอยู่ในกลุ่มสูงกว่ามาตรฐานกลาง


++ ข้าราชการตำรวจที่จะพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2559


++ การรับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณ ใน ก.พ.7


++ การนับระยะเวลาทวีคูณเมื่อขอบำเหน็จบำนาญ


++ ประกาศอาวุโส ผบช. และ รอง ผบช. วาระประจำปี2558 (ครั้งที่2)


++ พระราชทานยจชั้นสัญญาบัตร (วาระ ต.ค.58)


 ข้อมูลข่าวสารทางราชการ


 เปิดรับสมัคร บุคคลภายนอกเพศชาย วุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่า

(ไม่รับวุฒิ ม.6) จำนวน 183 อัตรา

กำหนดการมีดังนี้

   1. ออกประกาศรับสมัครฯ     20 – 26 ก.ค.60
   2. รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น  http://www.policeadmission.org/      27 ก.ค. – 18 ส.ค.60
   3. ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อ     เขียน     14 – 24 ก.ย.60
   4. สอบข้อเขียน     วันอาทิตย์ที่ 24 ก.ย.60
   5. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน     29 ก.ย.60
   6. ทดสอบภาคความเหมาะสมกับ                    ตำแหน่ง และตรวจร่างกาย     7 – 18 ต.ค.60
   7. ประกาศผลการตรวจร่างกาย
       (เฉพาะผู้ไม่ผ่าน)
     20 ต.ค.60
   8. ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้/ผู้สอบ         แข่งขันได้สำรอง     24 พ.ย.60
    9. ผู้สอบแข่งขันได้ ได้รับการบรรจุและ         แต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน     1 ธ.ค.60
  
    กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการทดสอบความรู้          ความสามารถด้วยวิธีสอบข้อเขียน
     2.พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่      แก้ไขเพิ่มเติม
     3.พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้าน         เมืองที่ดี พ.ศ. 2546
     4.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.       2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
     5.กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ       ตำรวจ พ.ศ. 2551
     6.กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ       ตำรวจ พ.ศ. 2553
     7.กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556
     8.ประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 54       งานสารบรรณ และที่แก้ไขเพิ่มเติม