AX STAVAS

Váš spoľahlivý dodávateľ kameniva

AX STAVAS štrk-kamenivo

Naša spoločnosť pôsobí od roku 2001. Zaoberáme sa ťažbou a spracovaním prírodného hutného kameniva z naplavenín rieky Hron. Naša prevádzka je umiestnená v Želiezovciach (okres Levice).

Na výrobnú činnosť využívame modernú plne automatizovanú linku, ktorú sme v roku 2008 rozšírili o technológiu na sušenie drveného kameniva.

Prírodné ťažené a drvené kamenivo sa využíva na výrobu betónových, maltových a bitúmenových zmesí a na ďalšie stavebné účely. Sušené drvené kamenivo sa využíva pri výrobe maltových zmesí, stavebnej chémie a je možné ho využiť aj pri otryskávaní kovov.

Celý výrobný proces je riadený príručkou kvality systému vnútropodnikovej kontroly výrobcu kameniva, na ktorý Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Bratislava vydal Certifikát vnútropodnikovej kotroly č.1301-CPD-0061.