O firmie

Alarmy Kamery S.C.

ul.G.Bacewicz 4

58-506 Jelenia Góra

Nip 6112770232

ING 46105017511000009233250001

Ponad dziesięć lat w branży pozwoliło nam zebrać doświadczenie, którym chętnie się podzielimy. Wszystko, byś poczuł/a się bezpiecznie.

Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Alarmy Kamery S.C. Paweł Marceluk Dariusz Saczkowski

uprzejmie informujemy, że firma Alarmy Kamery S.C. Paweł Marceluk, Dariusz Saczkowski przetwarza informacje ze źródeł publicznych, oraz ogólnodostępnych, GUS, Internetu, tworząc bazę danych. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO”, mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest wyłącznie Alarmy Kamery S.C. z siedzibą w Jeleniej Górze ul. G.Bacewicz 4

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. ul.G.Bacewicz 4 lub drogą e-mailową pod adresem: alarmykamerysc@gmail.com

2.Administratorem danych są wyłącznie właściciele firmy czyli P. Paweł Marceluk oraz Dariusz Saczkowski

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę polegają na oferowaniu klientom produktów, przygotowywaniu ofert, kontakt w celu przedstawiania szeroko pojętych informacji technicznych oraz handlowych w tym marketingowych związanych z oferowanymi produktami. Przetwarzanie danych jest niezbędne, aby Spółka mogła tworzyć i dostarczać swoim klientom takie produkty.

5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu dostarczania firmie Alarmy Kamery S.C. kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez Spółkę produktów, jak również w celach statystycznych.

6. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane również przez źródła publicznie dostępne wskazane w pkt. 13 poniżej.

7. Państwa dane nie są udostępniane a jedynie przetwarzane do celów prowadzenia działalności gospodarczej przez firmę Alarmy Kamery S.C.

8. Dostęp do Państwa danych jest zabezpieczony hasłem. Elektroniczny system sprzedaży oparty jest o program Insert GT, który jest dostosowany do nowych przepisów, o których mowa. Nasze stanowiska handlowe są tak usytuowane, by nie było możliwości podglądu ekranu komputera przez osoby niepożądane.

9. Pani/Pana dane osobowe będą przez Alarmy Kamery S.C. przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki, o których mowa w pkt. 4 powyżej.

10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

11.a. żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

11.b. żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

11.c. żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

11.d. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

11.e wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,

11.f. przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

11.g. wniesienia skargi.

12. Z praw wskazanych w pkt.11 powyżej można skorzystać poprzez:

12.a. kontakt e-mailowy pod adresem: alarmykamerysc@gmail.com

12.b. kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul.G.Bacewicz 4; 58-506 Jelenia Góra

13. Pozyskanie danych osobowych może nastąpić w sposób bezpośredni albo ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS).

14. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

15. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa w pkt. 5 powyżej.

16. Jeśli nie zgadzacie się Państwo z jakimiś zapisami umieszczonymi powyżej, coś wymaga sprostowania lub wyjaśnienia bardzo prosimy o informację – zgodnie z pkt. 1.