0. Α.Ε.Ν. Μακεδονίας

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟ WIFI
ΠΡΟΣΒΑΣΗ - ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

Σύνδεσμος για την ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας 


ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ


 ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΛΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

ΣΧΟΛΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝναυτική ικανότητα


Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας  – Τροποποίηση Προεδρικού Διατάγματος 141/2014.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 141/2014

Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιώματα υπηρεσίας στα πλοία και άλλες διατάξεις – Αντικατάσταση Προεδρικού Διατάγματος 243/1998.


αναρτώνται αποφάσεις που αφορούν στα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων

Το Φεβρουάριο του 2015 η ΑΕΝ Μακεδονίας ολοκλήρωσε την ένταξη της στο Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας. 
     
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
& ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

http://www.hcg.gr/

%CE%99%CE%9A%CE%A1%CE%9F.jpg

http://www.eugenfound.edu.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=1

https://sites.google.com/site/aenmak/home/GSM.png

https://sites.google.com/site/aenmak/home/cov2pos.jpg