0. Α.Ε.Ν. Μακεδονίας

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟ WIFI
ΠΡΟΣΒΑΣΗ - ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ


 ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΛΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

ΣΧΟΛΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝναυτική ικανότητα


Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας  – Τροποποίηση Προεδρικού Διατάγματος 141/2014.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 141/2014

Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιώματα υπηρεσίας στα πλοία και άλλες διατάξεις – Αντικατάσταση Προεδρικού Διατάγματος 243/1998.


αναρτώνται αποφάσεις που αφορούν στα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων

Το Φεβρουάριο του 2015 η ΑΕΝ Μακεδονίας ολοκλήρωσε την ένταξη της στο Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας. 
     
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
& ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

http://www.hcg.gr/

%CE%99%CE%9A%CE%A1%CE%9F.jpg

http://www.eugenfound.edu.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=1

https://sites.google.com/site/aenmak/home/GSM.png

https://sites.google.com/site/aenmak/home/cov2pos.jpg