Jacht / Veldwerk

De ideale staande hond

De staande hond moet energiek jagen, hij moet gedurende een hele loop een hoog werktempo handhaven. Tijdens zijn werken moet hij zoeklust en jachtpassie uitstralen.

De hond moet zijn veld zorgvuldig, systematisch, goed op de wind en met goede kophouding afzoeken. De hond moet een stijlvolle jager zijn; dat wil zeggen dat hij moet jagen in een stijl inherent aan zijn ras. Het feit dat een staande hond zijn zoekpatroon, zijn werktempo en mate van concentratie aanpast aan de wisselende omstandigheden van terrein, wild en wind, getuigt van jachtverstand; deze eigenschap wordt hoog gewaardeerd.

Het punt

Er is sprake van een punt als de staande hond als gevolg van gericht zoeken wild vindt en dit bewust voorstaat. Een punt begint met het arrêt eventueel gevolgd door samen met de voorjager aantrekken, rust bij het opgaan van het wild en op het schot en eindigt als de hond door de voorjager is aangelijnd tenzij eerst moet worden geapporteerd. De kwaliteit van een punt wordt mede bepaald door de wijze waarop de verwaaiing in eerste instantie wordt opgenomen, de manier waarop het rechtstreekse contact met het wild ontstaat en de autoriteit van het arrêt.

Arrêt

Eenmaal tot voorstaan gekomen, moet de staande hond blijven staan tot zijn voorjager geheel is genaderd tenzij een hernieuwde aanval nodig is om het wild opnieuw te blokkeren.

Aantrekken

Indien nodig moet de hond op commando samen met zijn voorjager aantrekken om zo het wild te tonen. Het coulé moet soepel en energiek zijn en het moet autoriteit uitstralen. Tijdens het coulé mag de voorjager niet voor zijn hond komen.

Steadiness

Bij het opgaan van het wild moet de hond steady zijn. Ook op het schot moet de staande hond steady zijn, dat wil zeggen dat hij niet mag inspringen en in voorkomend geval de opdracht van zijn voorjager om te apporteren moet afwachten.

De staande hond moet wildrein zijn. Dit houdt in dat de hond geen gezond wild mag vangen of achtervolgen.

Apport

De staande hond moet, indien het wild na het aantrekken geschoten is, dood en aangeschoten wild vinden en apporteren. Hij moet daartoe gemakkelijk kunnen omschakelen van het werk vóór naar het werk ná het schot.

Veldwedstrijden

Een veldwedstrijd voor staande honden is een wedstrijd, waarop de honden in het vrije veld, jagend vóór het schot, op levend wild, worden beoordeeld naar de mate waarin zij effectief, op raseigen wijze en in samenwerking met hun voorjager werken.

Veldwedstrijden hebben in eerste instantie ten doel:

  • Het beoordelen van de kwaliteit van het geleverde werk van de deelnemende honden;
  • Het in wedstrijdverband vergelijken van de geleverde prestaties van de deelnemende honden.
  • Het uiteindelijke doel van de veldwedstrijden is de selectie van zo geschikt mogelijk fokmateriaal teneinde aldus een bijdrage te leveren aan het verantwoord fokken van voor het werk geschikte jachthonden waardoor het gebruik van goede honden en daarmee de weidelijkheid ter jacht worden bevorderd en waardoor het raseigen karakter van de verschillende jachthondenrassen in stand wordt gehouden.

Soorten veldwedstrijden

Internationale kampioenschapsveldwedstrijd

Een internationale kampioenschapsveldwedstrijd is een kampioenschapsveldwedstrijd, waarvoor namens de F.C.I. vergunning is verleend om internationale kampioenschapsprijzen toe te kennen.

Nationale kampioenschapsveldwedstrijd

Een nationale kampioenschapsveldwedstrijd is een kampioenschapsveldwedstrijd, waarvoor namens de R.v.B. vergunning is verleend om nationale kampioenschapsprijzen toe te kennen.

Novice-veldwedstrijd

Een novice-veldwedstrijd is een niet-kampioenschapsveldwedstrijd, waarvoor beperkende bepalingen met betrekking tot ervaring en of prestatieniveau van deelnemende honden van kracht zijn. De in te schrijven honden moeten bij aanvang van het betreffende seizoen - voorjaarsseizoen dan wel najaarsseizoen - de leeftijd van 2 jaar hebben bereikt en zij mogen bij aanvang van dat seizoen nog geen kwalificatie hebben behaald op een nationale of internationale kampioenschapsveldwedstrijd.

Voor novice-veldwedstrijden zijn met betrekking tot de beoordeling van de honden in beginsel dezelfde bepalingen van kracht welke gelden voor overeenkomstige kampioenschapsveldwedstrijden met dien verstande dat deze regels met enige souplesse mogen worden gehanteerd en dat op voorjaarswedstrijden voor staande honden punten gemaakt op fazanten in dezelfde zin tellen als punten gemaakt op patrijzen.

Jeugd-veldwedstrijd

Een jeugd-veldwedstrijd is een niet-kampioenschapsveldwedstrijd, welke uitsluitend in solo wordt gelopen en waarvoor beperkende bepalingen met betrekking tot de maximum leeftijd van de deelnemende honden van kracht zijn.

De in te schrijven honden mogen bij aanvang van het betreffende seizoen - voorjaarsseizoen dan wel najaarsseizoen - de leeftijd van 2 jaar nog niet hebben bereikt.

Voor jeugd-veldwedstrijden zijn met betrekking tot de beoordeling van de honden de bepalingen, welke gelden voor overeenkomstige kampioenschapsveldwedstrijden in beginsel niet van kracht.

Van de deelnemende honden wordt door de keurmeesters, zoveel als mogelijk, de natuurlijke aanleg beoordeeld en een verwachting voor de toekomst uitgesproken; een en ander in relatie tot de werkeisen en de werkstijl van het ras.

Bron: ORWEJA Algemeen Veldwedstrijdreglement, supplement staande honden.

De Koninklijke Nederlandse JagersVereniging - KNJV

Postbus 1165

3800 BD AMERSFOORT

Tel 033 4619841

Fax 033 4651355

E-mail: knjv@wxs.nl

Van nature bezitten jachthonden de eigenschappen die zij voor hun taak tijdens de jacht nodig hebben. Die eigenschappen moeten wel ontwikkeld en in goede banen geleid worden. Het succesvol trainen van jachthonden betekent iedere dag bewust en consequent bezig zijn met de hond en veel oefenen.

Goed opgeleide jachthonden zijn onmisbaar voor de jacht. De Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging (KNJV) organiseert daarom op diverse plaatsen trainingen. In deze cursus “zelfopleiding jachthonden” leert men de hond op te leiden tot een bruikbare jachthond. Naast basis gehoorzaamheid (appèl), wordt vooral aandacht besteed aan het apporteren.

Meestal bestaat de beginnersgroep uit honden van 6 tot 18 maanden. Op sommige plaatsen worden ook cursussen aangeboden, waar jachthondenpups vanaf een leeftijd van acht weken terecht kunnen. Deelname aan een puppycursus, algemeen of gericht op jacht, is voor elke jonge jachthond aan te raden.

De cursussen beginnen in maart/april en worden afgesloten met een examen (Jachthondenproef) in de periode juli-september. De cursussen worden in alle provincies aangeboden.

Gediplomeerde jachthonden (met minimaal een KNJV-B diploma) mogen meedoen met de Meervoudige Apporteer Proeven (MAP’s). Op deze wedstrijden wordt de jachtpraktijk nagebootst. Het wedstrijd-seizoen wordt afgesloten met de NIMROD in november. Hiervoor worden de beste honden van elk ras uitgenodigd.

Voor informatie over deze cursussen kunt u contact opnemen met de KNJV: info@knjv.nl of 033-4619841.

De KNJV heeft een folder ontwikkeld met een korte uitleg van de training van jachthonden. Deze folder kunt u downloaden door op de afbeelding te klikken.

In elke provincie heeft de KNJV een provinciale jachthonden coördinator. Zij kunnen informatie geven over de jachthondentrainingen in hun provincie. De meeste trainingen beginnen in maart/april.

De KNJV heeft samen met haar verzekeraar een ongevallenverzekering voor jachthonden ontwikkeld. Deze verzekering dekt o.a. de financiële schade als gevolg van een blessure, het eten van vergif, aanrijdingen door auto's, of verwondingen door prikkeldraad.

Alle leden van de KNJV ontvangen het vakblad "De Nederlandse Jager" 24 keer per jaar. Hierin staan de ontwikkelingen, activiteiten en andere wetenswaardigheden op het gebied van jacht en jachthonden. Bovendien is dit het enige vakblad waarin elke veertien dagen artikelen, specifiek over de opvoeding en training van jachthonden gepubliceerd worden.