Home / cartref‎ > ‎

Officers, Committee and Policy – Y Swyddogion, y Pwyllgor a'r Polisi

  Officers and Committee Y Swyddogion a'r Pwyllgor

Llywydd / President Catrin Finch

Cadeirydd / Chairman June Wilson

 Is-Gadeirydd / Vice-Chairman

 John Wildig

 Ysgrifennydd Rhodd Gymorth / Gift Aid Secretary

 Sue Wildig

 Trysorydd / Treasurer

 Timothy Cutts

 Ysgrifennydd Cymdeithasol / Social Secretary

 Liz Kelly

 Ysgrifennydd / Secretary

 Sarah Rees

 Ysgrifennydd y Noddwyr / Patrons Secretary

 I’w llenwi/To be filled

 Cyhoeddusrwydd / Publicity

 I’w llenwi/To be filled

 Llyfrgellydd / Librarian

 David Lucas

 Ysgrifennydd y Cofnodion / Minutes Secretary

 Mary Bott

 Nawdd / Sponsorship

 Robert Haydon-Jones

 Swyddog Datblygu / Development Officer

 Gayner Eyre

 

 

 Arweinwyr Adrannau / Section Leaders

 Mary Bott

 Gayner Eyre

 

 

 Bill Perkins

 Gareth Kelly

 

Arweinydd / Conductor David Russell Hulme

Dirprwy Arweinydd / Deputy Conductor Margaret Maddock

Cyfeilydd / Accompanist Janice Rees

  Polisi Diogelu Data Data Protection Policy

Polisi Diogelu Data

1.   Mae’r polisi hwn yn esbonio sut mae Cymdeithas Gorawl Aberystwyth yn ymdrin â data personol.

2.   Mae’r canlynol, sy’n dal swydd fel aelod o Bwyllgor Cymdeithas Gorawl Aberystwyth, yn cadw data personol ar ran y Gymdeithas: Cadeirydd, Ysgrifennydd, Trysorydd, Swyddog Cyhoeddusrwydd, Llyfrgellydd, Ysgrifennydd Cymdeithasol, Ysgrifennydd Cymorth Rhodd, Ysgrifennydd y Noddwyr ac Arweinwyr Adran.

3.   Mae Cymdeithas Gorawl Aberystwyth yn casglu data personol aelodau, noddwyr, y cyfryngau a gwasanaethau proffesiynol eraill, hysbysebwyr, ac ati. Mae’r Gymdeithas yn cadw gwybodaeth o’r fath ar gyfer ei defnydd ei hun yn unig, er enghraifft, i weinyddu tanysgrifiadau aelodaeth, i gysylltu ag aelodau a noddwyr, i roi gwybodaeth am ddyddiadau a lleoliadau ymarferion, gweithgareddau cymdeithasol ac, yn achlysurol, am ddigwyddiadau cerddorol lleol.

4.   Mae aelodau yn cyflenwi data personol pan fyddant yn ymuno â’r Gymdeithas bob blwyddyn: enw, cyfeiriad, cyfeiriad e-bost, rhif ffôn cartref a ffôn symudol. Cedwir eu manylion cyswllt ar restrau gweithredol o’r aelodaeth am flwyddyn wedi iddynt ymuno â’r Gymdeithas, ond gellid eu cadw am hyd at bum mlynedd i bwrpas gwahodd cyn-aelodau i ailymuno mewn rhai achosion. Cedwir data personol noddwyr sy’n cyfrannu’n rheolaidd at y Gymdeithas ar restr weithredol o noddwyr cyhyd â’u bod yn dal i gyfrannu, ond gellid eu cadw am hyd at bum mlynedd wedyn er mwyn gwneud ceisiadau pellach am gefnogaeth. 

5.   Mae Cymdeithas Gorawl Aberystwyth yn rhannu data personol gyda Chyllid a Thollau EM i hawlio ad-daliadau Cymorth Rhodd a chyda’r Comisiwn Elusennau i roi manylion cyswllt Ymddiriedolwyr (aelodau’r Pwyllgor).

6.   Mae Cymdeithas Gorawl Aberystwyth yn dal data yn unol â safonau arfer da ynghylch diogelwch data personol teuluol. Nid yw data yn cael eu hamgryptio. Mae aelodau’r Pwyllgor yn cadw data yn eu cartrefi, naill ai ar bapur neu ar eu cyfrifiaduron neu eu dyfeisiau personol. Ni anfonir e-byst grŵp at aelodau na noddwyr gyda’r cyfeiriadau yn agored, hynny yw, lle mae cyfeiriad e-bost un derbynnydd yn weladwy i un arall.

7.   Gall unrhyw un sydd wedi cyflwyno data personol i Gymdeithas Gorawl Aberystwyth dynnu yn ôl eu caniatâd i ddefnyddio neu i gadw’r data hynny ar unrhyw adeg drwy roi gwybod i swyddog o’r Gymdeithas (gweler paragraff 2 uchod), er enghraifft, trwy ofyn am gael tynnu eich enw oddi ar y rhestr e-bostio. Yn ogystal, gellir cysylltu â’r Cadeirydd a’r Ysgrifennydd drwy e-bost drwy gyfrwng y dolenni ar wefan y Gymdeithas: https://sites.google.com/site/aberystwythchoralsociety/home

29 Mai 2018

Data Protection Policy

1.   This policy describes how Aberystwyth Choral Society handles personal data.

2.   The following, who hold office as Committee members of the Aberystwyth Choral Society, hold personal data on behalf of the Society: Chair, Secretary, Treasurer, Publicity Officer, Librarian, Social Secretary, Gift Aid Secretary, Patrons Secretary and Section Leaders.

3.   Aberystwyth Choral Society collects personal data of members, patrons, media and other professional services, advertisers, etc. The Society holds such information solely for its own purposes, for example, to administer membership subscriptions, to communicate with members and patrons, to provide information about rehearsal dates and venues, social activities and, occasionally, local musical events.

4.   Members provide personal data when they join the Society each year: name, address, email address, landline and mobile telephone numbers. Their contact details are held on active membership lists for a year after they join the Society, and may be retained for up to five years for the purposes of inviting former members to rejoin in certain instances. The personal data of patrons who make regular donations to the Society are held on an active patrons’ list for as long as they are making donations, and may be retained for up to five years afterwards for possible further appeals for support.

5.   Aberystwyth Choral Society shares personal data with HM Revenue & Customs to claim Gift Aid repayments and with the Charity Commission to provide contact details of Trustees (Committee members).

6.   Aberystwyth Choral Society holds data in accordance with good practice standards of personal domestic data security. Data are not encrypted. Committee members store data in their homes on paper records, computers or personal devices. Group emails to members or patrons are not sent as open address emails, that is, where the email address of one recipient is visible to another.

7.   Anyone who has given personal data to Aberystwyth Choral Society may withdraw consent to use or hold that data at any time by informing a Society officeholder (see paragraph 2 above), for example, by asking to be removed from an email mailing list. In addition, the Chair and Secretary can be contacted by email through links on the Society’s website: https://sites.google.com/site/aberystwythchoralsociety/home

29 May 2018


Polisi Cyfleoedd Cyfartal Equal Opportunities Policy

Polisi Cyfleoedd Cyfartal

Fframwaith Cyffredinol

Mae Cymdeithas Gorawl Mae Cymdeithas Gorawl Aberystwyth (CGA) yn gôr cymysg gydag oddeutu 70 o aelodau a ffurfiwyd ym 1970. Mae’n elusen gofrestredig 500518. Mae’n perfformio dau gyngerdd y flwyddyn yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth i gyfeiliant cerddorfa (Sinfonia Cambrensis) sy’n cynnwys offerynwyr proffesiynol a rhai lleol. Mae CGA yn ymrwymedig i wneud canu corawl yn weithgarwch sy’n agored i bawb ac ni chynhelir clyweliadau.

Mae CGA yn cydnabod y gall rhai grwpiau o bobl ddioddef gwahaniaethu ac anfantais oherwydd eu hil (lliw, ethnigrwydd a tharddiad ethnig, cenedligrwydd a tharddiad cenedl), rhyw, oed, anabledd, crefydd neu gred, statws priodasol a thueddfryd rhywiol. Mae’n ymrwymedig i gynnal amgylchedd croesawgar a chynhwysol yn ei hymarferion a’i gweithgareddau eraill ac i sicrhau bod pawb sy’n ymwneud â’i gweithgareddau yn cael eu trin yn deg.

Gweithredu

Pwyllgor CGA sydd â chyfrifoldeb cyffredinol dros weithredu’r polisi hwn.

Er mwyn gweithredu’r polisi bydd CGA:

  • yn disgwyl i aelodau a chontractwyr weithredu yn unol â’r polisi hwn
  • yn adnabod ac yn ymateb i anghenion pobl sy’n perthyn i grwpiau dan anfantais, cyhyd ag y bo’n ymarferol
  • yn gosod yn eu lle weithdrefnau addas i ddelio â chwynion 
  • yn arolygu, asesu ac adolygu’r polisi yn rheolaidd ac yn ôl y galw mewn ymateb i ddeddfwriaeth gyfredol ynghylch cydraddoldeb
  • yn ymateb i adborth

Yn arbennig, mae CGA yn ystyried gwahaniaethu, bwlio, aflonyddu ac annhegwch yn ymddygiad anfoddhaol. Caiff unrhyw gŵynion eu cymryd o ddifrif a’u hymchwilio’n sensitif a delir â hwy yn briodol.

Terfynau’r Polisi

Mae’r polisi hwn yn berthnasol i aelodau’r côr, ei bwyllgor, ei gontractwyr a phawb arall sy’n ymwneud â’i weithgareddau neu’n cael ei effeithio ganddynt.

Llofnodwyd

(Cadeirydd Pwyllgor CGA)

Dyddiad Mawrth 6 Tachwedd 2018

Equal Opportunities Policy

General Framework

Aberystwyth Choral Society (ACS) is a mixed choir of around 70 members which was founded in 1970. It is a registered charity 500518. It performs two concerts a year in the Aberystwyth Arts Centre accompanied by an orchestra (Sinfonia Cambrensis) consisting of professional and local instrumentalists. ACS is committed to making choral singing an activity that is open to everyone and there are no auditions.

ACS recognises that certain groups of people may suffer discrimination and disadvantage based on their race (colour, ethnicity and ethnic origin, nationality and national origin), gender, age, disability, religion or belief, marital status and sexual orientation. It is committed to maintaining a welcoming and inclusive environment in its rehearsals and other activities and to ensuring that all those involved in its activities are treated fairly.

Implementation

Overall responsibility for implementing this policy lies with the ACS Committee.

To implement this policy ACS will:

  •  require members and contractors to act in accordance with this policy
  •  as far as practicable, identify and respond to the needs of people from disadvantaged groups
  •  instigate appropriate procedures to deal with complaints
  • monitor, evaluate and review the policy regularly and as necessary to respond to current equalities legislation
  •  respond to feedback

In particular, ACS regards discrimination, bullying, harassment and victimization as unacceptable conduct. All complaints will be taken seriously, investigated sensitively and dealt with appropriately.

Scope of Policy

This policy applies to members of the choir, its committee, its contractors and all others involved in or affected by its activities.

Signed

(Chair of ACS Committee)

Date Tuesday 6 November 2018