Vedtægter

Vedtægter for

Aarhus Beddingslaug

1.0 Navn og hjemsted

1.1 Aarhus Beddingslaug er stiftet den 20. august 2008

1.2 Foreningens navn er ”Aarhus Beddingslaug” (ABL)

2.0 Formål

2.1 At bevare, drive og daglig vedligeholde beddingsanlæg med bedding og spilhus i Fiskeri-, Træskibs-, og Lystbådehavnen i Århus. Anlægget ejes af Århus Kommune med hvem der indgås åremålskontrakt om betingelser og opsigelse.

2.2 Oprette selvejende institution.

3.0 Medlemmer

3.1 Enhver med interesse for dansk kystkultur og særlig interesse for beddingen i Århus kan være medlem.

4.0 Generalforsamling

4.1 Aarhus Beddingslaugs øverste myndighed er den årlige generalforsamling, der afholdes hvert år inden 1. april, indkaldt med mindst 3 ugers varsel.

4.2 Dagsorden skal mindst indeholde:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskab

4. Indkomne forslag

5. Fremlæggelse af aktiviteter og budget

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

7. Valg af revisorer

8. Eventuelt

5.0 Bestyrelsen

5.1 Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges af Generalforsamlingen for 2 år og afgår skiftevis 2 eller 3 pr. år.

5.2 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer, sekretær og andre tillidshverv.

5.3 Bestyrelsen fastsætter selv sin egen forretningsorden og udpeger den daglige ledelse.

5.4 Andre medlemmer kan knyttes ad hoc til bestyrelsen.

5.5 Bestyrelseshvervet er ulønnet.

6.0 Venskabsforeninger

1.0 Aarhus Beddingslaug kan optage andre foreninger med beslægtede formål som venskabsforening.

2.0 ABL’s og eventuelle venskabsforeningers medlemmer og fartøjsejere kan ved medvirken i beddingens drift og vedligeholdelse opnå særlige vilkår ved benyttelse af beddingen.

7.0 Tegning og hæftelse

1.0 Foreningen tegnes i alle retslige forhold af formanden og kasseren i forening eller af formanden og mindst 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.

2.0 Foreningen hæfter alene med sin egenkapital. Der påhviler ikke foreningens bestyrelse eller medlemmer nogen personlig hæftelse.

3.0 Foreningen kan ikke stifte gæld.

8.0 Formålsændring

8.1 Ændring af Aarhus Beddingslaugs formål skal godkendes af Århus Kommune

9.0 Ophør

1.0 Beslutning om foreningens likvidation eller ophør kan kun foretages med 2/3 af Generalforsamlingens stemmer på to hinanden følgende lovligt varslede generalforsamlinger afholdt med mindst én måneds mellemrum.

2.0 Efter opgørelse af foreningens bo tilfalder resterende aktiver foreninger/fonde med beslægtede formål og relation til FTL Havnen.

Vedtaget ved Aarhus Beddingslaugs stiftelsesmøde den 20. august 2008

Bestyrelsen Dirigent

Anne Marie Dinesen Troels Knudsen Viggo Jonasen

Flemming Lefevre Viggo Jonasen

Jørgen Bargisen