Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

Wydział Prawa Uniwersytetu w Walencji (Hiszpania)

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego

Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja)

Uniwersytet Studiów Międzynarodowych w Rzymie (Włochy)

Uniwersytet LUM Jean Monnet w Casamassima (Włochy)

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej (Polska)mają zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w

Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka

Temat: ,,Potrzeby jako współczesny determinant treści praw człowieka'' 


 

Termin : 1 czerwca, 2017 r.

Miejsce : Józefów-Warszawa

Język obrad: angielski + panele językowe (język polski, włoski, słowacki)


Komitet organizacyjny:

 • Mgr Iwona Florek


TEMAT KONFERENCJI

PANELE DYSKUSYJNE

 

Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka 

"Potrzeby jako współczesny determinant treści praw człowieka " 

będzie koncentrowała się 

wokół następujących paneli tematycznych


 

Misja: XVII Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka jest organizowana przez WSGE w Józefowie, WPiA Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wydział Prawa Uniwersytetu w Walencji (Hiszpania), Wydział Nauk Politycznych Uniwersytetu w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja), Uniwersytet LUM z Cassamassima koło Bari (Włochy), Uniwersytetem Studiów Międzynarodowych w Rzymie (Włochy). Za każdym razem wybierany jest temat, który koresponduje z aktualnymi problemami na świecie. Stąd tym razem temat konferencji brzmi następująco: Potrzeby jako współczesny determinant treści praw człowieka. Dogmatyczne rozważania nad prawami człowieka w powiązaniu z ich historią stają się coraz mniej zrozumiałe zwłaszcza młodemu pokoleniu. Coraz większa część ponowoczesnego społeczeństwa zaczyna myśleć kategoriami potrzeb. Liczne partie polityczne budują swoja ofertę właśnie na definiowaniu i zaspakajaniu potrzeb społecznych. Stąd konieczne jest uczynienie interdyscyplinarnej refleksji nad wpływem potrzeb jednostki i społeczeństwa na zrozumienie treści praw człowieka. 

 Adresaci: Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Stąd do uczestnictwa w niej organizatorzy zapraszają: prawników, psychologów, socjologów, teologów, kanonistów, antropologów, historyków a także polityków.

 

Panel I: Bezpieczeństwo jako podstawowa potrzeba człowieka w epoce ponowoczesnej

Coraz liczniejsze konflikty zbrojne oraz rozwój terroryzmu światowego sprawia, że bezpieczeństwo jest wartością wyżej stawianą niż wolność indywidualna. Ograniczenia tej wolności postępują w tempie geometrycznym wraz z rozwojem nowych technologii elektronicznych. Rodzi się zatem pytanie o wpływ potrzeb współczesnego człowieka na hierarchię jego wartości. 

 

Panel II: Potrzeby człowieka a programy partii politycznych współczesnej Europy

Programy partii politycznych są nakierowane głównie na zaspakajanie bieżących potrzeb człowieka jako jednostki czy też jako grupy. W konsekwencji budowane są programy wyborcze oparte głównie na populizmie. W tej perspektywie rodzi się pytanie o edukację społeczną, poziom polityki, rzeczywistej partycypacji społeczeństwa w polityce, wolność słowa i myśli, równości wszystkich wobec prawa, wolności religijnej.

 

Panel III: Potrzeby człowieka a jakość stanowionego prawa

Zmienność potrzeb człowieka oraz dostosowywanie do nich przepisów prawa powoduje dość szybkie powiększanie się liczby nowych aktów prawnych krajowych, unijnych i międzynarodowych. W tej optyce rodzi się pytanie o jakość prawa, możliwość poznania wszystkich regulacji, możliwości realizacji prawa do sprawiedliwego sądu. 

 

Panel IV: Potrzeby człowieka – odbicie starego czy nowego świata

Położenie akcentu na potrzeby człowieka rodzi konieczność ich zdefiniowania, a być może wyselekcjonowania potrzeb ponadczasowych, możliwych do akceptacji przez różne kultury. Czy można mówić o obiektywizacji potrzeb indywidualnych i zbiorowych człowieka? Czy takie potrzeby mogłyby stać się nową podstawą zdefiniowania i systematyzacji praw człowieka? 


REJESTRACJA • Termin zgłoszeń: do 20 marca 2017


OPŁATA KONFERENCYJNA • Opłata za osobisty udział w obradach konferencji oraz publikację artykułu w monografii pokonferencyjnej

Opłata ta obejmuje koszt pobytu uczestnika w trakcie trwania obrad konferencji oraz koszt publikacji pokonferencyjnej w formie recenzowanej monografii anglojęzycznej.

Opłata dokonana do 31 marca 2017 roku 100 Euro (400 złotych)

O dacie dokonania opłaty decyduje moment wpływu  środków na konto konferencji. Prosimy więc brać pod uwagę konieczność zarezerwowania kilku dodatkowych dni, które niezbędne są do dokonania formalności wymaganych przez jednostkę opłacającą udział w konferencji (wydział/rektorat etc.).

Opłata nie obejmuje kosztów noclegu oraz dojazdu.

 • Opłata za publikację referatu w monografii pokonferencyjnej

Opłata dotyczy każdego z autorów publikowanego artykułu i wynosi 100 Euro.

Termin dokonania opłaty: 15 maja 2017 r.

Faktura:

Każdy uczestnik, który pragnie otrzymać fakturę,  ma obowiązek podania danych do wystawienia dokumentu już na etapie uzupełniania formularza rejestracyjnego. Faktury będą wręczane uczestnikom w trakcie trwania obrad konferencji (dotyczy osób uczestniczących osobiście) bądź wysyłane drogą pocztową (dotyczy wyłącznie osób wybierających opcję samej publikacji).

Opłata dokonywana w Euro

IBAN :                           PL 64 1020 1127 0000 1102 0198 5654

Swift:                            BPKO PL PW

Bank:                            PKO BP

Adresat:                      Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
                                        im. Alcide De Gasperi, ul. Sienkiewicza 4, 05-410 Józefów

Title of the payment: Imię i nazwisko uczestnika / Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka

                                              np.  Marta Kowalska / Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka


IF YOU PAY IN POLISH ZŁOTY

IBAN :                         PL 52 1020 1127 0000 1302 0096 0385

Swift:                         BPKO PL PW

Bank:                         PKO BP

Account Owner:    Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie 

                                     im. Alcide De Gasperi, ul. Sienkiewicza 4, 05-410 Józefów

Title of the payment: Imię i nazwisko uczestnika / Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka

                                              np.  Marta Kowalska / Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka


ABSTRAKT WYSTĄPIENIA I ARTYKUŁ DO PUBLIKACJI –

WYMOGI REDAKCYJNE

Temat i Abstrakt:

Każdy uczestnik w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2017 roku ma obowiązek przesłania na adres mailowy konferencji (iwona@wsge.edu.pl) tematu i abstraktu swojego referatu. Obowiązek ten dotyczy zarówno osób planujących osobistych udział, jak i osób wyłącznie publikujących artykuł w monografii.  Zarówno abstrakt jak i późniejszy tekst artykułu do publikacji muszą być napisane w języku angielskim.

Abstrakt powinien zawierać się w 800-1200 znakach. Powinien on obejmować następuję elementy:

 • temat
 • przedmiot badań
 • cel badawczy / hipoteza badawcza
 • metody badawcze
 • minimum 3 słowa kluczowe

Abstrakt należy przygotować w oparciu o  wzór dostępny u dołu niniejszej strony.

Komitet organizacyjny zastrzega możliwość odrzucenia abstraktu lub odesłania go autorowi do poprawek, ze względu na brak któregokolwiek z wymaganych elementów bądź brak związku z tematem konferencji.


Wymogi redakcyjne (publikacja pokonferencyjna)

W nieprzekraczalnym terminie do 1 czerwca 2017 roku na adres mailowy konferencji (iwona@wsge.edu.pl) należy przesłać gotowy tekst artykułu w języku angielskim do publikacji. Organizatorzy pragną zaznaczyć, iż artykuły przesłane po tym terminie nie zostaną opublikowane w monografii pokonferencyjnej, która w zamierzeniu komitetu ukaże się do 30 września 2017 roku.

Każdy artykuł zostanie poddany merytorycznej ocenie, a także wewnętrznej ocenie wydawniczej. Podstawowe zasady przygotowywania artykułu:

 1.  czcionka 12 Times New Roman;
 2. interlinia 1.5;
 3. objętość  - minimum ½ arkusza wydawniczego tj. 12 stron A4;
 4. Nigdy nie należy używać podwójnych spacji. Proszę również nie używać kilku spacji dla wydzielenia nowego akapitu. Służy do tego wyłącznie tabulator. Polecamy po przygotowaniu całego tekstu wykorzystanie funkcji „Znajdź i  Zamień”, gdzie możliwe jest zamienienie wszystkich podwójnych spacji na pojedynczą.
 5. wydzielone jednostki redakcyjne (wyłącznie pogrubiona czcionka); 

·         abstrakt (wymogi jak wyżej)

·         wstęp

·         kolejne podrozdziały

·         podsumowanie

·         bibliografia w układzie alfabetycznym, bez numerowania kolejnych pozycji

 

2. Rozwój prawa do informacji na przestrzeni wieków                  

                                                                                                                                                                                               TAK!                                                                                                                                     

 

2. ROZWÓJ PRAWA DO INFORMACJI NA PRZESTRZENI WIEKÓW      

                                                          NIE!

 

Kowalski J.,  Prawa człowieka¸Warszawa 2012.

Nowak K., Prawa człowieka,  Kraków, 2013.                  

                          TAK!                                                                                                         

1.      Jan Kowalski, „Prawa człowieka”, Warszawa 2012.

2.      Karol Nowak, „Prawa człowieka”, Kraków 2013.                    

                                           

    NIE!


 

6)    Przypisy w tekście (system APA)

Przypisy dolne powinny służyć wyłącznie wtrąceniu dygresji do tekstu. Nie powinny natomiast służyć wprowadzeniu przypisu bibliograficznego.

Przypisy w tekście (system APA) polegają na wprowadzeniu w nawiasie nazwiska autora bądź autorów, roku publikacji oraz stron, z których zaczerpnięto zacytowany bądź parafrazowany fragment.

Przykłady użycia:

Parafrazowanie:

… Specialists indicate that the current upward trend of greenhouse gas concentrations in the atmosphere, will cause rise of  the average global temperature by the year 2099 up to 4 degrees Celsius (Massai, 2011, pp. 238-245).

… This type of RES is increasingly used in the European Union and all over the world (Quaschning, 2005, p.231).

… Public authorities are required to respect and protect it. It is shown by formation procedures system, legal orders and prohibitions, which should prevent all threats and dignity violable (B. Banaszek, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012, Legalis 2013; zob. J. Krucina, Drogami Kościoła, Wrocław 2000, p. 385).

Cytat:

… the words coming from Craig Shields` monograph Renewable Energy-Facts and Fantasies (Shields, 2010):

“For a moment, take the viewpoint that global warming is a hoax—or at least that addressing it is a quixotic pursuit. OK, but do you doubt that gas and diesel emissions cause cancer? That enriching certain governments in the Middle East endangers everyone of us?”

 

Każdy artykuł poddany zostanie pracom wydawniczym, w ramach których ujednolicimy ich wygląd, stąd nie ma potrzeby stosowania przez autorów zbędnych zabiegów, poza wskazanymi wyżej.

 

KONTAKT

 

Wszystkie pytania odnośnie konferencji prosimy kierować do mgr Iwony Florek na adres mailowy:

iwona@wsge.edu.pl

 

 Wzór abstraktu: 


Name and surname:

Affiliation:

ABSTRACT

Title:

Key words:

1)

2)

3)

 

Subject of research:

 

 

Purpose of research:

 

 

Methods: