Missie en Visie van de school

Missie


 • Wij zijn een katholieke Nederlandstalige school die een brede algemene vorming aanbiedt.

 • We streven naar een waardevolle opleiding die goed voorbereidt op het hoger onderwijs.

 • We zorgen ervoor dat alle jongeren zich goed kunnen voelen op onze school.

 • Samen met hen creëren we een leef- en leeromgeving die hen in staat stelt om op een kritische en verantwoordelijke manier een opbouwende rol in de samenleving op te nemen.

Visie

 • We bieden rijke ontwikkelingskansen aan al onze leerlingen omdat elke leerling aandacht, respect, aanmoediging en betrokkenheid verdient.

 • We stimuleren positief gedrag en hebben bijzonder oog voor leerlingen die extra zorg nodig hebben. We ondersteunen hen op maat.

 • We zijn ambitieus en dagen onze leerlingen uit om samen een stevige cognitieve basis op te bouwen.

 • We realiseren een klimaat van ‘goed voelen’ op onze school waarbinnen leerlingen hun persoonlijkheid ontdekken en ontwikkelen. Strengheid en zachtmoedigheid gaan daarbij hand in hand.

 • We betrekken leerlingen en ouders actief bij onze schoolwerking om samen een gezond leer- en leefklimaat op onze school te realiseren.

 • We bieden onze leerkrachten de mogelijkheid om zich voortdurend te professionaliseren, om in te zetten op nieuwe leermethoden met bewezen waarde, om te genieten van het groeien als leerkracht.

 • We beschikken over infrastructuur die hedendaags 21ste eeuws onderwijs mogelijk maakt.

 • We evolueren naar een energiezuinige school met permanente aandacht voor het groene karakter van de school.

 • Gezondheidsinitiatieven voor leerlingen en personeelsleden staan centraal. We engageren ons om samen te werken met lokale tewerkstellingsinitiatieven.

 • Het opvoedingsproject van Broeder Victor Scheppers is tot op de dag van vandaag nog altijd dé inspiratiebron voor onze school.

Opvoedingsproject

Victor Scheppers


Al anderhalve eeuw wordt er in Sint-Victor onderwijs verschaft naar de visie van de stichter, Victor Scheppers. Hij kiest - in zijn tijd - voor de opvoeding van de zwakste jongeren. Voortdurende aanwezigheid bij de leerlingen, zelfs meespelen, zijn voorwaarden om orde, discipline en toewijding aan de studie te verkrijgen. Zijn ultieme doelstellingen van scholing en opvoeding zijn: godsdienstigheid, deugdzaamheid en onbaatzuchtige inzet voor de medemensen. Vorming van het verstand is voor hem slechts één aspect van de persoonlijkheid van jongeren, ook karakter- en gemoedsvorming zijn belangrijk. Strengheid en zachtmoedigheid gaan bij Victor Scheppers hand in hand.

Jongeren moeten zich als één familie voelen: iedereen verdient respect en niemand mag uitgesloten worden. Zwakke en nieuwe leerlingen worden aangemoedigd en ondersteund.

Ons pedagogisch handelen is dan ook geënt op zijn lijfspreuk: Honor Deo, Labor mihi, Utilitas proximo.

De voortdurend wijzigende maatschappelijke context vereist dat we deze opvoedkundige visie hertalen naar een hedendaagse opdracht:

 • Honor Deo: vanuit onze evangelische inspiratie hanteren wij een hoopvol mensbeeld,

 • Labor mihi: onze deskundige inzet en ons sterk inlevingsvermogen bij elk contact met jongeren garanderen een attentvolle betrokkenheid,

 • Utilitas proximo: onze verantwoordelijke dienstbaarheid aan kwetsbaar-jonge medemensen én aan de maatschappij als schepping-in-beweging biedt kansen voor élk kind.

Wij implementeren deze spiritualiteit door een permanente zorg voor balans en evenwicht in ons opvoedkundig optreden. Via een geïnteresseerde nabijheid willen we positief gedrag stimuleren en nieuwe zorgbehoeften ontdekken. Dit laat ons toe om op omzichtige, sanctiearme wijze om te springen met gezag.

Wij voeden jongeren op tot relatiebekwame, positief-kritische, solidaire, sociaal-geëngageerde en levenslustige jongvolwassenen. In elke dagelijkse handeling streven we een integrale en kwaliteitsvolle opvoeding na. Hechte verbondenheid met allen die zich hiertoe engageren, biedt duidelijkheid en houvast voor de ons toevertrouwde jongeren.

Wij leggen bovendien een grote openheid aan de dag om samen met ouders en leerlingen te werken aan een positief leer- en leefklimaat op school.

Opvoedingsconcept Scheppersscholen.pdf