Onze types

Basisaanbod (niveau lager onderwijs)

Als blijkt dat de aanpassingen in het gewoon onderwijs onvoldoende zijn om het leertraject te kunnen volgen, is een doorverwijzing van het CLB naar het type basisaanbod een nieuwe kans.

Type 2: matige of ernstige mentale beperking  (niveau lager onderwijs)

Het onderwijs wil hun ontwikkeling bevorderen door training en stimulatie van de communicatieve vaardigheden, de zelfredzaamheid, de socio-emotionele ontwikkeling, de motorische ontwikkeling en voorbereidende / functionele lees- en rekenvaardigheden.

Belangrijk is dat de kinderen zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren, zowel op persoonlijk, huishoudelijk als maatschappelijk vlak. 

Type 3: ernstige sociale, emotionele en/of gedragsproblemen  (niveau kleuter en lager onderwijs)

Deze kinderen hebben meestal problemen op diverse gebieden:

Type 9: ASS (niveau kleuter en lager onderwijs)


Voor kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) die geen verstandelijke beperking hebben. Afhankelijk van hun noden en behoeften kan er gekozen worden tussen twee mogelijke klasvormen: aparte auti-klassen en geïntegreerde klassen. Zowel in onze geïntegreerde werking als in de specifieke auti-klassen zorgen we  voor een veilige, voorspelbare en duidelijke leer- en leefomgeving. Binnen beide klasvormen wordt er daarenboven met het hele team bekeken welke aanpassingen er nodig zijn om het individuele ontwikkelings- en leerproces van deze leerlingen te vergemakkelijken.Voorbeelden hiervan zijn: dagschema’s, stappenplannen, sociale scripts of leerverhalen, aangepaste speeltijden, afschermbladen en het gebruik van koptelefoons. Daarnaast wordt er ingezet op het aanleren van diverse vaardigheden om het zelfstandig functioneren te bevorderen. Zo leren we hen bijvoorbeeld omgaan met de op maat gemaakte stappenplannen (bv.: ‘Hoe speel ik een spel?’) en met een aanstiplijst voor verschillende routinetaken (bv.: ‘Hoe maak ik mijn boekentas?’). Deze vaardigheden worden aangeleerd in kleine groepjes in de klas, maar dit kan eveneens tijdens individuele sessies bij de logopedist, kinesist of psycholoog.