Ons pedagogisch project

De Sint- Martinusschool voor buitengewoon onderwijs geeft onderwijs aan buitengewone kinderen van het type basisaanbod, type 2, type 3(de dolfijn) en type 9.

De Sint- Martinusschool geeft opvoeding en onderwijs aan kinderen met speciale onderwijsbehoeften. Kinderen die omwille van leertechnische, socio-emotionele problemen, beperkte mentale mogelijkheden en gedragsmoeilijkheden, het moeilijk hebben om het curriculum van het reguliere onderwijs te volgen ondanks de getroffen maatregelen van het M-decreet.

In de Sint- Martinusschool werken we aan de 5 opdrachten van het Katholiek Onderwijs:

· Een schooleigen christelijke identiteit

· Een geïntegreerd onderwijsinhoudelijk aanbod

· Een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende didactische aanpak

· De ontplooiing van ieder kind vanuit een brede zorg

· De school als gemeenschap en als organisatie

Deze 5 opdrachten vertalen zich in 7 sleutels die wij belangrijk vinden zodat elk kind zich optimaal kan ontplooien.

7 sleutels die onze kinderen extra kansen geven om de overstap naar een voor hen geschikt secundair onderwijs of een terugkeer naar het gewoon onderwijs te maken.

Buitengewone zorg - leerling centraal

In onze school wordt elk kind benaderd vanuit een multidisciplinaire en zorgbrede aanpak.

Een gespecialiseerd team bestaande uit leerkrachten, logopedisten, kinesisten, ergotherapeuten, blio, psychologen en een psychiatrisch verpleegkundige staat het kind bij in zijn ontwikkeling. Elk kind wordt tijdens de klassenraden of MDO’S besproken op vlak van welbevinden en leer- technisch niveau, socio-emotionele en motorische vaardigheden. Tijdens deze overlegmomenten wordt een zorgvraag voor elk kind geformuleerd. Indien nodig wordt er ook individuele begeleiding opgestart. Wij werken doelgericht in groepen en ondersteunen individueel waar nodig. Wij nemen deel aan culturele, sportieve en sociale activiteiten om het netwerk van onze kinderen te vergroten.

Welbevinden

Kinderen moeten zich welkom en veilig voelen in onze school.

Een belangrijke zorg in onze school is de leefsfeer met voldoende emotionele ondersteuning waarin iedereen zich goed en veilig voelt. Elk kind wordt aanvaard met zijn eigenheid, mogelijkheden en moeilijkheden. Elk kind krijgt steeds nieuwe kansen. Wij streven ernaar dat de leerlingen succeservaringen opdoen die leiden tot een positief zelfbeeld. Wij creëren een klimaat waarin afspraken en regels duidelijk zijn en waar er consequent gehandeld wordt. Waar kinderen gehoord worden.Ons team is bereid om op een creatieve manier en met veel inzet taken en verantwoordelijkheden op zich te nemen. Ons team voelt zich betrokken en werkt mee aan een aangename en warme school.

Kwalitatief onderwijs - onderwijs op maat

De Sint-Martinusschool zorgt voor een degelijk, samenhangend onderwijskundig aanbod.

Vanuit een brede beeldvorming ontdekken we de talenten en noden van het kind. Wat de leerinhouden betreft streven wij ernaar om de geselecteerde ontwikkelingsdoelen die ook in het ZILL voorkomen en opgelegd door de overheid, maximaal te bereiken. Vanuit overleg wordt er een groepsplan en een individueel plan per leerling opgesteld. Wij denken toekomstgericht en kijken wat de noden van het kind zijn om te kunnen voldoen aan de eisen die de maatschappij stelt op vlak van kennis, vaardigheden en zelfredzaamheid. Wij bieden het kind leerinhouden aan binnen een veilige en krachtige leeromgeving. Wij leren het kind zijn grenzen te verleggen en dagen het uit aan de hand van betekenisvolle taken en dit met ondersteuning door interactie met de leerkracht of andere leerders. Wij werken ontwikkelingsgericht vanuit de pijlers “leren leren” en “socio-emotionele ontwikkeling”. De doelen van taal en rekenen blijven belangrijk. Wij werken aan basisvaardigheden voor de algemene ontwikkeling.

Lerende organisatie

Als team staan we open voor alle kansen die ons onderwijsaanbod kunnen verbeteren.

Hierbij denken we aan het volgen van nascholing, collegiale consultaties, leren van elkaar, delen van expertise dat ons de kans geeft onze deskundigheid verder uit te bouwen. Tijdens vaste overlegmomenten, gebaseerd op elkaars expertise, wordt het groepswerkplan en/ het individueel handelingsplan van het kind regelmatig bijgestuurd.

Diversiteit

Diversiteit betekent letterlijk verscheidenheid. Het is het besef dat elk kind uniek is. Elk kind is een vat vol diversiteit

Diversiteit in onze school is niet alleen gekenmerkt door etnisch-culturele of religieuze verschillen. Er is ook diversiteit in socio-economische situaties(kansarmoede). Er is ook diversiteit in leer- en functiebeperkingen.

Wij vinden het als school belangrijk dat onze kinderen begrip tonen voor elkaar. Wij willen leerlingen voorbereiden op een leven in een maatschappij waarbij ontmoetingen met diversiteit talrijk zijn. Wij vinden het belangrijk dat elke leerling tot ontwikkeling komt. Wij stappen af van het leerjarensysteem. Er wordt klasdoorbrekend gewerkt. Hoekenwerk, groepswerk zijn werkvormen die het samenwerken bevorderen en het kind toelaat om zijn talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Door te differentiëren en te individualiseren past de leerkracht haar doelen en inhouden aan, aan de noden van het kind.

Samenwerking

Ouders zijn steeds welkom op onze school.

Samen met hen werken wij aan de ontwikkeling van hun kind. Wij streven naar een goede samenwerking met ouders. Openheid, eerlijkheid maar ook bevestiging zijn de troeven van onze gesprekken. Ouders kunnen betrokken worden bij het bepalen van de onderwijsbehoeften van hun kind. Ook willen wij een steun zijn bij het aanvaardingsproces dat ouders doormaken. Deze contacten kunnen zowel formele als informele momenten zijn.

Wij streven als school naar een goede verstandhouding en samenwerking met externen. Wij staan open voor samenwerking met andere scholen, diensten en organisaties.

Wij zijn als enige school van het buitengewoon onderwijs lid van de Genkse scholengemeenschap ‘de Speling’.

Christelijk geïnspireerd

Wij zijn een Katholieke school met respect voor andere geloofsovertuigingen

Elk kind wordt ongeacht zijn etnische afkomst, religie, zijn levensbeschouwingen of socio-economisch milieu met open armen onthaald in onze school. Ons gelovig zijn uit zich in het voor- en naleven van waarden en normen zoals wederzijds respect, verbondenheid, diversiteit, samenhorigheid en solidariteit. Ons gelovig zijn krijgt gestalte in de wekelijkse godsdienstlessen, een godsdiensthoekje in de klas en de (eucharistie)vieringen.

Wij willen een dynamische school zijn die groeit en evolueert. Een school die zijn doelen en grenzen steeds wil verleggen.