Schoolraad


Een schoolraad is een formeel participatieorgaan. 

Deze bestaat uit 3 vertegenwoordigers per geleding:  

De schoolraad heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. Hij wordt samengesteld voor een periode van vier jaar.

Op eigen initiatief kan de schoolraad advies geven aan het schoolbestuur. De schoolraad houdt alle leerlingen, ouders en personeelsleden op de hoogte van zijn standpunten en activiteiten. Als de schoolraad vindt dat de school de regels over inspraak en participatie niet naleeft, kan ze klacht indienen bij de Commissie zorgvuldig bestuur. Ook ouders, leerlingen, personeelsleden en het schoolbestuur zelf kunnen bij die commissie terecht met vragen of problemen.