กลุ่มบริหารงานบุคคล
Personel Administration Group

กลุ่มงาน

  • งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ

  • งานสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง โอนและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  • งานวางแผนอัตรากำลัง และกำหนดตำแหน่ง

  • งานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระเบียบ กฎหมาย

  • งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ

  • งานสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง โอนและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  • งานวางแผนอัตรากำลัง และกำหนดตำแหน่ง

  • งานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ปฏิทินกิจกรรม