คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ข้อมูลอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดโอนย้ายเว็บเพจสาขาวิชาจาก Classic Site เป็น New Version Google Site

  • ในปี 2560 ทาง Google จะจัดเตรียมคำแนะนำในการเปลี่ยนจาก Classic Site เป็น เป็น New Site
  • ในต้นปี 2561 ทาง Google จะประกาศระยะเวลาที่จะทำการปิด Classic Site โดยจะแจ้งวันที่จะปิดแน่นอนอีกที แต่อย่างไรก็ตามจะให้เวลาอย่างน้อย 1 ปีก่อนที่จะทำการปิด Classic Site

เว็บเดิม คณะวิศวกรรมศาสตร์

ข่าวสารจากคณะ

Presentation รับน้อง 2561.pptx

ส่วนงานคณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 19/1 ถ.เพชรเกษม หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพ 10160

โทรศัพท์ 02-807-4500 โทรสาร 02-807-4528