Para traducir una página en Google Chrome: Primero, haz clic con el botón derecho en un espacio vacío. A continuación, haga clic en la opción que dice: "Traducir a _____". Puede cambiar el idioma haciendo clic en los 3 puntos a la derecha en un espacia vacio.

Txhais ib nplooj ntawv hauv Google Chrome: ua ntej tshaj, txoj cai-nias ib qhov chaw tas. Ntxiv mus, nyem rau qhov kev xaiv uas hais tias: "Txhais lus rau __". Koj yuav hloov tau cov lus los clicking rau lub 3 dots rau txoj cai ntawm lub thawv me me uas opens.


Google Chrome: أولا، انقر بزر الماوس الأيمن على مساحة فارغة. بعد ذلك ، انقر فوق الخيار الذي يقول: "ترجمة إلى ___". يمكنك تغيير اللغة بالنقر فوق 3 نقاط على يمين المربع الصغير الذي يفتح.

Щоб перекласти сторінку в Google Chrome: спочатку клацніть правою кнопкою миші порожнє місце. Далі натисніть на опцію, яка говорить: "Перекласти в _____". Ви можете змінити мову, натиснувши на 3 крапки праворуч від маленького поля, що відкриється.

Welcome to Sand Springs Public Schools!


We are a program for bilingual students who qualify for ELL services. Our teachers ensure that these students master English and meet the same rigorous standards for academic achievement as all children are expected to meet. All district sites receive ELL services. Our program typically serves 100+ students per academic year. We invite you to explore our program website to learn about our services to our English Language Learners.


Mission Statement:

To provide high quality, research-based English language instruction in order to engage ELL students in English language development and grade-level academic standards.