มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน ได้มีมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โดยอาศัยแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของโรงเรียน ประกาศโรงเรียน เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริต และถือปฏิบัติตามแนวทาง ของสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาปฏิบัติโดยเคร่งครัด


แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต.pdf
แบบฟอร์มแผนป้องกันฯ-ปีงบฯ2563-สพฐ..pdf
ประกาศโรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน.pdf
แบบฟอร์มแผนป้องกันฯ-ปีงบฯ2564.pdf