HCEC Thapthan Anusorn School

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ (Human Capital Excellence Center : HCEC) อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

ต้อนรับดร. อาทิตยา ปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (ศบศ.)

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ดร. อาทิตยา ปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (ศบศ.) ได้มาตรวจเยี่ยม และสร้างขวัญกำลังใจให้ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC)โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ จังหวัดอุทัยธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี​ ชัยนาท

โดยมีนายมนต์อิศาร รัตนะวงศ์ไชย​ ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ประธานศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ พร้อมด้วยนางประกายรัตน์​ สงฆ์โนนเหล็ก​ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ​ นางชุติมา เฉลียว​ หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ​ นางสาวณัฏฐนันท์​ จุติมา ผู้จัดการศูนย์ และคณะทำงาน ให้การต้อนรับ

การทดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR สำหรับนักเรียน

เมื่อวันที่ 4​ กุมภาพันธ์ 2565ศูนย์HCEC โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ได้ดำเนินการทดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR สำหรับนักเรียน โดยใช้ข้อสอบของ Cambridge ตามที่สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ. กำหนด เวลาทำการสอบ เริ่ม 09.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. โดยมี​นางสาวเบ็ญญาภา​ ศรีเรืองพันธ์​ รองประธานศูนย์ฯและคณะกรรมการดำเนินงาน ดูแลควบคุมการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลมุ่งสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientists) รุ่นที่ 2


วันที่ 20-21 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ศูนย์ HCEC โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ จังหวัดอุทัยธานี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลมุ่งสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientists) รุ่นที่ 2 โดยมี นายไพบุลย์ วรนัยพินิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธี ผ่านระบบออนไลน์ ในแพลตฟอร์ม GOOGLE MEET ผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วยนักเรียน จำนวน 78 คน วิทยากรแกนนำคือ นายธวัชชัย บุญยัง นายมงคล หู้โลหะ นางฉันทนา ทะนะแสง นางสาวเบญจวรรณ พูลบางยุง และนายนฤสรณ์ ใคร่นุ่นกา

โครงการอบรมขยายผลโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลมุ่งสู่อาชีพ

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล หรือ Data scientists

ศูนย์ HCEC โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ จังหวัดอุทัยธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลมุ่งสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์ ข้อมูล หรือ Data scientists ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2564 โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ นายมนต์อิศวร รัตนะวงศ์ไชย ประธานศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ(HCEC) โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม คณะวิทยากรประกอบด้วยครูแกนนำจากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จากโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์

นายมนต์อิศวร รัตนะวงศ์ไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

นายไพบูลย์ วรนัยพินิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดอบรม

ผู้เข้ารับการอบรม และคณะทำงานศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ(HCEC)โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์

ยินดีต้อนรับ

นางสาวเบ็ญญาภา ศรีเรืองพันธ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ (Human Capital Excellence Center : HCEC)

ยินดีต้อนรับนางสาวเบ็ญญาภา ศรีเรืองพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์


เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ได้จัดกิจกรรมต้อนรับ นางสาวเบ็ญญาภา ศรีเรืองพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์และแขกผู้มีเกียรติที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดี โดยมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ให้การต้อนรับ


การประชุมการสร้างความเข้มแข็งของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการประชุมสร้างความเข้มแข็งของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) มีความเข้มแข็งในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านทักษะภาษาอังกฤษ (English Literacy) ด้านทักษะภาษาจีน (Chinese Literacy) ด้านทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Literacy) รวมถึงสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาครูให้คู่ขนานไปกับหลักสูตรและการเรียนการสอนใหม่ การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและสามารถขับเคลื่อนลงสู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน ทั้ง 185 ศูนย์

ท่าน ผช.เทอดชาติ ชัยพงษ์ drive.google.com/file/d/1A1E6olXjzYy5HBE0MPsErTzM15rj0q2h/view?usp=sharing

การประชุมความเข้มแข็งของศูนย์ฯ drive.google.com/file/d/1OSuDnKwXEnvzaCjxGzf-PaamEMeQZDis/view?usp=sharing

ยินดีต้อนรับ นายมนต์อิศวร รัตนะวงศ์ไชย

ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์


ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ (Human Capital Excellence Center : HCEC) ยินดีต้อนรับนายมนต์อิศวร รัตนะวงศ์ไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ได้จัดกิจกรรมต้อนรับ นายมนต์อิศวร รัตนะวงศ์ไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมและแขกผู้มีเกียรติที่เดินทางมาส่ง โดยมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

สอบภาษาอังกฤษบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 ศูนย์ HCEC โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ได้ดำเนินการจัดคุมสอบแบบ Remote Proctoring ในการสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษ โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการศึกษา มีผู้เข้าสอบ จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายอุทัย คำสีพา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 และนางสาวสาลินี โฮมแพน ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ผลการดำเนินงานประสบความสำเร็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จึงเปลี่ยนแปลงการจัดสอบเป็นรูปแบบออนไลน์ จากสถานที่พัก แทนการสอบที่ศูนย์ HCEC โดยควบคุมการสอบระยะไกล (Remote Protoring) ผ่านโปรแกรม MEET และมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ HCEC เป็นผู้ควบคุมระบบการจัดสอบ

สอบวัดทักษะครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานีชัยนาท ศูนย์ขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อ ความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC) ในระดับจังหวัด ร่วมกับศูนย์พัฒนาศักยภาพ บุคคลเพื่อความเป็นเลิศโรงเรียนหนองฉางวิทยา ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศโรงเรียนทัพทัน อนุสรณ์ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ จัดให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ได้เข้าวัดทักษะภาษาอังกฤษ เทียบเคียงตามแนวทางของกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ผ่านออนไลน์ จำนวน 302 คน

หลังจากที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานีชัยนาท เป็นศูนย์ขับเคลื่อนพัฒนา ศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC) ในระดับจังหวัด ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศโรงเรียนหนองฉางวิทยา ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็น เลิศโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ จัดอบรม เซิงปฏิบัติการพัฒนาและส่งเสริมสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทาง ภาษาอังกฤษ (CEFR) ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ ระดับจังหวัด ในรูปแบบ ออนไลน์ โดยมีครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา เข้าร่วม โครงการพัฒนาและส่งเสริมสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ จำนวน 302 คน และเข้ารับการทดสอบ วัดผลทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 56 คน โดยจะเข้ารับการอบรม ตั้งแต่ วันที่ 10 – 31 กรกฎาคม 2564 ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา โดยเป็นการอบรมผ่านระบบ ZOOM เพื่อให้การจัดอบรมมีความสมบูรณ์สามารถวิเคราะห์สะท้อนผลความรู้ ความสามารถทักษะของผู้เข้าอบรม จึงดำเนินการจัดสอบเพื่อวัดทักษะภาษาอังกฤษแก่ครูกลุ่มเป็าหมายดังกล่าว

อบรมครูภาษาอังกฤษออนไลน์

วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 นายรัตนชัย ศรีโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธมงคลวิทยา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการและส่งเสริมสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของครูตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 10 - 31 กรกฎาคม 2564 โดยจัดอบรมผ่านระบบ ZOOM Meeting

หนังสือแจ้งประธานศุนย์ HCEC อบรมครูภาษาอังก.pdf
รายชื่อครูภาษาอังกฤษระดับประถม มัธยม เข้า.pdf

บัญชีรายชื่อครู

บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ และกำหนดการพัฒนาและส่งเสริมสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ

อบรมครูภาษาอังกฤษออนไลน์

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ร่วมกับศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศโรงเรียนหนองฉางวิทยา และศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ ได้กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการและส่งเสริมสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของครูตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 10 - 31 กรกฎาคม 2564 โดยจัดอบรมผ่านระบบ ZOOM MEETING (Join ZOOM Meeting - Meeting ID: 987 9759 7579 Passcode: 831043)

กลุ่มเป้าหมายของการพัฒนาครั้งนี้ได้แก่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ที่ยังไม่ได้ผ่านการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ จำนวน 302 คน

ศูนย์ HCEC ทัพทันอนุสรณ์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมทีมวิทยากรพัฒนาครูภาษาอังกฤษ

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นายมนต์อินศวร รัตนะวงศ์ไชย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ได้เป็นประธานการประชุมวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Excellence Center : HCEC) ระดับจังหวัด ของจังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดชัยนาท ร่วมกับศูนย์ HCEC โรงเรียนหนองฉางวิทยา ศูนย์ HCEC โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ และศูนย์ HCEC โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ ในการดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ผ่านเกณฑ์การวัดทักษะภาษาอังกฤษ ศึกษานิเทก์สังกัด สพม. / สพป.

การสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ปี 2564

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินโครงการสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลากรทางการศึกษาและครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มเป้าหมายได้แก่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่ยังไม่ได้รับการทดสอบในปีงบประมาณที่ผ่านมา ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ จึงได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษทุกคนทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่ยังไม่ได้เข้ารับการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 92 คน และต่อมาได้รับจัดสรรจาก สพฐ. ยอดครูที่จะเข้ารับการทดสอบกับศูนย์ HCEC โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ จำนวน 45 คน ซึ่ง สพม. อุทัยธานี ชัยนาท และ สพป. อุทัยธานี เขต 1 ได้คัดเลือกครูตามคุณสมบัติที่ สพฐ. กำหนด ดังนี้

ตรวจสอบรายชื่อครู สพม. อุทัยธานี ชัยนาท (จำนวน 12 คน)

ตรวจสอบรายชื่อครู สพป. อุทัยธานี เขต 1 (จำนวน 33 คน)

โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการของศูนย์ HCEC โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดให้โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ เป็นศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการและดำเนินการทดสอบและพัฒนาสมรรถนะครูและบุคคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่บริการ ได้แก่ โรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 จำนวน 78 โรงเรียน และโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองอุทัยธานี อำเภอทัพทัน อำเภอหนองขาอย่าง และอำเภอสว่างอารมณ์ รวม 9 โรงเรียน

รายชื่อโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการ

การสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษ ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตามกรอบมาตรฐานฯ งบ 2564

การจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับศูนย์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) หรือศูนย์ HCEC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แนวทางการดำเนินงานของศูนย์ HCEC

การพัฒนาห้องศูนย์อบรมและศูนย์ทดสอบ

โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กำลังพัฒนาปรับปรุงห้องเรียนให้เป็นห้องศูนย์อบรมและศูนย์ทดสอบของศูนย์ HCEC จำนวน 2 ห้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับศูนย์ HCEC