รายชื่อหน่วยปฏิบัติการวิจัย/ศูนย์วิจัย (Research Units) 

2. หน่วยปฏิบัติการตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ (Bioscreening Research Unit)

3. หน่วยปฏิบัติการวิจัยทางชีววัตถุเพื่อการฟื้นฟู (Biomaterial and Regenerative Medicine Research Unit)

4. หน่วยปฏิบัติการวิจัยการสังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์  (The Research Unit of Evidence Synthesis, TRUES)

5. หน่วยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพเภสัชกรรม (Pharmaceutical Biotechnology  Research Unit)

6. หน่วยปฏิบัติการศึกษาคุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ขั้นพื้นฐาน (Basic Physicochemical Studies Research Unit)

7. หน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการแพทย์และเภสัชศาสตร์ (Medical and Pharmacy Innovation Research  and Development Unit)

8. หน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาการบริบาลทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical Care Research Unit)

9. หน่วยปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์ (Animal Cell Culture Research Unit)

10. หน่วยปฏิบัติการวิจัยทางเภสัชวิทยา (Pharmacological Research Unit)

11. หน่วยปฏิบัติการวิจัยทางเภสัชจลนศาสตร์ (Pharmacokinetics Research Unit)

12. หน่วยปฏิบัติการวิจัยทางเคมียา (Medicinal Chemistry Research Unit)

13. หน่วยปฏิบัติการวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology and Molecular Biology Research Unit)

14. หน่วยปฏิบัติการวิจัยระบบนำส่งยา (Drug Delivery System Research Unit)

15. หน่วยปฏิบัติการวิจัยชีววิทยาและพิษวิทยาระดับเซลล์  (Cellular Biology and Toxicology Research Unit)

16. หน่วยปฏิบัติการวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  (Natural Products Research Unit)

17. หน่วยปฏิบัติการวิจัยกัมมันตรังสี (Radioactive Research unit)

18. ศูนย์วิจัยเพื่อความปลอดภัยและคุณภาพด้านสุขภาพ (Research Centre for Safety and Quality in Health)