Interkommunal kystsoneplan

Her finner du informasjon om arbeidet med utarbeidelse av en felles interkommunal kystsoneplan. Planen er et samarbeid mellom kommunene: Evenes, Narvik og Hamarøy.


Offentlig ettersyn og høring av interkommunal kystsoneplan


Styret for den interkommunale kystsoneplanen for Evenes, Narvik og Hamarøy vedtok i møte 29.06.2021 å legge forslag til Kystsoneplan for Evenes, Narvik og Hamarøy, ut til offentlig ettersyn og høring.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-14.

Kommunene Evenes, Narvik og Hamarøy har i felleskap utarbeidet en interkommunal kystsoneplan for felles kystområder og fjordsystem. Planen omfatter sjøområdene i kommunene Evenes, Narvik og Hamarøy.

Bakgrunnen for planarbeidet er et ønske om en forutsigbar forvaltning av sjøarealene. Samfunnsendringene i vår region med kommunesammenslåing, og et økt fokus på samfunnssikkerhet og beredskap krever bedre samarbeid. Ønske om god tilrettelegging for utvikling og bolyst gjør at man må se på gode helhetlige løsninger på tvers av kommunegrensene.

Planen legger til grunn nasjonale, regionale og kommunale planer og føringer. FNs bærekraftsmål står sentral i planleggingen.

I forbindelse med høring av planforslaget vil det bli arrangert digitalt folkemøte før høringsfristen utløper. Tidspunkt vil bli kunngjort senere

Merknader/uttalelser til planen merkes med "Høring Kystsoneplan for Evenes, Narvik og Hamarøy” eller saksnummer 2020/3977 og sendes til postmottak@narvik.kommune.no eller Narvik kommune, Pb 64, 8501 Narvik.

Høringsfristen er 15.oktober 2021.


Plandokumenter til offentlig ettersyn og høring

Konsekvensutrening og ROS analyse


Konsekvensutredningen som nå er ferdig er utarbeidet av rådgivningsselskapet Asplan Viak på vegne av kommunene som utarbeider en felles kystsoneplan, Narvik, Evenes og Hamarøy.


Konsekvensutredningen er en vurdering av de enkelte forslag til nye utbyggingsområder basert på fagkunnskap og faglig skjønn, og er en del av beslutningsgrunnlaget for ny kystsoneplan. Utarbeidelsen av en konsekvensutredning er en lovbestemt del av arbeidet med å utarbeide ny kystsoneplan.


Utredningen er på et oversiktsnivå, mens mer detaljerte utredninger vil eventuelt komme senere, ved detaljregulering og iverksetting av tiltak. Særskilte grunnlagsundersøkelser for å vurdere egnethet av nye foreslåtte utbyggingsområder ( herunder oppdrettslokaliteter) må gjennomføres i videre prosesser på detaljnivå og i forbindelse med søknad om godkjenning av tiltak.


Narvik kommune har valgt å konsekvensutrede absolutt alle innspill på nye formål og lokaliteter, slik at vi får et godt kunnskapsgrunnlag for videre vurdering. Det betyr at vi ikke har gjort en forhåndsvurdering av innspillene før konsekvensutredningen.


Vedlagt ligger konsekvensutredningen og videre fremdriftsplan.


29 juni behandler styret for planprosessen forslag om å legge planforslaget ut på offentlig ettersyn og høring. Høringsfristen er foreslått på nærmere 10 uker.


Det er kun krav om en seks ukers høringsperiode, men kystsoneplanen anses som så viktig at det planlegges en utvidet høringsfrist.

Kunngjøring av fastsatt planprogram

Styret for den interkommunal kystsoneplanen fastsatte i møte 23.09.19 planprogram for interkommunal kystsoneplan for Evenes, Narvik, Ballangen, Tysfjord og Hamarøy. Plandokumentet er tilgjengelig på kommunenes hjemmesider og på prosjektets sin hjemmeside.

Vedtaket kan ikke påklages.

Planprogrammet er vedtatt

Styret fastsatte planprogrammet og vedtok merknadsbehandlingen i møtet den 23.09.19

Varsel om oppstart og forslag til planprogram interkommunal kystsoneplan for Evenes, Narvik, Ballangen, Tysfjord og Hamarøy

Styret for den interkommunal kystsoneplanen har i møtet den 25.06.19 vedtatt å varsle oppstart og legge forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn.

Meld deg på en eller flere av innspillsgruppene

Ønsker du være med å si din mening om hvordan sjøarealene skal forvaltes?

Da kan du melde deg på en eller flere av innspillsgruppene som skal gi innspill til planen.

Du kan lese mer om innspillsgruppene her

Regionalt planforum diskuterte kystsoneplanen

Narvik kommune tok i mot regionalt planforum den 11.06.19 i Narvik. Her fikk representanter fra ulike sektormyndigheter høre om planprosessen til den interkommunale kystsoneplanen.

Følgende sektormyndigheter var tilstede

  • Nordland fylkeskommune

  • Fylkesmannen

  • Kystverket

  • Sametinget

  • Mattilsynet

  • Statens vegvesen

  • NVE