Interkommunal kystsoneplan

Her finner du informasjon om arbeidet med utarbeidelse av en felles interkommunal kystsoneplan. Planen er et samarbeid mellom kommunene: Narvik, Ballangen, Evenes, Tysfjord og Hamarøy.


Regionalt planforum diskuterte kystsoneplanen

Narvik kommune tok i mot regionalt planforum den 11.06.19 i Narvik. Her fikk representanter fra ulike sektormyndigheter høre om planprosessen til den interkommunale kystsoneplanen.

Følgende sektormyndigheter var tilstede

  • Nordland fylkeskommune
  • Fylkesmannen
  • Kystverket
  • Sametinget
  • Mattilsynet
  • Statens vegvesen
  • NVE