Interkommunal kystsoneplan

Her finner du informasjon om arbeidet med utarbeidelse av en felles interkommunal kystsoneplan. Planen er et samarbeid mellom kommunene: Narvik, Ballangen, Evenes, Tysfjord og Hamarøy.


Kunngjøring av fastsatt planprogram

Styret for den interkommunal kystsoneplanen fastsatte i møte 23.09.19 planprogram for interkommunal kystsoneplan for Evenes, Narvik, Ballangen, Tysfjord og Hamarøy. Plandokumentet er tilgjengelig på kommunenes hjemmesider og på prosjektets sin hjemmeside.

Vedtaket kan ikke påklages.

Planprogrammet er vedtatt

Styret fastsatte planprogrammet og vedtok merknadsbehandlingen i møtet den 23.09.19

Varsel om oppstart og forslag til planprogram interkommunal kystsoneplan for Evenes, Narvik, Ballangen, Tysfjord og Hamarøy

Styret for den interkommunal kystsoneplanen har i møtet den 25.06.19 vedtatt å varsle oppstart og legge forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn.

Meld deg på en eller flere av innspillsgruppene

Ønsker du være med å si din mening om hvordan sjøarealene skal forvaltes?

Da kan du melde deg på en eller flere av innspillsgruppene som skal gi innspill til planen.

Du kan lese mer om innspillsgruppene her

Regionalt planforum diskuterte kystsoneplanen

Narvik kommune tok i mot regionalt planforum den 11.06.19 i Narvik. Her fikk representanter fra ulike sektormyndigheter høre om planprosessen til den interkommunale kystsoneplanen.

Følgende sektormyndigheter var tilstede

  • Nordland fylkeskommune
  • Fylkesmannen
  • Kystverket
  • Sametinget
  • Mattilsynet
  • Statens vegvesen
  • NVE