Interkommunal kystsoneplan

Her finner du informasjon om arbeidet med utarbeidelse av en felles interkommunal kystsoneplan. Planen er et samarbeid mellom kommunene: Narvik, Ballangen, Evenes, Tysfjord og Hamarøy.

Regionrådet i Ofoten har bedt Narvik kommune igangsette arbeidet med interkommunal kystsoneplan. Det er mange interesser knyttet til kystsonen. Økende konkurranse og interessekonflikter gjør kystsonen utfordrende å forvalte. Kommunen har myndighet over arealbruken i sjøområdene etter plan- og bygningsloven, og for å skape forutsigbare rammer trenger kommunen et godt styringsverktøy.

Kommunene i Ofoten og Hamarøy kommune har felles interesse i å sikre en god forvaltning og en bærekraftig utvikling av sine sjøarealer.

Planen vil bygge på FNs bærekraftsmål.

Kommunen har myndighet over arealbruken i sjøområdene etter plan- og bygningsloven, og for å skape forutsigbare rammer trenger kommunen et godt styringsverktøy.

Planen skal bidra til økt innovasjon og næringslivsutvikling i Ofoten.

I dag har kommunene erfaring med at saker knyttet til arealbruk i sjøen, og som påvirker nabokommunene, blir håndtert ulikt. Dette kan oppleves som uforutsigbart og lite effektivt. Planen vil kunne gi kommunene et viktig felles verktøy for å sikre større forutsigbarhet.

Følgende tematikk kan være aktuelt:

 • Konsesjonssøknader akvakultur (fisk og skjell)
 • Forvaltning av anadrome fiskearter
 • Utslipp/forurensning (sjøens bæreevne som resipient)
 • Tang- og tarehøsting
 • Havner og farleder
 • Samfunnssikkerhet og beredskap (nødhavner, havari, ulykker)
 • Friluftsliv, reiseliv og landskapsvern

Resultat og effekter av en interkommunal plan

Resultat

 • En interkommunal plan som oppfyller kravene etter plan- og bygningsloven kapittel 11
 • Felles rutiner for forvaltning som forenkler for næringslivet, innbyggere og kommunene
 • Økt kompetanse

Effekter

Felles planprosess vil bygge felles kompetanse i kommunene, og gi et felles verktøy for saksbehandling:

 • Mer effektiv og forutsigbar saksbehandling
 • Helhetlig dialog med nærings- og miljøinteresser
 • Helhetlig dialog med overordnede myndigheter
 • Felles kunnskapsbase som kan brukes av alle
 • Gi grunnlag for bærekraftig verdiskaping