ONZE VISIE

Ontdek de rijkdom die in je leerlingen schuilgaat.

Wek hun gevoeligheid voor het goede en het schone.

Doe een beroep op hun inzet.

Leer ze zichzelf aanvaarden met hun karakter, hun gaven, hun zwakheden.

Zo geef je ze kansen tot groei naar een evenwichtige en gelukkige persoonlijkheid.’

Uit ons opvoedingsproject – ‘In het spoor van Angela Merici’

ONZE VISIE, NEERGESCHREVEN IN HET OPVOEDINGSPROJECT.

Waar staan wij als school voor ?

Dat is een fundamentele vraag waarover zowel wij (als schoolgemeenschap) als jullie

(ouders) sterk begaan zijn als we spreken over het welzijn van onze kinderen.

De kerngedachten waarrond wij werken, brachten we samen in deze visietekst, die de

leidraad vormt voor ons pedagogisch handelen : het opvoedingsproject.


Kwaliteitsvol onderwijs

Als vrije lagere school willen wij aan alle kinderen die ons worden toevertrouwd, opvoeding

en onderwijs verstrekken van de hoogste kwaliteit. Wij doen dit vanuit een christelijke levenshouding, die

zegt dat elk kind uniek is. Bij de ontwikkeling van ons kwaliteitsvol onderwijs staan we voortdurend open voor

vernieuwingen.


Elk kind is uniek !

In onze lagere school zijn we met veel kinderen samen, maar vinden we elk kind apart éven belangrijk.

Elk kind is uniek. Dat is ons uitgangspunt.


Brede zorg

De zorg voor élk kind komt op de eerste plaats !

De verscheidenheid tussen kinderen vangen we op met brede zorg = zorg op maat, aangepast aan de

ontwikkelingsmogelijkheden en talenten van elk kind.

 Daarbij gebruiken we verschillende differentiatievormen, zodat we kunnen werk maken

van extra zorg.

 Stap voor stap begeleiden we jullie kind. Hierbij gebruiken we een kindvolgsysteem, dat

elk kind gedurende de hele basisschool in zijn totaliteit benadert.

 Het ganse team overlegt op geregelde tijdstippen en kiest de passende strategie om de

ontplooiing van elk kind te optimaliseren : de klastitularis, de “vlinder-”/zorgleerkracht,

de zorgcoördinator en de turnleerkracht, samen met directie, CLB en eventueel andere

externen.

 In het ‘zorgteam’ wordt onze hele zorgwerking besproken.


Volledige persoonsvorming

Door een open klimaat te creëren waarin welbevinden en betrokkenheid centraal staan, streven we naar de totale

persoonsvorming van jullie kind, samengevat in deze 3 H’s :

Hoofd = verwerven van kennis als basis van de eigen intellectuele ontwikkeling

(cognitieve vaardigheden).

Hart = ontwikkelen van gevoelens in relatie met de anderen (socio-emotionele

vaardigheden).

Handen = harmonische ontplooiing van álle muzische expressievormen

(psychomotorische vaardigheden).

Tegelijk werken we aan vertrouwen, vriendschap en respect voor elk-ánder, o.a. door

aandacht te besteden aan de afgesproken leefregels.


Hedendaagse katholieke school

Onze school is gesticht door de Zusters Ursulinen van Tildonk. De woorden en de geschriften van de H. Angela

Merici inspireerden hen én ons.

Als hedendaagse katholieke dialoogschool kiezen we voor een opvoeding die geïnspireerd is door het evangelie. Alle diepmenselijke waarden beleven we dagdagelijks als gelovige schoolgemeenschap, met daarin bijzondere aandacht voor de zwakste.


Samen school maken !

De open communicatie door de (in-)formele oudercontacten zorgt voor de juiste opvolging van jullie kind, en in het bijzonder voor kinderen met extra zorg.

De infoavond in de klas (begin september), het nieuws in de 'Virgofoon' (schoolkrant), de

agenda en de huistaakjes, de oudercontacten, de 'babbel' op het schoolfeest, de ouderraad

en schoolraad, … Het zijn maar enkele voorbeelden van de band die we maken tussen de

school en thuis.

Samen met onze autonome kleuter- en secundaire school vormen wij één ‘Virgo Sapiens’.

We hopen dat jullie zich daarin snel thuis voelen !


We groeien met je mee !

Samen zoeken we voor elk kind de beste weg.

Daarvoor mogen jullie rekenen op het hele schoolteam.

Deze visie willen we samen met jullie vormgeven

én waar maken !