ดร.ชลัท  อุยถาวรยิ่ง 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร

นายสุรชัย ปรีทอง

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายสุเมท ม่วงหมื่นสุข 

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

นางสาวอรอนงค์ สุวรรณวัง

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

นายพิชัย  ปัญญาอาวุธ

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

แผนที่วิทยาลัยฯ

แนะนำแผนกวิชาที่ทำการจัดการเรียนการสอน

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร

ประกาศรายวิชาที่เปิดสอนภาคฤดูร้อนประจำปีการศึกษา  2566
13  มีนาคม 2566

ประกาศเปิดรับสมัครหลักสูตรระยะสั้น สำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถ และเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ

 8  มีนาคม  2567

ประกาศรายชื่อนักเรียนนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบโควตา (รอบ 2 ) ประจำปีกาศึกษา 2567


 8  มีนาคม  2567

ประกาศรายชื่อนักเรียนนักศึกษา ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษา รอบทั่วไป ประจำปีกาศึกษา 2567

8  มีนาคม  2567

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

8 กุมภาพันธ์  2567

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุ และบริษัทตรวจสุขภาพสำหรับนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567


 6 กุมภาพันธ์  2567

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม

ประมวลผลภาพบรรยากาศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร รับมอบลวดเชื่อมไฟฟ้า

นายสุรชัย ปรีทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมคุณครู สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร รับมอบลวดเชื่อมไฟฟ้า จำนวน 60 กก. ซึ่งได้รับบริจาคจาก บริษัทเจมินี่ (ประเทศไทย) จำกัด. โดยคุณณัฐพล สงวนงาม เพื่อสนับสนุนใช้เป็นวัสดุฝึก ในการจัดการเรียนการสอน และการซ่อมบำรุงศาลากลางน้ำ กระทรวงศึกษาธิการ ทางวิทยาลัยฯจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

  

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 

ประมวลผลภาพบรรยากาศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร ได้รับมอบหมายหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทำหน้าที่คณะดำเนินงานจัดการประชุม โครงการยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาและทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะสูง สอดรับกับมาตรฐานสากล

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร ได้รับมอบหมายหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทำหน้าที่คณะดำเนินงานจัดการประชุม โครงการยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาและทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะสูง สอดรับกับมาตรฐานสากล เพื่อร่วมระดมความคิดเห็นในการวางแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดเป็นรูปธรรม เกิดความยั่งยืน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนนักศึกษาโดยแผนการดำเนินงานจะเป็นแผนเดียวที่ดำเนินการเหมือนกันในทุกจังหวัดการแบ่งปันข้อมูลบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืนและเพื่อมุ่งพัฒนาผู้บริหาร บุคลากร ครู และนักเรียน นักศึกษาในพื้นที่ของจังหวัด

  

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567

ประมวลผลภาพบรรยากาศโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น งานตรวจสอบชิ้นงาน รหัสหลักสูตร 1102-1107

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร ดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น งานตรวจสอบชิ้นงาน รหัสหลักสูตร 1102-1107 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และผู้ที่สนใจ ได้มีความรู้ ความเข้าใจหลักการทำงานเบื้องต้นของงานวัดละเอียด การใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียด สามารถอ่านค่าเครื่องมือวัดละเอียดและตรวจสอบชิ้นงานได้อย่างถูกต้อง และนำความรู้ไปพัฒนาตนเอง พัฒนาอาชีพต่อไป ณ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2567

ประมวลผลภาพบรรยากาศวิทยาลัย​เทคนิค​กาญจนา​ภ​ิ​เษก​ มหานครเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด​ เขตมีนบุรี ใน​โครงการ​รณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ 2/2567 ประจำปีงบประมาณ 2567​

นางสาว​อรอนงค์ สุวรรณ​วัง​ รองผู้อำนวยการ​ฝ่าย​พัฒนา​กิจการ​นักเรียน​ นักศึกษา​ และคุณ​ครู​ลัดดาวัลย์​ เพ็ชร​สุข​ หัวหน้า​งานปกครอง​ วิทยาลัย​เทคนิค​กาญจนา​ภ​ิ​เษก​มหานคร​ ร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด​ เขตมีนบุรี ใน​โครงการ​รณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ 2/2567 ประจำปีงบประมาณ 2567​ จัด​โดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด​ เพื่อดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ เขตมีนบุรี​ ในวันพุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมตะเพียนเงิน ชั้น 2 ศาลาประชาคมเมืองมีนถิ่นทอง สำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร


​วัน​เสาร์​ที่​ 2​ มีนาคม​ 2567

ประมวลผลภาพบรรยากาศโครงการทดสอบทักษะลูกเสือวิสามัญ

กองลูกเสือวิสามัญ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จัดโครงการทดสอบทักษะลูกเสือวิสามัญ โดยเป็นภารกิจหนึ่งที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาเยาวชน ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและมนุษย์ที่สมบูรณ์ สร้างความมีระเบียบวินัย เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรตระหนักถึงสิทธิหน้าที่ความเสมอภาค สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของรัฐบาลในการเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และถวายเป็นราชสักกระแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ปลูกฝังเยาวชนให้มีระเบียบ วินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึกในการสร้างความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความเสียสละ และให้สำคัญในการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข 


วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ประมวลผลภาพบรรยากาศโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษ (English Day Camp) ประจำปีการศึกษา 2567

แผนกสามัญสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษ (English Day Camp) ประจำปีการศึกษา 2567 ให้แก่นักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช.และ ปวส.จำนวน 60 คน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชลัท อุยถาวรยิ่ง ผู้อำนวยการฯ ประธานพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ ซึ่งการจัดกิจกรรม (English Day Camp) เป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนนักศึกษาทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนในระดับที่สูงขึ้นและสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้ ณ ห้องภาษาต่างประเทศ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

ประมวลผลภาพบรรยากาศการเข้ารับการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภทสถานศึกษาอาชีวศึกษา ขนาดกลาง 

ดร.ชลัท อุยถาวรยิ่ง ผู้อำนวยการฯ นำทีมคณะผุ้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร เข้ารับการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภทสถานศึกษาอาชีวศึกษา ขนาดกลาง โดย นางยุพิน พิมสอน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษากรุงเทพ ประธานคณะอนุกรรมการประเมินฯ

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567