ดร.ชลัท อุยถาวรยิ่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร

นายสุรชัย ปรีทอง

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษารักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายสุเมท ม่วงหมื่นสุข

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางสาวอรอนงค์ สุวรรณวัง

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร ดำเนินการฉีดวัคซีน Pfzer เข็มที่ 2 ให้กับนักเรียน นักศึกษา ตามนโยบายของกระทวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร ดำเนินการตรวจโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ดำเนินการโดยโรงพยาบาลศุขเวช

1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร ประชุมพิจารณาอนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564

29 ตุลาคม พ.ศ. 2564
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ภาพบรรยากาศการฉีดวัคซีน Booster Vaccine Anti Covid-19 เข็ม 3 ของคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร


29 ตุลาคม พ.ศ. 2564
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

โครงการประชุมสัมมนา “ฝึกอาชีพและฝึกประสบการณ์ทั้งที เริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่ง” ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ออนไลน์) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการออกฝึกอาชีพและฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมออนไลน์ Google Meet วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร โดยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ

27 ตุลาคม พ.ศ. 2564
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 โดยคุณครูธัณย์สิตา รัชโลธร ร่วมกับแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาพื้นฐานภาษาอังกฤษ (To Encourage and Develop Basic English Skills Project) ให้กับนักเรียนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนผ่านกิจกรรมการแข่งขันที่หลากหลาย อาทิเช่น แข่งขันทักษะการพูดบทบาทสมสมติ (การเป็นผู้ประกาศข่าว) และแข่งขันทักษะการเขียนสคริปต์ภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายนันทการ อิ่มผ่อง ครูชำนาญการ วิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี เป็นวิทยากรบรรยายการสร้างแรงบรรดาลใจในการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับประกอบอาชีพในอนาคต ผ่านทางรูปแบบออนไลน์ (Face-to-Face Online Communication)
27 ตุลาคม พ.ศ. 2564
Carousel imageCarousel image

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร นำโดย ดร.ชลัท อุยถาวรยิ่ง ผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีทอดกระฐินสามัคคีประจำปี 2564 วันที่ 24 ตุลาคม 2564 ณ วัดทองสัมฤทธิ์ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ
25 ตุลาคม พ.ศ. 2564
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ดร.ชลัท อุยถาวรยิ่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม14 ตุลาคม พ.ศ. 2564
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ดร.นิติ นาชิต ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ศบค.สอศ.) ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษา ที่วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร ในการฉีดวัคซีน Pfzer ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 โดยมีคณะแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 เขตมีนบุรี มาดำเนินการฉีดวัคซีน
12 ตุลาคม พ.ศ. 2564
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ดร.อรรถพล สังขวาสี เลขาธิการสภาการศึกษา จัดพิธีทำบุญสำนัหงานเลขนาธิการสภาการศึกษา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการสภาการศึกษา
7 ตุลาคม พ.ศ. 2564
Carousel imageCarousel image

ดร.ชลัท อุยถาวรยิ่ง พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร เข้ามอบกระเช้าดอกไม้และแสดงความยินดีกับ ดร.อรรถพล สังขวาสี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง เลขาธิการสภาการศึกษา
4 ตุลาคม พ.ศ. 2564