ดร.ชลัท อุยถาวรยิ่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร

นายสุรชัย ปรีทอง

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายสุเมท ม่วงหมื่นสุข

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางสาวอรอนงค์ สุวรรณวัง

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางสาวภัทราวรรณ วรรณะบำเพ็ญ

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

แผนที่วิทยาลัยฯ

แนะนำแผนกวิชาที่ทำการจัดการเรียนการสอน

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ประมวลภาพบรรยากาศ การประชุมบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ ในการจัดเตรียมบุคลากรเข้าสู่อุตสาหกรรมผลิตเครื่องมือตัดอุตสาหกรรม ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานครและสมาคมผู้ผลิตเครื่องมือตัดไทย เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2565

19 มกราคม พ.ศ. 2565
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ประมวลภาพบรรยากาศ การประชุมบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ ในการจัดเตรียมบุคลากรเข้าสู่อุตสาหกรรมผลิตเครื่องมือตัดอุตสาหกรรม ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานครและสมาคมผู้ผลิตเครื่องมือตัดไทย เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2565

19 มกราคม พ.ศ. 2565
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร ดำเนินการฉีดวัคซีน Pfzer เข็มที่ 2 ให้กับนักเรียน นักศึกษา ตามนโยบายของกระทวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร ดำเนินการตรวจโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ดำเนินการโดยโรงพยาบาลศุขเวช

1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร ประชุมพิจารณาอนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564

29 ตุลาคม พ.ศ. 2564