ดร.ชลัท  อุยถาวรยิ่ง 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร

นายสุรชัย ปรีทอง

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายสุเมท ม่วงหมื่นสุข 

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

นางสาวอรอนงค์ สุวรรณวัง

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

นายพิชัย  ปัญญาอาวุธ

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

แผนที่วิทยาลัยฯ

แนะนำแผนกวิชาที่ทำการจัดการเรียนการสอน

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม

ประมวลภาพบรรยากาศ การประชุมบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ ในการจัดเตรียมบุคลากรเข้าสู่อุตสาหกรรมผลิตเครื่องมือตัดอุตสาหกรรม ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานครและสมาคมผู้ผลิตเครื่องมือตัดไทย  เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2565

19  มกราคม  พ.ศ. 2565

ประมวลภาพบรรยากาศ การประชุมบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ ในการจัดเตรียมบุคลากรเข้าสู่อุตสาหกรรมผลิตเครื่องมือตัดอุตสาหกรรม ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานครและสมาคมผู้ผลิตเครื่องมือตัดไทย  เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2565

19  มกราคม  พ.ศ. 2565

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร ดำเนินการฉีดวัคซีน Pfzer เข็มที่ 2 ให้กับนักเรียน นักศึกษา ตามนโยบายของกระทวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  

2  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร ดำเนินการตรวจโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ดำเนินการโดยโรงพยาบาลศุขเวช 

1  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร ประชุมพิจารณาอนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564

29  ตุลาคม  พ.ศ. 2564