กำหนดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2567

เดือนกรกฎาคม ดร.ชลัท  อุยถาวรยิ่ง 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร

นายสุรชัย ปรีทอง

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายสุเมท ม่วงหมื่นสุข 

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

นางสาวอรอนงค์ สุวรรณวัง

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

นายพิชัย  ปัญญาอาวุธ

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

แผนที่วิทยาลัยฯ

แนะนำแผนกวิชาที่ทำการจัดการเรียนการสอน

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร

ประกาศรายวิชาที่เปิดสอนภาคฤดูร้อนประจำปีการศึกษา  2566
13  มีนาคม 2566

ประกาศเปิดรับสมัครหลักสูตรระยะสั้น สำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถ และเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ

 8  มีนาคม  2567

ประกาศรายชื่อนักเรียนนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบโควตา (รอบ 2 ) ประจำปีกาศึกษา 2567


 8  มีนาคม  2567

ประกาศรายชื่อนักเรียนนักศึกษา ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษา รอบทั่วไป ประจำปีกาศึกษา 2567

8  มีนาคม  2567

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

8 กุมภาพันธ์  2567

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุ และบริษัทตรวจสุขภาพสำหรับนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567


 6 กุมภาพันธ์  2567

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม

ประมวลผลภาพบรรยากาศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร รับมอบลวดเชื่อมไฟฟ้า

นายสุรชัย ปรีทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมคุณครู สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร รับมอบลวดเชื่อมไฟฟ้า จำนวน 60 กก. ซึ่งได้รับบริจาคจาก บริษัทเจมินี่ (ประเทศไทย) จำกัด. โดยคุณณัฐพล สงวนงาม เพื่อสนับสนุนใช้เป็นวัสดุฝึก ในการจัดการเรียนการสอน และการซ่อมบำรุงศาลากลางน้ำ กระทรวงศึกษาธิการ ทางวิทยาลัยฯจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

  

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 

ประมวลผลภาพบรรยากาศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร ได้รับมอบหมายหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทำหน้าที่คณะดำเนินงานจัดการประชุม โครงการยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาและทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะสูง สอดรับกับมาตรฐานสากล

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร ได้รับมอบหมายหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทำหน้าที่คณะดำเนินงานจัดการประชุม โครงการยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาและทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะสูง สอดรับกับมาตรฐานสากล เพื่อร่วมระดมความคิดเห็นในการวางแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดเป็นรูปธรรม เกิดความยั่งยืน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนนักศึกษาโดยแผนการดำเนินงานจะเป็นแผนเดียวที่ดำเนินการเหมือนกันในทุกจังหวัดการแบ่งปันข้อมูลบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืนและเพื่อมุ่งพัฒนาผู้บริหาร บุคลากร ครู และนักเรียน นักศึกษาในพื้นที่ของจังหวัด

  

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567

ประมวลผลภาพบรรยากาศโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น งานตรวจสอบชิ้นงาน รหัสหลักสูตร 1102-1107

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร ดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น งานตรวจสอบชิ้นงาน รหัสหลักสูตร 1102-1107 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และผู้ที่สนใจ ได้มีความรู้ ความเข้าใจหลักการทำงานเบื้องต้นของงานวัดละเอียด การใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียด สามารถอ่านค่าเครื่องมือวัดละเอียดและตรวจสอบชิ้นงานได้อย่างถูกต้อง และนำความรู้ไปพัฒนาตนเอง พัฒนาอาชีพต่อไป ณ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2567

ประมวลผลภาพบรรยากาศวิทยาลัย​เทคนิค​กาญจนา​ภ​ิ​เษก​ มหานครเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด​ เขตมีนบุรี ใน​โครงการ​รณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ 2/2567 ประจำปีงบประมาณ 2567​

นางสาว​อรอนงค์ สุวรรณ​วัง​ รองผู้อำนวยการ​ฝ่าย​พัฒนา​กิจการ​นักเรียน​ นักศึกษา​ และคุณ​ครู​ลัดดาวัลย์​ เพ็ชร​สุข​ หัวหน้า​งานปกครอง​ วิทยาลัย​เทคนิค​กาญจนา​ภ​ิ​เษก​มหานคร​ ร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด​ เขตมีนบุรี ใน​โครงการ​รณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ 2/2567 ประจำปีงบประมาณ 2567​ จัด​โดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด​ เพื่อดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ เขตมีนบุรี​ ในวันพุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมตะเพียนเงิน ชั้น 2 ศาลาประชาคมเมืองมีนถิ่นทอง สำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร


​วัน​เสาร์​ที่​ 2​ มีนาคม​ 2567

ประมวลผลภาพบรรยากาศโครงการทดสอบทักษะลูกเสือวิสามัญ

กองลูกเสือวิสามัญ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จัดโครงการทดสอบทักษะลูกเสือวิสามัญ โดยเป็นภารกิจหนึ่งที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาเยาวชน ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและมนุษย์ที่สมบูรณ์ สร้างความมีระเบียบวินัย เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรตระหนักถึงสิทธิหน้าที่ความเสมอภาค สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของรัฐบาลในการเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และถวายเป็นราชสักกระแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ปลูกฝังเยาวชนให้มีระเบียบ วินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึกในการสร้างความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความเสียสละ และให้สำคัญในการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข 


วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ประมวลผลภาพบรรยากาศโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษ (English Day Camp) ประจำปีการศึกษา 2567

แผนกสามัญสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษ (English Day Camp) ประจำปีการศึกษา 2567 ให้แก่นักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช.และ ปวส.จำนวน 60 คน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชลัท อุยถาวรยิ่ง ผู้อำนวยการฯ ประธานพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ ซึ่งการจัดกิจกรรม (English Day Camp) เป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนนักศึกษาทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนในระดับที่สูงขึ้นและสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้ ณ ห้องภาษาต่างประเทศ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

ประมวลผลภาพบรรยากาศการเข้ารับการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภทสถานศึกษาอาชีวศึกษา ขนาดกลาง 

ดร.ชลัท อุยถาวรยิ่ง ผู้อำนวยการฯ นำทีมคณะผุ้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร เข้ารับการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภทสถานศึกษาอาชีวศึกษา ขนาดกลาง โดย นางยุพิน พิมสอน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษากรุงเทพ ประธานคณะอนุกรรมการประเมินฯ

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567