สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร จัด โครงการ Inspairational English Camp: English Is Easier Than You Think โดย ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการณัชธร ทองดอนเปรียง ดร.รชนีกร มัสคสมัน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนระดับชั้น ปวช. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ แรงจูงใจ และพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมเสริญ หรุ่นรักษ์วิทย์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร

งานนำเสนอ1.pptx