วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร


https://drive.google.com/file/d/11x4c8gKIbpbR5qVi7QMkzj6iPmnMJ2Nc/view


https://drive.google.com/drive/folders/1FXIc7IRgFKtMR_x2gbxpAaWnYNCSyeGh?fbclid=IwAR2iYGZ_RC296JLZM1Ov6lpxohemkIUJPVngD2p3rLkN49YkyIR34nNDNwM

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1TUUKE-GsvTAyswIZ-D0ZijHnhtAJEHjn
https://drive.google.com/file/d/1f9oXo5N1CPVEKMbfqABaQPveCxoVTnro/view

เครื่องแบบ 63

http://datacenter.vec.go.th/vec_web/login.htm?mode=admission
http://ktcm.ac.th/hplibrary/
https://std2018.vec.go.th/web/
https://calendar.google.com/calendar/b/2?cid=a3RjbS5pdGNlbnRlckBnbWFpbC5jb20
https://sites.google.com/site/centerpowertest/home
https://sites.google.com/site/wthmhankhr2561/phl-ngan-khru

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 438 รายการ ดูเพิ่มเติม »


กิจกรรมไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget
                    ประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน

YouTube Video


วิดีโอ YouTube
http://www.prd.go.th/more_news.php?cid=428 

http://pisaitems.ipst.ac.th/
http://learningspace.ipst.ac.th/
http://social.obec.go.th/node/140
download ประวัติศาสตร์+หน้าที่พลเมือง

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube


https://drive.google.com/file/d/11x4c8gKIbpbR5qVi7QMkzj6iPmnMJ2Nc/viewhttps://drive.google.com/drive/folders/1FXIc7IRgFKtMR_x2gbxpAaWnYNCSyeGh?fbclid=IwAR2iYGZ_RC296JLZM1Ov6lpxohemkIUJPVngD2p3rLkN49YkyIR34nNDNwM

นายณัชธร ทองดอนเปรียง
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิค
กาญจนาภิเษก มหานคร

https://sites.google.com/ktcm.ac.th/department-of-student-affairs/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81
https://sites.google.com/ktcm.ac.th/human-resources/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%81
ฝ่ายวิชาการ
คลิกเปิดเว็บไซต์ฝ่ายแผนงาน
https://sites.google.com/ktcm.ac.th/department-of-student-affairs/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81

สาขาวิชาที่เปิดสอน

- สาขาวิชาช่างยนต์
สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาช่างโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาช่างเชื่อม
สาขาวิชาช่างเขียนแบบ
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
-
สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
-สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน
สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์

ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท-


การเรียน
-แบบทดสอบสุขภาพจิต
 (ร.พ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์)


เทียบเวลา
https://www.google.com/webmasters/tools/submit-url?hl=th&mesd=AB9YKzKX8B4qmCO9b4vyp35LddeQxGrfR103rclkHi46Pr0JxSMK-t1GXbzSwrgXSYOZqEspygv4XPELntHvKaFN5YOM7foDpUq7hPswBXIsadmmW_JzU1jOTj_7WM5_yvDB62WOPeeI
Comments