Samenwerking

Samenwerking Gewoon Onderwijs en Buitengewoon Onderwijs: GOBO

Sinds we in september 2014 De Vinderij mochten verwelkomen in onze scholengemeenschap, investeren we bewust in een samenwerking tussen

Gewoon Onderwijs en Buitengewoon Onderwijs. We noemen dit onze GOBO-werking.

Het hoofddoel is om een brug te bouwen tussen het gewoon en het buitengewoon onderwijs in functie van kinderen met speciale leer- en/of onderwijsbehoeften. Het GOBO-team bestaat uit 3 collega's.

In overleg met de collega's van onze scholen biedt het GOBO-team ondersteuning en zoekt oplossingen om kinderen met zorgnoden verder vooruit te helpen in het gewoon onderwijs.

Ook de collega's uit het buitengewoon onderwijs kunnen bij het GOBO-team terecht met concrete hulpvragen.

Op die manier bouwen we een brug in beide richtingen en willen we door de wisselwerking elkaar versterken om kinderen verder te laten groeien.

Samenwerking met het secundair onderwijs van VLOT!

Onze basisscholen werken nauw samen met de secundaire VLOT!-scholen. We organiseren activiteiten waarbij we van elkaar kunnen leren, maar die er vooral voor zorgen dat het secundair onderwijs voor de leerlingen een logisch vervolgverhaal wordt op de basisschool.

Concreet betekent dat onder andere dat:

  • scholen zich engageren om bij elkaar op werkbezoek te gaan.

  • leerkrachten van de derde graad basisonderwijs en eerste graad secundair onderwijs overleggen om leergebieden zoals wiskunde, Frans en Nederlands beter op elkaar af te stemmen

  • zorgcoördinatoren van de basisscholen en leerlingenbegeleiders van het secundair onderwijs regelmatig hun expertise rond zorg met elkaar delen

  • de VLOT!-scholen voor onze leerlingen informatiemomenten organiseren om hen te helpen bij het maken van een goede studiekeuze

Informatie over de VLOT!-scholen vindt u door op onderstaand logo te klikken: